Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/284

Bryssel den 16 mars 2010

Kommissionen kräver tillbaka 346,5 miljoner euro av jordbruksbidragen från medlemsstaterna

Sammanlagt 346,5 miljoner euro av EU:s jordbruksstöd som medlemsstater använt felaktigt krävs nu tillbaka till följd av ett beslut om kontroll av överensstämmelse som antagits av EU-kommissionen. Medlen går tillbaka till EU-budgeten eftersom EU:s bestämmelser inte följs eller förfarandena för kontroll av jordbruksutgifter inte uppfyllt kraven. Det är medlemsstaterna som har ansvaret för utbetalningar och kontroll av utgifter knutna till den gemensamma jordbrukspolitiken, och det är kommissionens uppgift att se till att de använder medlen på korrekt sätt.

”Det här förfarandet är mycket viktigt i och med att man ser till att medlemsstaternas kontroller verkligen garanterar att skattebetalarnas pengar används på rätt sätt”, säger jordbrukskommissionär Dacian Cioloș som en kommentar till beslutet.

De viktigaste finansiella korrigeringarna

Enligt det här senaste beslutet kommer medel att återkrävas från Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Tyskland, Spanien, Finland, Frankrike, Storbritannien, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovakien och Sverige. De mest betydande korrigeringarna är

  • 4,5 miljoner euro som ska återbetalas av Spanien för ej stödberättigande kostnader och brister i kontrollsystemet inom frukt och grönsakssektorn,

  • 92 miljoner euro sin ska återbetalas av Polen för olika brister inom arealstöden för åren 2006–2007,

  • 105,5 miljoner euro som ska återbetalas av Grekland för brister i kontrollsystemet för bomull och 18,5 miljoner euro för landsbygdsutvecklingsåtgärder, för allvarliga och bestående brister i det integrerade administrations- och kontrollsystemet.

  • 14,2 miljoner euro som ska återbetalas av Storbritannien för överskridande av de fastställda tidsgränserna för direktstöd, och

  • 10,4 miljoner euro (för budgetåren 2003-2005) som ska återbetalas av Nederländerna på grund av alltför få utbyteskontroller under kalenderåren 2003 och 2004 i sektorn för exportbidrag.

Mer information om hur systemet för avslutande av räkenskaperna fungerar finns i MEMO/06/178 och faktabladet Managing the agriculture budget wisely, som kan läsas på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

Detaljerade uppgifter om enskilda korrigeringar, per medlemsstat och per sektor, finns i de bifogade tabellerna (bilagorna I och II).

BI

Avslutande av räkenskaperna för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU).

Beslut 32: Korrigeringar per medlemsstat

Sektor och korrigeringsskäl

Belopp i miljoner euro

Belgien

Finansiell revision – överskridande av finansiella tak.

0,001

Bulgarien

Finansiell revision– försenade utbetalningar

0,011

Cypern

Direktstöd – kvaliteten på och tidpunkten för inspektioner på plats, allmänt sett svag kontrollmiljö

0,757

Tyskland

Direktstöd – felaktig tillämpning av minskning och uteslutning

6,713

Finansiell revision – försenade utbetalningar.

0,037

Danmark

Tvärvillkor – alltför få och i övrigt bristfälliga grundläggande kontroller och stödkontroller.

4,360

Djurbidrag – alltför få inspektioner på plats och definitionen av am- och diko har inte beaktats.

1,589

Estland

Finansiell revision – överskridande av finansiella tak.

0,030

Spanien

Skuld som ej kan indrivas

0,012

Tvärvillkor – alltför få och i övrigt bristfälliga grundläggande kontroller och stödkontroller.

2,245

Finansiell revision – försenade utbetalningar, överskridande av finansiella tak, ej stödberättigande utgifter, mjölkavgift och underlåtelse att återbetala belopp kopplade till tvärvillkor.

4,735

Frukt och grönsaker – verksamhetsprogram – ej stödberättigande kostnader för miljövänlig hantering av förpackningar.

35,987

Frukt och grönsaker– producentgrupper – ej stödberättigande kostnader för miljövänlig hantering av förpackningar och brister i kontrollsystemet för erkännande av producentorganisationer.

11,475

Hampa – produktionsstöd – ersättning efter EG-domstolens dom i mål T-259/05.

-5,287

Finland

Finansiell revision: överskridande av finansiella tak.

0,002

Frankrike

Avslutande av räkenskaperna – skuldförvaltning, överskridande av tak, mest sannolika fel och systematiskt fel.

1,028

Torkat foder – alltför få prov tagna och låg kvalitet på analysen.

3,045

Frukt och grönsaker – verksamhetsprogram – ej stödberättigande kostnader för miljövänlig hantering av förpackningar, schablonbelopp för personalkostnader.

6,859

Djurbidrag – svag kontrollmiljö och avsaknad av besättningens am- och dikostatus.

8,575

Storbritannien

Direktstöd – felaktig tillämpning av minskning och uteslutning

0,019

Finansiell revision: överskridande av finansiella tak.

0,263

Finansiell revision: försenade utbetalningar.

14,181

Landsbygdsutveckling – brister i grundläggande kontroller och administrativa kontroller. Landsbygdsutvecklingsprogrammets bestämmelser ej genomförda i praktiken.

3,648

Grekland

Livsmedelsbistånd inom gemenskapen – ej stödberättigande kostnader på grund av sent återtag och sen distribution

8,331

Frukt och grönsaker – verksamhetsprogram – värdet på avsättningsbar produktion felaktigt fastställt.

0,315

Bomull – svagt kontrollsystem, brister i kontrollen av areal- och miljöåtgärder, överskridande av de produktionsmängder som tillåts enligt förordningen.

105,453

Landsbygdsutveckling – bestående brister i det integrerade administrations- och kontrollsystemet, brister i kontrollrapporterna, försenat utförande av inspektioner på plats.

18,524

Olivolja – konsumtionsstöd – ersättning till följd av EG-domstolens dom i mål T-243/05.

-0,200

Ungern

Finansiell revision – ej stödberättigande utgifter.

0,006

Finansiell revision – överskridande av finansiella tak.

-0,022

Landsbygdsutveckling: ersättning till följd av dubbel korrigering.

-0,156

Irland

Mjölkbidrag – sena ansökningar.

0,367

Finansiell revision – försenade utbetalningar.

0,153

Italien

Finansiell revision – tidsgränser för utbetalningar – ej stödberättigande utgifter.

0,009

Finansiell revision – försenade utbetalningar.

1,878

Frukt och grönsaker – verksamhetsprogram – ej stödberättigande utgifter.

0,019

Luxemburg

Finansiell revision – överskridande av finansiella tak.

0,001

Djurbidrag – brist på administrativa kontroller avseende hållandeperiod, brist på inspektioner på plats, olämplig metod för beräkning av sanktioner.

0,363

Nederländerna

Avslutande av räkenskaperna – fel vad gäller testad population

0,931

Exportbidrag – otillräckligt antal utförda utbyteskontroller

10,408

Finansiell revision – överskridande av finansiella tak och ej stödberättigande utgifter.

0,093

Djurbidrag – brister i förvaltningen av djurregister och stödjande dokumentation.

6,794

Polen

Direktstöd – skiftessystemet ej helt vektoriserat, ej stödberättigande mark godtagen för stöd. Otillräckligt antal inspektioner på plats i områden med hög felfrekvens. Felaktig tillämpning av beräkningar om avsiktlig bristande överensstämmelse.

91,988

Portugal

Direktstöd – ersättning till följd av EG-domstolens dom i mål T-50/07.

-1,984

Bidrag för linproduktion – ersättning till följd av EG-domstolens dom i mål T-183/06.

-3,135

Sverige

Finansiell revision – försenade utbetalningar.

0,036

Tvärvillkor – alltför få och i övrigt bristfälliga grundläggande kontroller och stödkontroller.

3,039

Slovakien

Landsbygdsutveckling – felaktigt kontrollförfarande som medfört otillräckliga kontroller av de utvalda proven.

3,034

TOTALT

346,530

Bilaga II

Avslutande av räkenskaperna för EGFJ och EJFLU

Beslut nr 32: Korrigeringar per sektor

Milj. euro

Arealstöd

97,49

Djurbidrag

17,32

Avslutande av räkenskaperna

1,97

Bomull

105,45

Tvärvillkor

9,65

Torkat foder

3,04

Exportbidrag

10,41

Finansiell revision

21,41

Livsmedelsbistånd

8,33

Frukt och grönsaker

54,66

Hampa och lin

- 8,42

Mjölk

0,37

Olivolja

- 0,20

Landsbygdsutveckling

25,05

TOTALT

346,53


Side Bar