Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/284

Brusel, 16. marca 2010

Komisia bude od členských štátov vymáhať 346,5 miliónov neoprávnených výdavkov na SPP

Na základe rozhodnutia Európskej komisie o postupe overenia súladu budú členské štáty musieť vrátiť sumu v celkovej výške 346,5 miliónov EUR, ktorá predstavuje neoprávnené výdavky vynaložené v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Tieto prostriedky sa vrátia do rozpočtu EÚ z dôvodu nedodržania pravidiel EÚ alebo neprimeraných postupov kontroly poľnohospodárskych výdavkov. Kým členské štáty sú zodpovedné za platby a kontrolu výdavkov v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), Komisia je povinná zabezpečovať, že členské štáty tieto prostriedky správne využili.

Dacian Cioloș, komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, v súvislosti s týmto rozhodnutím uviedol: „Tento postup ostáva veľmi dôležitým nástrojom, pomocou ktorého možno zabezpečiť, aby členské štáty uplatňovali také kontrolné mechanizmy, ktorými sa zabezpečí riadne využívanie peňazí daňových poplatníkov.“

Hlavné finančné opravy

Na základe tohto rozhodnutia sa prostriedky budú vymáhať od Belgicka, Bulharska, Cypru, Dánska, Estónska, Nemecka, Španielska, Fínska, Francúzska, Veľkej Británie, Grécka, Maďarska, Írska, Talianska, Luxemburska, Holandska, Poľska, Portugalska, Slovenska a Švédska. K najpodstatnejším opravám patrí:

  • v prípade Španielska 47,5 milióna EUR z dôvodu neoprávnených nákladov a nedostatkov kontrolného systému v sektore ovocia a zeleniny;

  • v prípade Poľska 92 miliónov EUR z dôvodu rôznych nedostatkov v oblasti pomoci na plochu v rokoch 2006 až 2007;

  • v prípade Grécka 105,5 milióna EUR z dôvodu nedostatkov kontrolného systému v sektore bavlny a 18,5 miliónov EUR v oblasti opatrení na rozvoj vidieka z dôvodu závažných a pretrvávajúcich chýb systému IACS;

  • v prípade Spojeného kráľovstva 14,2 milióna EUR z dôvodu nedodržania zákonných termínov platných pre priame platby;

  • v prípade Holandska 10,4 milióna EUR (za rozpočtové roky 2003 až 2005) z dôvodu nedostatočného množstva náhradných kontrol vykonaných v kalendárnych rokoch 2003 a 2004 v sektore vývozných náhrad.

Viac informácií o tom, ako funguje systém schválenia ročných účtov, pozri MEMO/06/178 a základné informácie „Obozretné spravovanie poľnohospodárskeho rozpočtu”, ktorú možno nájsť online:

http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

Podrobné informácie k jednotlivým opravám podľa členského štátu a sektora sa uvádzajú v pripojených tabuľkách (prílohy I a II).

Príloha I

Schválenie účtov EPZF a EPFRV

Rozhodnutie č. 32: Opravy podľa členského štátu

Sektor a dôvod opravy

Suma v miliónoch EUR

Belgicko

Finančný audit – prekročenie finančných stropov

0,001

Bulharsko:

Finančný audit – nedodržanie termínov platieb

0,011

Cyprus

Priame platby – kvalita a načasovanie kontrol na mieste, celkové nedostatky v oblasti kontrol

0,757

Nemecko

Priame platby – nesprávne uplatňovanie znížení a vylúčení

6,713

Finančný audit -- nedodržanie termínov platieb

0,037

Dánsko

Krížové plnenie – nedostatočné množstvo a kvalita kľúčových a pomocných kontrol.

4,360

Prémie na zvieratá – nedostatočné množstvo kontrol na mieste a nedodržanie definície dojnice.

1,589

Estónsko

Finančný audit – prekročenie finančných stropov

0,030

Španielsko

Nevymáhateľný dlh

0,012

Krížové plnenie – nedostatočné množstvo a kvalita kľúčových a pomocných kontrol.

2,245

Finančný audit – nedodržanie termínov platieb, prekročenie finančných stropov, neoprávnené výdavky, poplatky za mlieko a nevyplatené sumy súvisiace s krížovým plnením.

4,735

Ovocie a zelenina – operačné programy – neoprávnené náklady na ekologické obalové hospodárstvo

35,987

Ovocie a zelenina – skupiny výrobcov – neoprávnené náklady na ekologické obalové hospodárstvo a chyby kontrolného systému pri uznávaní organizácií výrobcov.

11,475

Konopa – výrobná pomoc – úhrada platieb na základe rozsudku Súdneho dvora vo veci T-259/05.

-5,287

Fínsko

Finančný audit – prekročenie finančných stropov.

0,002

Francúzsko

Schválenie účtov – manažment dlhu, prekročenie stropov, najpravdepodobnejšia chyba a systematická chyba.

1,028

Sušené krmivo – nedostatočné množstvo odobraných vzoriek a nízka kvalita ich preskúmania.

3,045

Ovocie a zelenina – operačné programy – neoprávnené náklady na ekologické obalové hospodárstvo, paušálne sadzby za personálne náklady.

6,859

Prémie na zvieratá – nedostatky v oblasti kontrol a chýbajúce informácie o dojniciach v stáde, nedostatočné uplatňovanie sankcií.

8,575

Veľká Británia

Priame platby – nesprávne uplatňovanie znížení a vylúčení

0,019

Finančný audit – prekročenie finančných stropov.

0,263

Finančný audit – nedodržanie termínov platieb.

14,181

Rozvoj vidieka – nedostatky kľúčových a administratívnych kontrol Ustanovenia ERDP sa nevykonávajú v praxi.

3,648

Grécko

Potravinová pomoc v rámci Spoločenstva – neoprávnené výdavky vyplývajúce z neskorých stiahnutí a neskorej distribúcie.

8,331

Ovocie a zelenina – operačné programy – nesprávny výpočet hodnoty obchodovateľnej produkcie.

0,315

Bavlna – nedostatočný kontrolný systém, nedostatky opatrení v oblasti kontroly plochy a životného prostredia,

prekročenie výroby povolenej nariadením.

105,453

Rozvoj vidieka – pretrvávajúce chyby systému IACS, nedostatky kontrolných správ, neskoré vykonávanie kontrol na mieste.

18,524

Olivový olej – pomoc odbytu – úhrada platieb na základe rozsudku Súdneho dvora vo veci T-243/05.

-0,200

Maďarsko

Finančný audit – neoprávnené výdavky

0,006

Finančný audit – prekročenie finančných stropov

-0,022

Rozvoj vidieka: úhrada platieb na základe dvojitej opravy.

-0,156

Írsko

Prémia na mliečne výrobky – prípady neskorého uplatnenia.

0,367

Finančný audit -- nedodržanie termínov platieb

0,153

Taliansko

Finančný audit – termíny platieb – neoprávnené výdavky

0,009

Finančný audit -- nedodržanie termínov platieb

1,878

Ovocie a zelenina – operačné programy – neoprávnené výdavky

0,019

Luxembursko

Finančný audit – prekročenie finančných stropov

0,001

Prémie na zvieratá – chýbajúce administratívne kontroly retenčného obdobia, chýbajúce kontroly na mieste, nesprávny výpočet sankcií.

0,363

Holandsko:

Schválenie účtov – chyby týkajúce sa testovaných populácií.

0,931

Vývozné náhrady – nedostatočné množstvo vykonaných náhradných kontrol

10,408

Finančný audit – prekročenie finančných stropov a neoprávnené výdavky

0,093

Prémie na zvieratá – nedostatky vedenia registrov stáda a podkladovej dokumentácie.

6,794

Poľsko

Priame platby – neukončené vektorovanie systému pozemkových parciel, schvaľovanie platieb pre neoprávnené pozemky. Príliš malý počet kontrol na mieste v regiónoch s vysokým podielom chýb. Nesprávne uplatňovanie ustanovení v prípade úmyselného nesúladu.

91,988

Portugalsko

Priame platby – úhrada platieb na základe rozsudku Súdneho dvora vo veci T-50/07.

-1,984

Pomoc na výrobu konopy – úhrada platieb na základe rozsudku Súdneho dvora vo veci T-183/06.

-3,135

Švédsko

Finančný audit -- nedodržanie termínov platieb

0,036

Krížové plnenie – nedostatočné množstvo a kvalita kľúčových a pomocných kontrol.

3,039

Slovensko

Rozvoj vidieka – nesprávny postup kontroly, ktorý v prípade vybraných vzoriek viedol k nedostatočným kontrolám.

3,034

SPOLU

346,530

Príloha II

Schválenie účtov EPZF a EPFRV

Rozhodnutie č. 32: Opravy podľa sektora

V mil. EUR

Pomoc na plochu

97,49

Prémie na zvieratá

17,32

Schválenie účtov

1,97

Bavlna

105,45

Krížové plnenie

9,65

Sušené krmivo

3,04

Vývozné náhrady

10,41

Finančný audit

21,41

Potravinová pomoc

8,33

Ovocie a zelenina

54,66

Konopa a ľan

- 8,42

Mlieko

0,37

Olivový olej

- 0,20

Rozvoj vidieka

25,05

SPOLU

346,53


Side Bar