Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/284

Brussel, 16 maart 2010

De Commissie vordert 346,5 miljoen euro aan GLB-steun terug van de lidstaten

De Europese Commissie heeft vandaag een conformiteitsbesluit (in het kader van de goedkeuring van de rekeningen) vastgesteld waarbij in totaal 346,5 miljoen euro aan EU-steun voor de landbouw die door de lidstaten onrechtmatig is uitgekeerd, wordt teruggevorderd. Dat geld vloeit terug naar de EU-begroting, omdat de EU-voorschriften inzake landbouwuitgaven niet zijn nageleefd of omdat de controleprocedures ontoereikend waren. De steun in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) wordt grotendeels uitgekeerd door de lidstaten, die in dat verband ook de nodige controles moeten verrichten. De Commissie heeft tot taak erop toe te zien dat de lidstaten de daartoe beschikbaar gestelde geldmiddelen correct gebruiken.

Dacian Cioloș, de commissaris voor Landbouw en plattelandsontwikkeling, heeft naar aanleiding van het besluit het volgende verklaard: “Deze procedure is een zeer belangrijk instrument om te garanderen dat de lidstaten over voldoende controlemiddelen beschikken om ervoor te zorgen dat het belastinggeld op de juiste manier wordt uitgegeven.”

Belangrijkste financiële correcties

In het kader van dit besluit worden middelen teruggevorderd van België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Hier volgt een overzicht van de grootste individuele correcties:

  • Spanje moet 47,5 miljoen euro terugbetalen voor niet-subsidiabele uitgaven en voor tekortkomingen in het controlesysteem in de sector groenten en fruit;

  • Polen moet 92 miljoen euro terugbetalen voor enkele tekortkomingen inzake areaalsteun voor de jaren 2006-2007;

  • Griekenland moet 105,5 miljoen euro terugbetalen voor tekortkomingen inzake het controlesysteem voor katoen en 18,5 miljoen euro voor plattelandsontwikkelingsmaatregelen en voor ernstige en aanhoudende tekortkomingen van het GBCS-systeem;

  • het Verenigd Koninkrijk moet 14,2 miljoen euro terugbetalen voor niet-naleving van de vastgestelde termijnen voor rechtstreekse betalingen;

  • Nederland moet 10,4 miljoen euro terugbetalen (over de begrotingsjaren 2003-2005) wegens een ontoereikend aantal substitutiecontroles in de kalenderjaren 2003 en 2004 in de sector uitvoerrestituties.

Nadere bijzonderheden over de regeling voor de goedkeuring van de jaarrekeningen zijn te vinden in MEMO/06/178 en het factsheet "Managing the agriculture budget wisely", dat te vinden is op het volgende internetadres:

http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

In de onderstaande tabellen wordt per lidstaat (bijlage I) en per sector (bijlage II) een overzicht van de afzonderlijke correcties gegeven.

Bijlage I

Goedkeuring van de ELGF- en de ELFPO-rekeningen

Besluit 32: correcties per lidstaat

Sector en reden voor de correctie

Bedrag in miljoenen euro's

België

Financiële audit – overschrijding van de financiële maxima

0,001

Bulgarije

Financiële audit – niet-naleving van betalingstermijnen

0,011

Cyprus

Rechtstreekse betalingen – geringe kwaliteit en onjuist tijdschema controles ter plaatse, gebrekkige controleomgeving

0,757

Duitsland

Rechtstreekse betalingen – verkeerde toepassing van verlagingen en uitsluitingen

6,713

Financiële audit – niet-naleving van betalingstermijnen

0,037

Denemarken

Randvoorwaarden – ontoereikende kwaliteit en kwantiteit van essentiële en aanvullende controles

4,360

Dierpremies – ontoereikend aantal controles ter plaatse en niet-naleving van de definitie van zoogkoeien

1,589

Estland

Financiële audit – overschrijding van de financiële maxima

0,030

Spanje

Oninbare vordering

0,012

Randvoorwaarden – ontoereikende kwaliteit en kwantiteit van essentiële en aanvullende controles

2,245

Financiële audit – niet-naleving van betalingstermijnen, overschrijding van financiële maxima, niet-subsidiabele uitgaven, melkheffing en niet-terugbetaling van bedragen in verband met randvoorwaarden

4,735

Groenten en fruit – operationele programma’s – niet-subsidiabele kosten voor milieubeheer van verpakking

35,987

Groenten en fruit – producentengroeperingen – niet-subsidiabele kosten voor milieubeheer van verpakking en tekortkomingen in het controlesysteem voor de erkenning van producentenorganisaties

11,475

Hennep – productiesteun – terugbetaling naar aanleiding van het Arrest van het Hof van Justitie T-259/05

-5,287

Finland

Financiële audit: overschrijding van de financiële maxima.

0,002

Frankrijk

Goedkeuring van de rekeningen – beheer van vorderingen, overschrijding van maxima, meest waarschijnlijke fout en systematische fout

1,028

Gedroogde voedergewassen – ontoereikend aantal genomen monsters en geringe kwaliteit van monsteranalyse

3,045

Groenten en fruit – operationele programma’s – niet-subsidiabele kosten voor milieubeheer van verpakking, forfaitaire bedragen voor personeelskosten

6,859

Dierpremies – gebrekkige controleomgeving en afwezigheid van zoogkoeienstatus van het beslag, tekortkomingen bij de toepassing van sancties

8,575

Verenigd Koninkrijk

Rechtstreekse betalingen – verkeerde toepassing van verlagingen en uitsluitingen

0,019

Financiële audit: overschrijding van de financiële maxima

0,263

Financiële audit: niet-naleving van betalingstermijnen

14,181

Plattelandsontwikkeling – tekortkomingen bij essentiële en administratieve controles. Voorschriften voor het Europees POP niet in de praktijk uitgevoerd

3,648

Griekenland

Voedselhulp binnen de EU – niet-subsidiabele kosten omdat producten te laat uit de markt zijn genomen en te laat zijn gedistribueerd

8,331

Groenten en fruit – operationeel programma – verkeerd vastgestelde waarde van de in de handel gebrachte productie

0,315

Katoen – zwak controlesysteem, tekortkomingen bij de controle van oppervlakten en milieumaatregelen, overschrijding van de overeenkomstig de verordening toegestane productiehoeveelheden

105,453

Plattelandsontwikkeling – aanhoudende tekortkomingen bij het GBCS, tekortkomingen in de controleverslagen, te late controles ter plaatse

18,524

Olijfolie – consumptiesteun – terugbetaling naar aanleiding van het Arrest van het Hof van Justitie T-243/05

-0,200

Hongarije

Financiële audit – niet-subsidiabele uitgaven

0,006

Financiële audit – overschrijding van de financiële maxima

-0,022

Plattelandsontwikkeling: terugbetaling naar aanleiding van dubbele correctie

-0,156

Ierland

Zuivelpremie – te late aanvragen

0,367

Financiële audit – niet-naleving van betalingstermijnen

0,153

Italië

Financiële audit – betalingstermijnen – niet-subsidiabele uitgaven

0,009

Financiële audit – niet-naleving van betalingstermijnen

1,878

Groenten en fruit – operationele programma’s – niet-subsidiabele uitgaven

0,019

Luxemburg

Financiële audit – overschrijding van de financiële maxima

0,001

Dierpremies – gebrek aan administratieve controles inzake aanhoudperiode, gebrek aan controles ter plaatse, onjuiste berekening van sancties

0,363

Nederland

Goedkeuring van de rekeningen – fouten voor de gecontroleerde populatie

0,931

Uitvoerrestituties – ontoereikend aantal substitutiecontroles uitgevoerd

10,408

Financiële audit – overschrijding van de financiële maxima en niet-subsidiabele uitgaven

0,093

Dierpremies – tekortkomingen in het beheer van de bedrijfsregisters en van de ondersteunende documentatie

6,794

Polen

Rechtstreekse betalingen – systeem voor de identificatie van de percelen landbouwgrond niet volledig gevectoriseerd, aanvaarding van niet-subsidiabele landbouwgronden voor betaling. Onvoldoende controles ter plaatse in regio's met hoge foutenpercentages. Onjuiste toepassing van bepalingen inzake opzettelijke niet-naleving.

91,988

Portugal

Rechtstreekse betalingen – terugbetaling naar aanleiding van het Arrest van het Hof van Justitie in zaak T-50/07

-1,984

Vlas – productiesteun – terugbetaling naar aanleiding van het Arrest van het Hof van Justitie T-183/05

-3,135

Zweden

Financiële audit – niet-naleving van betalingstermijnen

0,036

Randvoorwaarden – ontoereikende kwaliteit en kwantiteit van essentiële en aanvullende controles

3,039

Slowakije

Plattelandsontwikkeling – onjuiste controleprocedure met als gevolg ontoereikende controles binnen de gekozen steekproeven

3,034

TOTAAL

346,530

Bijlage II

Goedkeuring van de ELGF- en de ELFPO-rekeningen

Besluit 32: correcties per sector

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar