Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/284

Bryssel 16. maaliskuuta 2010

Komissio perii jäsenvaltioilta takaisin 346,5 miljoonaa euroa maataloustukia

Euroopan komission tekemän sääntöjenmukaisuustarkastusta koskevan päätöksen mukaisesti jäsenvaltioilta peritään takaisin yhteensä 346,5 miljoonaa euroa jäsenvaltioiden aiheettomasti maksamia maataloustukia. Varat palautetaan EU:n talousarvioon maatalousmenoja koskevien EU:n sääntöjen laiminlyönnin tai tarkastusmenetelmien riittämättömyyden vuoksi. Jäsenvaltiot vastaavat yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) mukaisten menojen maksatuksesta ja tarkastamisesta. Komissio puolestaan varmistaa, että jäsenvaltiot ovat käyttäneet varat moitteettomasti.

Maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava komissaari Dacian Cioloș kommentoi päätöstä seuraavasti: ”Tämä on tärkeä keino, jolla voidaan varmistaa, että jäsenvaltioiden valvonta on riittävää turvaamaan veronmaksajien rahojen asianmukainen käyttö.

Merkittävimmät rahoitusoikaisut

Kyseisen viimeisimmän päätöksen mukaan varoja peritään takaisin Belgialta, Bulgarialta, Kyprokselta, Tanskalta, Virolta, Saksalta, Suomelta, Ranskalta, Yhdistyneeltä kuningaskunnalta, Kreikalta, Unkarilta, Irlannilta, Italialta, Luxemburgilta, Alankomailta, Puolalta, Portugalilta, Slovakialta ja Ruotsilta. Merkittävimmät yksittäiset oikaisut ovat seuraavat:

  • 47,5 miljoonaa euroa Espanjalta hedelmä- ja vihannesalan kustannusten tukikelpoisuuden puuttumisen ja valvontajärjestelmän puutteiden vuoksi

  • 92 miljoonaa euroa Puolalta pinta-alatukiin vuosien 2006–2007 osalta liittyvien monien puutteiden vuoksi

  • 105,5 miljoonaa euroa Kreikalta puuvillan valvontajärjestelmän puutteiden vuoksi ja 18,5 miljoonaa euroa maaseudun kehittämisrahoja hallinto- ja valvontajärjestelmän vakavien ja jatkuvien puutteiden vuoksi

  • 14,2 miljoonaa euroa Yhdistyneeltä kuningaskunnalta suorien tukien sääntöjenmukaisten määräaikojen noudattamatta jättämisen vuoksi

  • 10,4 miljoonaa euroa (varainhoitovuosilta 2003–2005) Alankomailta vuosina 2003 ja 2004 vientitukien alalla tehtyjen vaihtamista koskevien tarkastusten liian pienen määrän vuoksi.

Lisätietoja tilintarkastus- ja tilinpäätösmenettelystä saa asiakirjasta MEMO/06/178 sekä maatalousbudjetin järkevää hallinnointia käsittelevästä yleisesitteestä, joka on saatavilla internetosoitteessa http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

Oikaisut esitetään jäsenvaltioittain ja aloittain yksityiskohtaisemmin liitteenä olevissa taulukoissa (liitteet I ja II).

Liite I

Maataloustukirahaston ja maaseuturahaston tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

Päätös nro 32: Jäsenvaltiokohtaiset oikaisut

Oikaisun soveltamisala ja peruste

Määrä (milj. euroa)

Belgia

Tilintarkastus – rahoitusta koskevien enimmäismäärien ylittäminen

0,001

Bulgaria

Tilintarkastus – maksumääräaikojen noudattamatta jättäminen

0,011

Kypros

Suorat tuet – tilatarkastusten laatu ja ajoitus, valvonnan yleinen heikkous

0,757

Saksa

Suorat tuet – vähennysten ja epäämisten väärä soveltaminen

6,713

Tilintarkastus – maksumääräaikojen noudattamatta jättäminen

0,037

Tanska

Täydentävät ehdot – olennaisen valvonnan ja lisävalvonnan riittämätön määrä ja laatu

4,360

Eläinpalkkiot – tilatarkastusten liian pieni määrä ja emolehmää koskevan määritelmän noudattamatta jättäminen

1,589

Viro

Tilintarkastus – rahoitusta koskevien enimmäismäärien ylittäminen

0,030

Espanja

Perintään kelpaamaton velka

0,012

Täydentävät ehdot – olennaisen valvonnan ja lisävalvonnan riittämätön määrä ja laatu

2,245

Tilintarkastus – maksumääräaikojen noudattamatta jättäminen, rahoitusta koskevien enimmäismäärien ylittäminen, tukeen kelpaamattomat menot, maidon lisämaksu ja täydentävistä ehdoista johtuvien määrien takaisinmaksun laiminlyönti

4,735

Hedelmät ja vihannekset – toimintaohjelmat – pakkausten ympäristönhoidollisen käsittelyn kustannukset eivät tukikelpoisia

35,987

Hedelmät ja vihannekset – tuottajaryhmät – pakkausten ympäristönhoidollisen käsittelyn kustannukset eivät tukikelpoisia ja tuottajaorganisaatioiden tunnustamisen valvontajärjestelmän puutteet

11,475

Hamppu – tuotantotuki – tuomioistuimen asiassa T-259/05 antamaan tuomioon perustuva palautus

-5,287

Suomi

Tilintarkastus: rahoitusta koskevien enimmäismäärien ylittäminen

0,002

Ranska

Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen – velanhoito, enimmäismäärien ylittäminen, todennäköisin virhe ja systemaattinen virhe

1,028

Kuivattu rehu – riittämätön määrä otoksia ja niiden tarkastelun heikko laatu

3,045

Hedelmät ja vihannekset – toimintaohjelmat – pakkausten ympäristönhoidollisen käsittelyn kustannukset eivät tukikelpoisia, kiinteät henkilöstökustannukset

6,859

Eläinpalkkiot – heikko valvontaympäristö ja karjan emolehmästatuksen puuttuminen, puutteita seuraamusten soveltamisessa

8,575

Iso-Britannia

Suorat tuet – vähennysten ja epäämisten virheellinen soveltaminen

0,019

Tilintarkastus: rahoitusta koskevien enimmäismäärien ylittäminen

0,263

Tilintarkastus: maksumääräaikojen noudattamatta jättäminen

14,181

Maaseudun kehittäminen – olennaisten tarkastusten ja hallinnollisten tarkastusten puutteet. Maaseudun kehittämisohjelman määräyksiä ei ole pantu täytäntöön.

3,648

Kreikka

Elintarvikeapu yhteisössä – viivästyneistä markkinoilta poistamisista ja jakelusta aiheutuneet menot, jotka eivät ole tukikelpoisia

8,331

Hedelmät ja vihannekset – toimintaohjelmat – kaupan pidettävän tuotannon arvo vahvistettu väärin

0,315

Puuvilla – heikko valvontajärjestelmä, puutteita pinta-alaa ja ympäristötoimenpiteitä koskevassa valvonnassa, asetuksessa sallittujen tuotantomäärien ylitys

105,453

Maaseudun kehittäminen – jatkuvia puutteita yhdennetyssä hallinto- ja valvontajärjestelmässä, puutteita tarkastuskertomuksissa, tilatarkastusten viivästymisiä

18,524

Oliiviöljy – kulutustuki – tuomioistuimen asiassa T-243/05 antamaan tuomioon perustuva palautus

-0,200

Unkari

Tilintarkastus – tukeen kelpaamattomia menoja

0,006

Tilintarkastus – rahoitusta koskevien enimmäismäärien ylittäminen

-0,022

Maaseudun kehittäminen: kaksinkertaisesta oikaisusta johtuva palautus

-0,156

Irlanti

Lypsylehmäpalkkio – hakemusten myöhästyminen

0,367

Tilintarkastus – maksumääräaikojen noudattamatta jättäminen

0,153

Italia

Tilintarkastus – maksumääräajat – tukeen kelpaamattomat menot

0,009

Tilintarkastus – maksumääräaikojen noudattamatta jättäminen

1,878

Hedelmät ja vihannekset – toimintaohjelmat – tukeen kelpaamattomat menot

0,019

Luxemburg

Tilintarkastus – rahoitusta koskevien enimmäismäärien ylittäminen

0,001

Eläinpalkkiot – pitoaikaa koskevien hallinnollisten tarkastusten puuttuminen, tilatarkastusten puuttuminen, seuraamusten virheellinen laskenta

0,363

Alankomaat

Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen – virheitä tarkastuspopulaatiossa

0,931

Vientituet – liian vähän vaihtamista koskevia tarkastuksia

10,408

Tilintarkastus – rahoitusta koskevien enimmäismäärien ylittäminen ja tukeen kelpaamattomia menoja

0,093

Eläinpalkkiot – puutteita karjarekisterin ja todistusasiakirjojen hallinnoinnissa

6,794

Puola

Suorat tuet – viljelylohkojärjestelmä ei kokonaan vektoroitu, tukeen kelpaamattoman maan hyväksyminen tukikelpoiseksi. Liian vähän tilatarkastuksia alueilla, joilla on suuri virhemäärä. Tahallista noudattamatta jättämistä koskevien säännösten virheellinen soveltaminen.

91,988

Portugali

Suorat tuet – tuomioistuimen asiassa T-50/07 antamaan tuomioon perustuva palautus

-1,984

Pellavan tuotantotuki – tuomioistuimen asiassa T-183/06 antamaan tuomioon perustuva palautus

-3,135

Ruotsi

Tilintarkastus – maksumääräaikojen noudattamatta jättäminen

0,036

Täydentävät ehdot – olennaisen valvonnan ja lisävalvonnan riittämätön määrä ja laatu

3,039

Slovakia

Maaseudun kehittäminen – virheellinen valvontamenettely johtanut puutteisiin valittujen otosten tarkastuksissa

3,034

YHTEENSÄ

346,530

Liite II

Maataloustukirahaston ja maaseuturahaston tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

Päätös nro 32: Alakohtaiset oikaisut

Milj. euroa

Pinta-alatuki

97,49

Eläinpalkkiot

17,32

Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

1,97

Puuvilla

105,45

Täydentävät ehdot

9,65

Kuivattu rehu

3,04

Vientituet

10,41

Tilintarkastus

21,41

Elintarvikeapu

8,33

Hedelmät ja vihannekset

54,66

Hamppu ja pellava

- 8,42

Maito

0,37

Oliiviöljy

- 0,20

Maaseudun kehittäminen

25,05

YHTEENSÄ

346,53


Side Bar