Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/284

Brüssel, 16. märts 2010

Komisjon nõuab liikmesriikidelt tagasi ühise põllumajanduspoliitika kulusid 346,5 miljoni euro ulatuses

Euroopa Komisjon võttis vastu otsuse raamatupidamisarvestuse vastavuse kontrollimise kohta ning selle alusel nõutakse liikmesriikidelt tagasi mittesihipäraselt kasutatud ELi põllumajandusraha summas 346,5 miljonit eurot. Kuna raha kasutamine ei ole olnud vastavuses ELi eeskirjadega või on põllumajanduskulude kontrolli kord olnud ebakohane, suunatakse summad tagasi ELi eelarvesse. Ühise põllumajanduspoliitika raames tehtavate väljamaksete ja kulude kontrolli eest on vastutavad liikmesriigid ning komisjon peab tagama, et nad on oma vahendeid eesmärgipäraselt kasutanud.

Kommentaariks otsusele sõnas põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Dacian Cioloș: „Kõnealune samm aitab kindlaks teha, et liikmesriigid suudavad maksumaksja raha sihipärast kasutamist kohapeal piisavalt kontrollida.”

Peamised finantskorrektsioonid

Vastuvõetud otsuse kohaselt peavad tagasimakse tegema Belgia, Bulgaaria, Küpros, Taani, Eesti, Saksamaa, Hispaania, Soome, Prantsusmaa, Ühendkuningriik, Kreeka, Ungari, Iirimaa, Itaalia, Luksemburg, Madalmaad, Poola, Portugal, Slovakkia ja Rootsi. Kõige suuremad korrektsioonid liikmesriikide kohta on järgmised:

  • 47,5 miljonit eurot Hispaanialt puu- ja köögiviljasektori abikõlbmatute kulude ja nõrga kontrollisüsteemi tõttu;

  • 92 miljonit eurot Poolalt mitmete piirkondliku abiga seotud puuduste tõttu aastatel 2006–2007;

  • 105,5 miljonit eurot Kreekalt puuvillasektori nõrga kontrollisüsteemi tõttu ja 18,5 miljonit eurot maaelu arengumeetmete ning tõsiste ja pidevate puuduste tõttu ühtses haldus- ja kontrollisüsteemis (IACS);

  • 14,2 miljonit eurot Ühendkuningriigilt otsemaksete kohustuslike tähtaegade eiramise tõttu;

  • 10,4 miljonit eurot Madalmaadelt (eelarveaastatel 2003–2005) ekspordisektoris 2003. ja 2004. kalendriaastal teostatud asenduskontrollide ebapiisava arvu tõttu.

Täiendavaid üksikasju eelarveaastate raamatupidamisarvestuse kontrollisüsteemi toimimise kohta leiab dokumendist MEMO/06/178 ja teabelehelt „Põllumajanduseelarve mõistlik haldamine” veebisaidil http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

Üksikasjad iga liikmesriigi ja sektorit kaupa on esitatud juuresolevas tabelis (I ja II lisa).

I lisa

Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) Raamatupidamisarvestuse kontrollimine ja heakskiitmine

Otsus 32: Korrektsioonid liikmesriikide kaupa

Sektor ja korrektsiooni põhjus

Summa miljonites eurodes

Belgia

Finantsaudit – rahaliste ülemmäärade ületamine

0,001

Bulgaaria

Finantsaudit – maksetähtaegade eiramine

0,011

Küpros

Otsemaksed – kohapealsete kontrollide kvaliteet ja nende ajastamine, üldine puudulik kontrollikeskkond

0,757

Saksamaa

Otsemaksed – vähendamiste ja erandite vale kohaldamine

6,713

Finantsaudit – maksetähtaegade eiramine

0,037

Taani

Nõuetele vastavus – põhi- ja lisakontrollide ebapiisav arv ja kvaliteeditase

4,360

Loomapidamistoetus – kohapealsete kontrollide ebapiisav arv ja ammlehma määratlusega mittearvestamine

1,589

Eesti

Finantsaudit – rahaliste ülemmäärade ületamine

0,030

Hispaania

Tagasisaamata võlad

0,012

Nõuetele vastavus – põhi- ja lisakontrollide ebapiisav arv ja kvaliteeditase

2,245

Finantsaudit – maksetähtaegade eiramine, rahaliste ülemmäärade ületamine, abikõlbmatud kulud, piima lisamaks ja suutmatus maksta tagasi nõuetele vastavusega seotud summasid

4,735

Puu- ja köögiviljad – tegevuskavad – keskkonnasäästliku pakendikäitlusega seotud abikõlbmatud kulud

35,987

Puu- ja köögiviljad – tootjarühmad – keskkonnasäästliku pakendikäitlusega seotud abikõlbmatud kulud ja tootjaorganisatsioonide tunnustamise kontrollisüsteemi nõrkus

11,475

Kanep – tootmisabi – tagasimakse vastavalt Euroopa Kohtu kohtuasjale T-259/05

-5,287

Soome

Finantsaudit – rahaliste ülemmäärade ületamine

0,002

Prantsusmaa

Raamatupidamisarvestuse kontrollimine ja heakskiitmine – võlahaldus, ülemmäärade ületamine, kõige tõenäolisemalt viga ja süstemaatiline viga

1,028

Kuivsööt – võetud proovide ebapiisav arv ja nende uurimise madal tase

3,045

Puu- ja köögiviljad – tegevuskavad – keskkonnasäästliku pakendikäitlusega seotud abikõlbmatud kulud, personalikulude kindlad määrad

6,859

Loomapidamistoetus – nõrk kontroll ja ammlehma staatuse puudumine karjas, karistuste vähene kohaldamine

8,575

Suurbritannia

Otsemaksed – vähendamiste ja erandite ebaõige kohaldamine

0,019

Finantsaudit – rahaliste ülemmäärade ületamine

0,263

Finantsaudit – maksetähtaegade eiramine

14,181

Maaelu areng – põhi- ja halduskontrollide nõrk tase Maaelu arengukava (MAK) sätteid ei rakendata praktikas

3,648

Kreeka

Ühendusesisene toiduabi – hilisest turult kõrvaldamisest ja jaotamisest tulenevad abikõlbmatud kulud

8,331

Puu- ja köögiviljad – tegevuskavad –turustatava toodangu valesti koostatud väärtus

0,315

Puuvill – nõrk kontrollisüsteem, piirkonna- ja keskkonnameetmete puudulik kontroll, määrusega ette nähtud tootekoguste ületamine

105,453

Maaelu areng – ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi (IACS) pidev nõrkus, lüngad kontrolliaruannetes, kohapealsete kontrollide hilinenud teostamine

18,524

Oliiviõli – tarbimisabi – tagasimakse vastavalt Euroopa Kohtu kohtuasjale T-243/05

-0,200

Ungari

Finantsaudit – abikõlbmatud kulud

0,006

Finantsaudit – rahaliste ülemmäärade ületamine

-0,022

Maaelu areng – tagasimaksed vastavalt topeltkorrektsioonidele

-0,156

Iirimaa

Piimakarjatoetus – hilinenud kohaldamine

0,367

Finantsaudit – maksetähtaegade eiramine

0,153

Itaalia

Finantsaudit – maksetähtajad – abikõlbmatud kulud

0,009

Finantsaudit – maksetähtaegade eiramine

1,878

Puu- ja köögiviljad – tegevuskavad – abikõlbmatud kulud

0,019

Luksemburg

Finantsaudit – rahaliste ülemmäärade ületamine

0,001

Loomapidamistoetus – loomapidamisaja halduskontrolli puudulikkus, vähe kohapealseid kontrolle, karistuste ebaõige arvestamine

0,363

Madalmaad

Raamatupidamisarvestuse kontrollimine ja heakskiitmine, vead üldkogumis

0,931

Eksporditoetused – teostatud asenduskontrollide ebapiisav arv

10,408

Finantsaudit – rahaliste ülemmäärade ületamine ja abikõlbmatud kulud

0,093

Loomapidamistoetus – puudused karjaregistrite ja seda toetava dokumentatsiooni haldamisel

6,794

Poola

Otsemaksed – mitte täielikult vektorsüsteemil põhinev maatükkide identifitseerimissüsteem, maksete tegemine abikõlbmatu maa puhul, vähe kohapealseid kontrolle kõrge veariskiga piirkondades, tahtliku mittevastavuse ärahoidmise ekslik kohaldamine

91,988

Portugal

Otsemaksed – tagasimakse vastavalt Euroopa Kohtu kohtuasjale T-50/07

-1,984

Lina tootmisabi – tagasimakse vastavalt Euroopa Kohtu kohtuasjale T-183/06

-3,135

Rootsi

Finantsaudit – maksetähtaegade eiramine

0,036

Nõuetele vastavus – põhi- ja lisakontrollide ebapiisav arv ja kvaliteeditase

3,039

Slovakkia

Maaelu areng – väär kontrolliprotseduur, mille tulemuseks on ebapiisav kontrollide arv valitud proovide alusel

3,034

KOKKU

346,530

II lisa

Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) raamatupidamisarvestuse kontrollimine

Otsus 32: Korrektsioonid sektori kohta

Miljonites eurodes

Pindalatoetus

97,49

Loomapidamistoetus

17,32

Raamatupidamisarvestuse kontrollimine ja heakskiitmine

1,97

Puuvill

105,45

Nõuetele vastavus

9,65

Kuivsööt

3,04

Eksporditoetused

10,41

Finantsaudit

21,41

Toiduabi

8,33

Puu- ja köögiviljad

54,66

Kanep ja lina

- 8,42

Piim

0,37

Oliiviõli

- 0,20

Maaelu areng

25,05

KOKKU

346,53


Side Bar