Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/284

Bruxelles, den 16. marts 2010

Kommissionen vil inddrive 346,5 mio. EUR i landbrugsudgifter fra medlemsstaterne

Et samlet beløb på 346,5 mio. EUR, som medlemsstaterne uberettiget har udbetalt som EU-landbrugsstøtte, skal tilbagebetales ifølge den beslutning, som Kommissionen har vedtaget i forbindelse med proceduren for efterprøvende regnskabsafslutning. Pengene returneres til EU's budget, fordi EU-reglerne ikke er blevet overholdt, eller fordi der er gennemført utilstrækkelig kontrol med landbrugsudgifterne. Medlemsstaterne er ansvarlige for udbetaling af støtte og kontrol af udgifter i forbindelse med den fælles landbrugspolitik, og Kommissionen skal sikre, at medlemsstaterne har anvendt budgetmidlerne korrekt.

I en kommentar til beslutningen udtalte Dacian Cioloș, der er kommissær med ansvar for landbrug og udvikling af landdistrikter: “Disse forholdsregler er et meget vigtigt instrument, der skal sikre, at medlemsstaterne fører tilstrækkelig kontrol med, at skatteborgernes penge anvendes korrekt."

Vigtigste finansielle korrektioner

Ifølge den seneste beslutning vil følgende beløb blive inddrevet fra Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Tyskland, Spanien, Finland, Frankrig, Det Forenede Kongerige, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Polen, Portugal, Slovakiet og Sverige. De største individuelle korrektioner er som følger:

  • 47,5 mio. EUR skal tilbagebetales af Spanien for uberettigede udgifter og svagheder i kontrolsystemet inden for frugt og grøntsager

  • 92 mio. EUR skal tilbagebetales af Polen for en række svagheder i arealstøtten i årene 2006-2007

  • 105,5 mio. EUR skal tilbagebetales af Grækenland for svagheder i kontrolsystemet for bomuld og 18,5 mio. EUR for foranstaltninger i forbindelse med udviklingen af landdistrikter, for alvorlige og vedvarende svagheder i IKFS-systemet

  • 14,2 mio. EUR skal tilbagebetales af Det Forenede Kongerige for misligholdelse af foreskrevne frister for direkte betalinger

  • 10,4 mio. EUR (for regnskabsårene 2003-2005) skal tilbagebetales af Nederlandene for utilstrækkelige substitutionskontroller i kalenderårene 2003 og 2004 i forbindelse med eksportrestitutioner.

Nærmere oplysninger om, hvordan de årlige regnskabsafslutninger fungerer, kan findes på MEMO/06/178 og dokumentet "Managing the agriculture budget wisely", som findes på internetadressen:

http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

Nærmere oplysninger om de enkelte korrektioner, fordelt på medlemsstat og sektor, findes i vedlagte tabeller (bilag I og II).

Bilag I

Afslutning af EGFL's og ELFUL's regnskaber

Beslutning nr. 32: Korrektioner pr. medlemsstat

Sektor og årsag til korrektioner

Mio. EUR

Belgien

Finansrevision – overskridelse af finansieringslofter

0,001

Bulgarien

Finansrevision – misligholdelse af betalingsfrister

0,011

Cypern

Direkte betalinger – kvalitet af og tidspunkter for kontrol på stedet, svagt generelt kontrolmiljø

0,757

Tyskland

Direkte betalinger – forkert anvendelse af nedsættelser og udelukkelser

6,713

Finansrevision – misligholdelse af betalingsfrister

0,037

Danmark

Krydsoverensstemmelse – utilstrækkelig kvantitet og kvalitet af primære og sekundære kontroller

4,360

Dyrepræmier – utilstrækkelig kvantitet af kontroller på stedet og misligholdelse af definition af ammekøer

1,589

Estland

Finansrevision – overskridelse af finansieringslofter

0,030

Spanien

Gæld, der ikke kan inddrives

0,012

Krydsoverensstemmelse – utilstrækkelig kvantitet og kvalitet af primære og sekundære kontroller

2,245

Finansrevision – misligholdelse af betalingsfrister, overskridelse af finansieringslofter, uberettigede udgifter, mælkeafgift og manglende tilbagebetaling af beløb i forbindelse med krydsoverensstemmelse

4,735

Frugt og grøntsager – driftsprogrammer – uberettigede udgifter til miljøstyring af emballage

35,987

Frugt og grøntsager – producentsammenslutninger – uberettigede udgifter til miljøstyring af emballage og svagheder i kontrolsystemet for anerkendelse af producentorganisationer

11,475

Hamp – produktionsstøtte – tilbagebetaling efter Domstolens dom i sag T-259/05

-5,287

Finland

Finansrevision: overskridelse af finansieringslofter

0,002

Frankrig

Regnskabsafslutning – gældsstyring, overskridelse af lofter, mest sandsynlige fejl og systemfejl

1,028

Tørret foder – utilstrækkeligt antal stikprøver og lav kvalitet af undersøgelsen af dem

3,045

Frugt og grøntsager – driftsprogrammer – uberettigede udgifter til miljøstyring af emballage, faste procentsatser for personaleudgifter

6,859

Dyrepræmier – svagt kontrolmiljø og ingen opgørelse over ammekøer i besætninger, svagheder i anvendelse af sanktioner

8,575

Det Forenede Kongerige

Direkte betalinger – ukorrekt anvendelse af nedsættelser og udelukkelser

0,019

Finansrevision: overskridelse af finansieringslofter

0,263

Finansrevision: misligholdelse af betalingsfrister

14,181

Udvikling af landdistrikter – svagheder i primære kontroller og administrative kontroller. ELFUL-bestemmelser ikke gennemført i praksis

3,648

Grækenland

Fødevarehjælp i EU – uberettigede udgifter som følge af forsinket udtagning og distribution

8,331

Frugt og grøntsager – driftsprogrammer – værdien af den markedsførte produktion forkert opgjort

0,315

Bomuld – svagt kontrolsystem, mangler i kontrol af areal og miljøforanstaltninger, overskridelse af de produktionsmængder, som er fastsat i forordningen

105,453

Udvikling af landdistrikter – vedvarende svagheder i IKFS-system, mangler i kontrolrapporter, udsat gennemførelse af kontroller på stedet

18,524

Olivenolie – forbrugsstøtte – tilbagebetaling efter Domstolens dom i sag T-243/05

-0,200

Ungarn

Finansrevision – uberettigede udgifter

0,006

Finansrevision – overskridelse af finansieringslofter

-0,022

Udvikling af landdistrikterne: tilbagebetaling efter dobbelt korrektion

-0,156

Irland

Mælkepræmier – forsinkede ansøgninger

0,367

Finansrevision – misligholdelse af betalingsfrister

0,153

Italien

Finansrevision – betalingsfrister – uberettigede udgifter

0,009

Finansrevision – misligholdelse af betalingsfrister

1,878

Frugt og grøntsager – driftsprogrammer – uberettigede udgifter

0,019

Luxembourg

Finansrevision – overskridelse af finansieringslofter

0,001

Dyrepræmier – manglende administrativ kontrol af ophold i besætning, manglende kontrol på stedet, uhensigtsmæssig beregning af sanktioner

0,363

Nederlandene

Regnskabsafslutning – fejl i afprøvet population

0,931

Eksportrestitution – utilstrækkelig kvantitet af gennemført substitutionskontrol

10,408

Finansrevision – overskridelse af finansieringslofter og uberettigede udgifter

0,093

Dyrepræmier – svagheder i registerforvaltning og ledsagende dokumentation

6,794

Polen

Direkte betalinger – arealforvaltningssystem ikke fuldstændigt vektoriseret, accept af uberettigede arealer til betaling. Utilstrækkeligt antal kontroller på stedet i regioner med store fejlsatser. Forkert anvendelse af prognoser for forsætlig misligholdelse

91,988

Portugal

Direkte betalinger – tilbagebetaling efter Domstolens dom i sag T-50/07

-1,984

Hørproduktionsstøtte – tilbagebetaling efter Domstolens dom i sag T-183/06

-3,135

Sverige

Finansrevision – misligholdelse af betalingsfrister

0,036

Krydsoverensstemmelse – utilstrækkelig kvantitet og kvalitet af primære og sekundære kontroller

3,039

Slovakiet

Udvikling af landdistrikter – ukorrekt kontrolprocedure, der førte til utilstrækkelig kontrol af udvalgte stikprøver

3,034

I ALT

346,530

Bilag II

Afslutning af EGFL's og ELFUL's regnskaber

Beslutning nr. 32: Korrektioner efter sektor

Mio. EUR

Arealstøtte

97,49

Dyrepræmier

17,32

Regnskabsafslutning

1,97

Bomuld

105,45

Krydsoverensstemmelse

9,65

Tørret foder

3,04

Eksportrestitution

10,41

Finansrevision

21,41

Fødevarehjælp

8,33

Frugt og grøntsager

54,66

Hør og hamp

- 8,42

Mælk

0,37

Olivenolie

- 0,20

Udvikling af landdistrikter

25,05

I ALT

346,53


Side Bar