Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/284

Брюксел, 16 март 2010 г.

Комисията иска от държавите-членки да възстановят 346,5 милиона евро от разходите по общата селскостопанска политика (ОСП)

По силата на решение на Европейската комисия, прието по процедура за уравняване по съответствие, от редица държави-членки се изисква да възстановят общо 346,5 млн. евро, изразходвани неправомерно от определените за селското стопанство парични средства на ЕС. Тази сума се връща в бюджета на ЕС поради неспазване на правилата на ЕС или поради неадекватни процедури за контрол върху разходите в селското стопанство. Държавите-членки носят отговорност за изплащането на суми и за контрола върху разходите по общата селскостопанска политика (ОСП), а от Комисията се изисква да гарантира правилното използване на съответните средства от държавите-членки.

В коментар към решението, Дачиан Чолош, в качеството си на комисар по земеделието и развитието на селските райони, заяви: „Тази процедура продължава да е много важен инструмент, за да се осигури наличието на достатъчен контрол от страна на държавите-членки, така че да се гарантира правилното изразходване на парите на данъкоплатците.“

По-значителни финансови корекции

Съгласно това последно решение, средства ще трябва да възстановят Белгия, България, Кипър, Дания, Естония, Германия, Испания, Финландия, Франция, Великобритания, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Полша, Португалия, Словакия и Швеция. Измежду отделните корекции най-значителни са следните:

  • 47,5 млн. евро, изисквани от Испания за неприемливи разходи и за слабости в системата за контрол в сектора на плодовете и зеленчуците;

  • 92 млн. евро, изисквани от Полша за множество слабости в областта на помощите за периода 2006—2007 г.;

  • 105,5 млн. евро, изисквани от Гърция за слабости в системата за контрол при памука и 18,5 млн. евро по линия на мерките за развитие на селските райони за сериозни и неотстранени слабости в интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК);

  • 14,2 млн. евро, изисквани от Обединеното кралство за неспазване на законово установените крайни срокове за преки плащания;

  • 10,4 млн. евро (за финансовите години 2003—2005), изисквани от Нидерландия за недостатъчно количество на проверките за заместване, извършени през календарните 2003 г. и 2004 г. в сектора на възстановяванията при износ.

За подробности относно начина на функциониране на системата за уравняване на годишни сметки вж. MEMO/06/178 и информационния материал „Managing the agriculture budget wisely" („Разумно управление на селскостопанския бюджет“), на разположение в интернет на:

http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

Подробности относно отделните корекции по държави-членки и по сектори са дадени в приложените таблици (приложения І и ІІ).

Приложение I

Уравняване на сметките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Решение 32: Корекции по държави-членки

Сектор и основание за корекцията

Сума в млн. евро

Белгия

Финансов одит — надвишаване на финансови тавани

0,001

България

Финансов одит — неспазване на крайни срокове за плащане

0,011

Кипър

Преки плащания — качество и график на проверките на място, слабости в общата контролна среда

0,757

Германия

Преки плащания — неправилно прилагане на намаления и изключвания

6,713

Финансов одит — неспазване на крайни срокове за плащане

0,037

Дания

Кръстосано спазване — недостатъчно количество и качество на основните и спомагателните проверки

4,360

Премии за животни — недостатъчно количество на проверките на място и незачитане на определението за крави с бозаещи телета

1,589

Естония

Финансов одит — надвишаване на финансови тавани

0,030

Испания

Несъбираеми дългове

0,012

Кръстосано спазване — недостатъчно количество и качество на основните и допълнителните проверки

2,245

Финансов одит — неспазване на крайни срокове за плащане, надвишаване на финансови тавани, неприемливи разходи, налог в сектора на млякото и невръщане на дължими суми по кръстосано спазване

4,735

Плодове и зеленчуци — оперативни програми — неприемливи разходи за екологосъобразно процедиране с опаковките

35,987

Плодове и зеленчуци — групи от производители — неприемливи разходи за екологосъобразно процедиране с опаковките и слабости в контролната система за признаване на организации на производители

11,475

Коноп — производствена помощ — възстановяване на разходи вследствие на решение на Съда на Европейския съюз по дело T-259/05

-5,287

Финландия

Финансов одит: надвишаване на финансови тавани

0,002

Франция

Уравняване на сметки — управление на дълга, надвишаване на финансови тавани, най-вероятна грешка и систематична грешка

1,028

Сух фураж — недостатъчно количество на взетите проби и лошо качество на тяхното изследване.

3,045

Плодове и зеленчуци — оперативни програми — неприемливи разходи за екологосъобразно процедиране с опаковките, фиксирана ставка за разходите за персонал

6,859

Премии за животни — слабости в контролната среда и липса на статут „крави с бозаещи телета“ в стадата, слабости в прилагането на санкции

8,575

Великобритания

Преки плащания — неправилно прилагане на намаления и изключвания

0,019

Финансов одит: надвишаване на финансови тавани

0,263

Финансов одит: неспазване на крайни срокове за плащане

14,181

Развитие на селските райони — слабости в основни проверки и в административния контрол Разпоредбите на Програмата за развитие на селските райони в Англия (ERDP) не са изпълнени на практика

3,648

Гърция

Хранителна помощ в рамките на Общността — неприемливи разходи вследствие на закъснения в изтеглянето и в разпределението

8,331

Плодове и зеленчуци — оперативни програми — неправилно определена стойност на продукцията, годна за пазарна реализация

0,315

Памук — слаба контролна система, недостатъци в контрола на площите и в мерките за опазване на околната среда, надвишаване на производствените количества, разрешени съгласно регламента

105,453

Развитие на селските райони — продължаващи слабости в системата ИСАК, недостатъци в доклади за контрол, закъсняло извършване на проверки на място

18,524

Маслиново масло — помощ за потреблението — възстановяване на разходи вследствие на решение на Съда на Европейския съюз по дело T-243/05

-0,200

Унгария

Финансов одит — неприемливи разходи

0,006

Финансов одит — надвишаване на финансови тавани

-0,022

Развитие на селските райони: възстановяване вследствие на двойна корекция

-0,156

Ирландия

Премия за млечни продукти — закъснели заявления

0,367

Финансов одит — неспазване на крайни срокове за плащане

0,153

Италия

Финансов одит — крайни срокове за плащане — неприемливи разходи

0,009

Финансов одит — неспазване на крайни срокове за плащане

1,878

Плодове и зеленчуци — оперативни програми — неприемливи разходи

0,019

Люксембург

Финансов одит — надвишаване на финансови тавани

0,001

Премии за животни — липса на административен контрол относно периода на задържане, липса на проверки на място, неправилно изчисляване на санкции

0,363

Нидерландия

Уравняване на сметки — грешки относно изследваната популация

0,931

Възстановявания при износ — недостатъчен брой на извършените проверки за замяна

10,408

Финансов одит — надвишаване на финансови тавани и неприемливи разходи

0,093

Премии за животни — слабости във воденето на родословни книги и на спомагателна документация

6,794

Полша

Преки плащания — системата за идентификация на земеделските парцели не е изцяло векторизирана, изплащане на помощ за земя, която не отговаря на условията. Недостатъчен брой на проверките на място в региони с висок процент на грешките. Погрешно прилагане на разпоредбите относно умишлено неспазване.

91,988

Португалия

Преки плащания — възстановяване на разходи вследствие на решение на Съда на Европейския съюз по дело T-50/07

-1,984

Производствена помощ за лен — възстановяване на разходи вследствие на решение на Съда на Европейския съюз по дело T-183/06

-3,135

Швеция

Финансов одит — неспазване на крайни срокове за плащане

0,036

Кръстосано спазване — недостатъчно количество и качество на основните и допълнителните проверки

3,039

Словакия

Развитие на селските райони — нередности в процедурата за контрол, водещи до недостатъчен контрол, при случайна извадка

3,034

ОБЩО

346,530

Annex II

Уравняване на сметките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Решение 32: корекции по сектори

В млн. евро

Помощи за площ

97,49

Премии за животни

17,32

Уравняване на сметките

1,97

Памук

105,45

Кръстосано спазване

9,65

Сух фураж

3,04

Възстановявания при износ

10,41

Финансов одит

21,41

Хранителна помощ

8,33

Плодове и зеленчуци

54,66

Коноп и лен

- 8,42

Мляко

0,37

Маслиново масло

- 0,20

Развитие на селските райони

25,05

ОБЩО

346,53


Side Bar