Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/262

Bryssel 11 mars 2010

Nytt, bättre och snabbare urvalsförfarande för jobb på EU

Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) lanserar ett modernare och enklare urvalsförfarande för jobb på EU i och med det första uttagningsprovet för handläggare enligt den nya ordningen den 16 mars. En av fördelarna med det nya systemet är att man kommer att anordna årliga uttagningsprov för de vanligaste jobbprofilerna. Det gör att intresserade kan planera sina ansökningar effektivare och underlättar en strategisk personalplanering för EU-institutionerna. Det nya systemet blir snabbare och effektivare och innehåller färre steg än det nuvarande systemet. Det kommer också att vara mer tillförlitligt genom att det lägger fokus på kompetensbedömning snarare än på kunskapsbedömning. Detta har visat sig vara en av de bästa indikatorerna för hur en person kommer att klara ett jobb.

"På en arbetsmarknad med allt hårdare konkurrens måste EU-institutionerna kunna locka till sig de bästa sökande på en mängd olika områden," sa Maroš Šefčovič, kommissionens vice ordförande med ansvar för kontakter mellan institutionerna och administration. "Och vi måste också hålla kvar intresset hos dessa personer. Det kan vi bara göra om det finns utsikter till ett attraktivt jobb utan onödigt lång väntan. Det nya systemet bygger på de bästa metoderna i den offentliga sektorn. Det kommer att ge EU-institutionerna rätt person vid rätt tillfälle samtidigt som vi håller fast vid principerna om rättvis och öppen konkurrens."

Bättre planering

Epso har infört en rullande treårsplanering där institutionerna med jämna mellanrum bedömer sina personalbehov. Varje år kommer tre cykler med uttagningsprov att anordnas, för handläggare, assistenter och språkliga handläggare, liksom enstaka uttagningsprov för specialister. För att de som klarat proven inte längre ska stå på en reservlista i flera år utan att få jobb kommer listorna att bara vara giltiga i ett år tills nästa års uttagningsprov har avslutats. De flesta sökande på reservlistorna kommer att kallas till intervju. De som deltagit i proven kommer dessutom att kunna få feedback på sina resultat i uttagningsproven och därigenom undviks utdragna överklaganden.

Snabbare och mer målinriktad rekrytering

Epsos nya urvalsförfarande kommer att förbättra hela processen och göra den mer tillförlitlig. En av de centrala principerna är övergången från kunskapsbaserad till kompetensbaserad bedömning av de sökande. Det nya urvalsförfarandet kommer att bestå av endast två steg: datorbaserade urvalstest runtom i EU-länderna och en bedömningsfas i Bryssel. Den nya cykeln kommer att ta mellan fem och nio månader, jämfört med det gamla systemet som tog två år.

Urvalsprovet kommer fortfarande att bestå av test av olika kognitiva förmågor och hur man reagerar i olika situationer. Beroende på vilken profil som söks testas också praktiska yrkeskunskaper och språkkunskaper. Den tidigare testen av EU-kunskap kommer inte längre att finnas med i det första steget, utan detta kommer att bedömas i det andra steget samtidigt med de jobbrelaterade övningarna.

Under bedömningsfasen testas alla nyckelkompetenser noggrant med tillförlitliga test, med betoning på jobbrelaterade färdigheter snarare än på faktakunskaper. Övningarna kommer att väljas ut så att de bedömer de kompetenser som söks och varje kompetens bedöms minst två gånger. Beroende på vilken typ av uttagningsprov det gäller pågår bedömningsfasen en heldag eller halvdag. Den görs på den sökandes andraspråk (engelska, franska eller tyska), utom för de profiler som kräver särskilda språkkunskaper. Detta kommer att ersätta den utdragna processen med skriftliga och muntliga prov. Förutom särskilda yrkesfärdigheter och yrkeskunskap kommer ett antal nyckelkompentenser att bedömas, bland annat förmågan till analys och problemlösning, kommunikation, resultat, inlärning och utveckling, prioritering och organisation, stresstålighet samt samarbete.

Uttagningskommittéerna kommer att professionaliseras genom att ledamöterna utstationeras till Epso och får behörighet att göra kompetensbaserade bedömningar. Man kommer också att i större utsträckning använda personalexperter och experter i psykologi.

De sökande som klarar uttagningsprovet kommer att få ett ”kompetenspass” med resultaten från utvärderingscentrumet, som kommer att skickas till institutionerna som hjälp vid rekryteringen.

Främja mångfald

Epso genomför en rad åtgärder för att främja mångfalden bland personalen och för att förbättra EU-institutionernas image som arbetsgivare, bland annat genom könsneutrala tester, förbättrad service till sökande med särskilda behov och en mer proaktiv hantering av reservlistorna.

Varför jobba på EU?

Epso vill locka till sig de allra bästa sökande för jobben på EU. Förutom det nya urvalsförfarandet har Epso också tagit fram en ny logotyp för att locka till sig potentiella sökande. Kommissionen för sin del är fast inställd på att vara en offentlig förvaltning av toppkvalitet. En yrkeskarriär vid EU-institutionerna erbjuder en livslång karriär med möjlighet till olika jobb med intressanta och utmanande arbetsuppgifter av verklig betydelse för Europa. Man arbetar i en miljö där man uppmuntras att skaffa ny kompetens och lära sig nya språk, har möjlighet att arbeta och resa utomlands och arbeta med människor från hela Europa, och erbjuds dessutom attraktiva förmåner.


Side Bar