Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/262

V Bruseli 11. marca 2010

Lepšie, rýchlejšie, dôraznejšie: nový postup vyberania úradníkov EÚ

Európsky úrad pre výber pracovníkov (ďalej len „úrad EPSO“) 16. marca spustí modernizovaný a zjednodušený postup výberu úradníkov EÚ, pričom prvé výberové konanie v novom režime sa bude týkať administrátorov. Zlepšenie nového systému spočíva v ročnej periodicite výberových konaní najbežnejších profesných profilov. Uchádzači budú môcť efektívnejšie plánovať svoje prihlášky a inštitúciám EÚ sa napomôže pri strategickom plánovaní v oblasti ľudských zdrojov. Systém bude rýchlejší a účinnejší v tom, že bude zahŕňať menej krokov ako jeho súčasná podoba. Bude posilnený tým, že sa presunie dôraz z hodnotenia vedomostí na hodnotenie spôsobilosti, čo sa potvrdilo ako jeden z najlepších nástrojov na odhadovanie budúcich výkonov v zamestnaní.

„Na čoraz konkurenčnejšom trhu práce musia byť európske inštitúcie schopné prilákať rôznorodých a najkvalitnejších uchádzačov o zamestnanie", uviedol Maroš Šefčovič, podpredseda Komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívu. „Takisto je dôležité, aby sme si takýchto ľudí udržali. Možno to dosiahnuť iba tak, že im dáme perspektívu nájsť si atraktívne pracovné miesto čo najskôr. Nový systém vychádza z najlepších postupov používaných vo verejnom sektore. Inštitúciám EÚ poskytne správnych ľudí v správnom čase, pričom zostanú verné zásadám čestnej a otvorenej súťaže."

Lepšie plánovanie

Úrad EPSO zaviedol trojročný priebežný plán, v rámci ktorého inštitúcie pravidelne hodnotia svoje personálne potreby. Každoročne sa uskutočnia výberové konania v troch cykloch, a to pre administrátorov, asistentov a lingvistov, pričom budú doplnené o výberové konania pre odborníkov. Aby sa ukončil stav, keď sú úspešní uchádzači na rezervnom zozname často niekoľko rokov bez toho, aby si našli pracovné miesto, rezervné zoznamy zostanú platné iba jeden rok, dokým nedôjde k ukončeniu cyklu výberových konaní v nasledujúcom roku. Väčšina uchádzačov, ktorí sa budú nachádzať na rezervných zoznamoch, bude pozvaná na pohovor. Účastníci pohovorov sa budú môcť dozvedieť podrobnosti o svojich výsledkoch dosiahnutých vo výberovom konaní, čím sa predíde zdĺhavým prehodnocovaniam.

Rýchlejší a cielenejší nábor

Nový postup výberu pracovníkov pripravený úradom EPSO zvýši kvalitu a spoľahlivosť celkového procesu. Kľúčovou zásadou je posun od hodnotenia na základe vedomostí k hodnoteniu spôsobilosti uchádzačov o pracovné miesto. Konanie bude odteraz dvojstupňové: predbežný výberový test na počítači, ktorý bude prebiehať v jednotlivých krajinách EÚ, a hodnotenie schopností a zručností, ktoré sa bude konať v Bruseli. Nový cyklus bude trvať od 5 do 9 mesiacov, a nie takmer dva roky, ako je to v súčasnosti.

Predbežný výber bude obsahovať testy kognitívnych schopností a situačného úsudku, ako aj odbornej a jazykovej spôsobilosti v závislosti od hľadaného profilu. Pôvodný test týkajúci sa vedomostí o EÚ už nebude súčasťou prvého kola. Vedomosti o EÚ sa budú hodnotiť v druhej fáze, súčasne s hodnotením úloh súvisiacich s konkrétnym pracovným miestom.

Hodnotiaca fáza umožní riadne a spoľahlivé preskúšanie všetkých kľúčových schopností, pričom dôraz sa bude klásť viac na schopnosti súvisiace s pracovným miestom ako na faktografické vedomosti. Cieľom výberu úloh bude posúdiť požadované zručnosti, pričom každá úloha sa bude hodnotiť najmenej dvakrát. Táto fáza skúšania zaberie celý deň alebo polovicu dňa v závislosti od druhu výberového konania. Uskutoční sa v druhom jazyku uchádzača (v anglickom, francúzskom alebo nemeckom jazyku) s výnimkou profilov, ktoré si vyžadujú osobitné jazykové znalosti. Nahradí sa tým zdĺhavý dvojstupňový proces písomných a ústnych testov. Okrem konkrétnych odborných zručností a vedomostí sa bude hodnotiť rad ťažiskových schopností, medzi nimi analytické myslenie a schopnosť riešiť problémy, komunikácia, dosahovanie požadovaných výsledkov, vzdelávanie a rozvoj, stanovovanie priorít a organizácia práce, odolnosť a práca v kolektíve.

Odborná úroveň výberových komisií sa zvýši pridelením členov výberových komisií úradu EPSO, osvedčením odbornej spôsobilosti členov komisií v oblasti hodnotenia spôsobilosti a využívaním odborných vedomostí v oblasti ľudských zdrojov a psychológie v širšej miere.

Úspešným uchádzačom o zamestnanie sa vydá tzv. osvedčenie o spôsobilosti, v ktorom budú uvedené výsledky dosiahnuté v hodnotiacom stredisku. Tieto informácie budú zaslané inštitúciám s cieľom pomôcť im v procese prijímania nových pracovníkov.

Podpora rozmanitosti

Úrad EPSO tiež realizuje rad opatrení s cieľom podporovať rozmanitosť, pokiaľ ide o pracovné sily, a zlepšiť imidž inštitúcií EÚ ako zamestnávateľa. Týka sa to záruky dodržiavania rodovej nestrannosti počas testov, zlepšenia služieb poskytovaných uchádzačom s osobitnými potrebami a proaktívnejšieho nakladania s rezervnými zoznamami.

Prečo práve kariéra v EÚ?

Úrad EPSO chce prilákať tých najlepších uchádzačov, aby pracovali pre EÚ. Súčasne s novým postupom výberu úrad vytvoril svoje nové logo s cieľom upútať potenciálnych uchádzačov. Pokiaľ ide o Komisiu, usiluje sa, aby bola verejnou správou na kvalitatívne najvyššej úrovni. Kariéra v inštitúciách EÚ ponúka rôzne pracovné možnosti, ktoré má pracovník počas svojej profesionálnej dráhy k dispozícii; zaujímavú a motivujúcu prácu, ktorá prináša zmeny do života Európy; prostredie, v ktorom sa pracovníkom dostáva podpory učiť sa nové zručnosti a jazyky; príležitosť pracovať a cestovať v zahraničí ako aj pracovať s ľuďmi z celej Európy; a príťažlivé zamestnanecké výhody.


Side Bar