Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/262

Bryssel 11. maaliskuuta 2010

EU-virkamiesten valintamenettely nopeutuu ja tehostuu

Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimisto (EPSO) nykyaikaistaa ja tehostaa EU-virkamiesten valintamenettelyä. Ensimmäinen uuden menettelyn mukainen kilpailu hallintovirkamiehille käynnistetään 16. maaliskuuta. Uuden järjestelmän etuna on, että yleisimpiin tehtäviin järjestetään kilpailuja vuosittain. Näin hakijoiden on helpompi suunnitella työnhakuaan, ja EU:n toimielimet voivat tehostaa strategista henkilöstöresurssien suunnittelua. Lisäksi uusi järjestelmä on aiempaa nopeampi ja tehokkaampi ja käsittää vähemmän vaiheita. Se on myös tuloksekkaampi, sillä arvioinnissa siirrytään tietojen mittaamisesta kompetenssien mittaamiseen. Kompetensseja mittaava arviointimenetelmä on osoittautunut yhdeksi tehokkaimmista keinoista ennakoida työnhakijan suoriutumista työssä.

” EU:n toimielinten on kyettävä houkuttelemaan päteviä hakijoita monenlaisilta aloilta siitä huolimatta, että kilpailu työmarkkinoilla kovenee jatkuvasti”, toteaa institutionaalisista suhteista ja hallinnosta vastaava komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič. ”On myös tärkeää, että pidämme kiinni pätevistä hakijoista. Tämä on mahdollista vain, jos voimme tarjota heille houkuttelevan työpaikan ilman tarpeettomia viivästyksiä. Uusi järjestelmä, jossa on otettu mallia julkisen sektorin parhaista toimintatavoista, takaa, että EU:n toimielimet voivat rekrytoida oikeat ihmiset oikeaan aikaan, samalla kunnioittaen avoimen ja tasapuolisen kilpailun periaatteita.”

Suunnittelun parantaminen

EPSO on laatinut kolmivuotisen ohjelman, jonka puitteissa toimielimet arvioivat säännöllisesti henkilöstötarpeitaan. Joka vuosi järjestetään kolme virkakilpailua: hallintovirkamiehille, assistenteille ja lingvisteille. Lisäksi järjestetään yksittäisiä kilpailuja asiantuntijoille. Jotta kilpailun läpäisseiden hakijoiden ei enää tarvitsisi odotella vuosia varallaololuettelossa ilman, että he todella saavat viran, jatkossa varallaololuettelot ovat voimassa vain vuoden eli siihen asti, kunnes seuraavan vuoden kilpailu päättyy. Useimmat varallaololuettelossa olevat hakijat kutsutaan haastatteluun. Lisäksi hakijat saavat palautetta suoriutumisestaan kilpailussa. Tämän arvioidaan vähentävän pitkiä valitusmenettelyjä.

Rekrytoinnin nopeuttaminen ja tarkempi kohdentaminen

EPSOn uusi valintamenettely on entistä laadukkaampi ja luotettavampi. Keskeisenä periaatteena on siirtyä hakijoiden tietojen mittaamisesta kompetenssin mittaamiseen. Uusi valintamenettely käsittää vain kaksi vaihetta: tietokoneella tehtävät esivalintakokeet, jotka järjestetään eri EU-maissa, ja arviointivaihe, joka järjestetään Brysselissä. Uudessa järjestelmässä yksi kilpailu kestää viidestä yhdeksään kuukautta, kun se aiemmin saattoi kestää jopa kaksi vuotta.

Esivalintakokeissa mitataan edelleen kognitiivisia taitoja ja tilanteenarviointikykyä sekä ammatti- ja kielitaitoa haettavasta tehtävästä riippuen. Aiemmin käytetty EU-tietoutta mittaava osuus ei enää sisälly kilpailun ensimmäiseen vaiheeseen. Sen sijaan EU-tietoutta mitataan toisessa vaiheessa, joka käsittää myös työtehtäviin liittyviä osioita.

Arviointivaiheessa voidaan testata hakijoiden kaikki keskeiset kompetenssit asianmukaisesti ja luotettavasti. Pääpaino on työhön liittyvillä taidoilla eikä asiatiedoilla. Kilpailun osiot valitaan niin, että ne mittaavat parhaiten vaadittuja taitoja, joista jokaista arvioidaan vähintään kahteen otteeseen. Arviointivaihe kestää kilpailusta riippuen joko puoli päivää tai koko päivän. Arviointivaihe toteutetaan hakijan toisella kielellä (englanti, ranska tai saksa) lukuun ottamatta niitä työtehtäviä, joissa hakijoilta vaaditaan erityistä kielitaitoa. Tämä vaihe korvaa pitkähköt, kaksiosaiset kirjalliset ja suulliset kokeet. Erityisten ammattitaitojen ja -tietojen lisäksi valintakokeissa arvioidaan seuraavia ydinkompetensseja: analysointi- ja ongelmanratkaisukyky, viestintätaidot, kyky tulokselliseen toimintaan, oppimis- ja kehittymiskyky, priorisointikyky ja järjestelmällisyys, joustavuus ja yhteistyökyky.

Valintalautakuntien toiminta muuttuu ammattimaiseksi: valintalautakuntien jäsenet siirretään tilapäisesti EPSOon ja he saavat valtuudet tehdä kompetenssien mittaamiseen perustuvia arviointeja. Lisäksi henkilöstöhallinnon ja psykologian asiantuntijoita on tarkoitus hyödyntää jatkossa enemmän.

Kilpailun läpäisseille hakijoille annetaan kompetenssipassi, jossa kuvataan heidän suoriutumistaan arviointikeskuksessa järjestetyistä testeistä. Passit lähetetään toimielimille, jotka voivat hyödyntää niitä palvelukseenottomenettelyssä.

Monikulttuurisuuden edistäminen

EPSO toteuttaa useita toimenpiteitä lisätäkseen henkilöstön monikulttuurisuutta ja kohentaakseen EU:n toimielinten kuvaa työnantajana. Näitä ovat muun muassa testien sukupuolineutraaliuden varmistaminen, parempien palvelujen tarjoaminen hakijoille, joilla on erityistarpeita, ja varallaololuetteloiden tehokkaampi hyödyntäminen.

Miksi EU-uralle?

EPSO haluaa saada parhaat työnhakijat Euroopan unionin palvelukseen. Uuden valintamenettelyn ohella EPSO on luonut uuden logon, jolla on tarkoitus houkutella työnhakijoita. Komissio puolestaan pyrkii takaamaan mahdollisimman korkealaatuisen hallintokoneiston. Ura EU:n toimielimissä tarjoaa mahdollisuuden toimia monenlaisissa tehtävissä työuran aikana, kiinnostavan ja haastavan työn, jolla on todellista merkitystä koko Euroopan kannalta, työympäristön, jossa ihmisiä kannustetaan oppimaan uusia taitoja ja kieliä, mahdollisuuden työskennellä ja matkustaa ulkomailla ja tehdä yhteistyötä eri puolilta Eurooppaa tulevien ihmisten kanssa sekä houkuttelevat edut.


Side Bar