Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/262

Brüssel, 11. märts 2010

Uus ELi ametnike valiku menetlus: parem, kiirem ja tulemuslikum

Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) on ajakohastanud ja lihtsustanud ELi ametnike valiku menetlust ning kuulutab 16. märtsil uute eeskirjade alusel välja esimese administraatorite konkursi. Uue süsteemi kohaselt hakatakse konkursse kõige levinumatele ametikohtadele korraldama igal aastal, mis hõlbustab ELi institutsioonide personali planeerimist ja aitab ka kandidaatidel konkurssidel osalemist paremini kavandada. Uus süsteem on kiirem ja tõhusam ning sisaldab senisest vähem etappe. Samuti on see tulemuslikum, sest teadmiste kontrollimise asemel on valiku aluseks pädevuspõhine hindamine, mis on tõestanud oma tõhusust tulevaste töötulemuste prognoosimisel.

Komisjoni asepresidendi, institutsioonidevaheliste suhete ja haldusküsimuste voliniku Maroš Šefčoviči sõnul peavad Euroopa Liidu institutsioonid järjest tiheneva konkurentsiga tööturul suutma olla atraktiivsed eri valdkondade tippspetsialistidele. Parimate konkursi läbinud kandidaatide huvi institutsioonide vastu tuleb säilitada, see on aga võimalik ainult juhul, kui neile pakutakse tarbetute viivitusteta sobiv töökoht. „Uue süsteemi loomisel on aluseks võetud avaliku sektori parimad tavad,” tõdes Šefčovič. „Sellega tagatakse, et ELi institutsioonid leiavad õigel ajal õiged inimesed ning ühtlasi peetakse kinni õiglase ja avaliku konkursi põhimõtetest.”

Parem planeerimine

EPSO on koostanud kolmeaastase kava, mille raames institutsioonid hindavad korrapäraselt oma personalivajadusi. Igal aastal korraldatakse kolm konkurssi: administraatoritele, assistentidele ja keelespetsialistidele. Neile lisanduvad eraldi konkursid eri valdkondade spetsialistidele. Selleks et edukad kandidaadid ei peaks tööpakkumist enam aastaid ootama, kehtivad reservnimekirjad edaspidi ainult ühe aasta, kuni järgmise konkursitsükli lõppemiseni. Enamik nimekirja kantud kandidaatidest kutsutakse intervjuule. Konkursil osalejatele antakse tagasisidet nende tulemuste kohta, millega hoitakse ära aeganõudvad läbivaatamismenetlused.

Kiirem ja sihipärasem värbamine

EPSO uus valikumenetlus parandab värbamisprotsessi kvaliteeti ja usaldusväärsust. Ühe olulisema muudatusena võetakse kandidaatide valiku aluseks teadmiste kontrollimise asemel pädevuspõhine hindamine. Uus menetlus koosneb üksnes kahest etapist: arvutipõhised eelvalikutestid ELi liikmesriikides ja hindamine Brüsselis. Uus konkursitsükkel kestab 5–9 kuud varasema kahe aasta asemel.

Eelvalikuetapp koosneb kognitiivsete võimete ja olukordade lahendamise testidest ning sõltuvalt ametikohast erialale iseloomulikest ja keeleoskust kontrollivatest testidest. Erinevalt varasemast ei kontrollita ELi-alaseid teadmisi enam esimeses etapis, vaid neid hinnatakse teises etapis koos ametikohaga seotud ülesannete lahendamisega.

Hindamisetapp võimaldab kandidaatide olulisemaid oskusi nõuetekohaselt ja usaldusväärselt hinnata, pöörates eelkõige tähelepanu töökohaga seotud oskustele, mitte faktiteadmistele. Ülesannete valikul arvestatakse, et nende abil oleks võimalik hinnata soovitud oskusi, millest igaüht hinnatakse vähemalt kaks korda. Hindamisetapp hõlmab sõltuvalt konkursi tüübist kas terve päeva või pool päeva kestvaid teste. Teste tehakse kandidaadi teises keeles (inglise, prantsuse või saksa), välja arvatud teatavat keeleoskust nõudvate ametikohtade puhul. Selle etapiga asendatakse varasem pikk kaheosaline menetlus, mis koosnes kirjalikust ja suulisest etapist. Lisaks konkreetsetele ametialastele oskustele ja teadmistele hinnatakse teatavaid põhioskusi ja -võimeid, nagu analüüsi- ja probleemide lahendamise oskus, suhtlemisoskus, kvaliteedi ja tulemuste tagamise oskus, õppimis- ja enesearendamisvõime, prioriteetide seadmise ja organiseerimise oskus, pingetaluvus ja teistega koos töötamise oskus.

Valikukomisjonide töö muutub professionaalsemaks: komisjoniliikmed lähetatakse EPSOsse, neile antakse pädevuspõhiseks hindamiseks vajalikud volitused ning rohkem hakatakse kasutama inimressursside ja psühholoogiaeksperte.

Edukatele kandidaatidele antakse „oskuste pass”, kus on esitatud hindamiskeskuses läbitud testide ja katsete tulemused ning mis saadetakse institutsioonidele värbamismenetluse jooksul kasutamiseks.

Mitmekesisuse suurendamine

EPSO tegutseb selle nimel, et suurendada personali mitmekesisust ja parandada ELi institutsioonide kui töövõtja kuvandit. Muu hulgas hõlmab see testide soolise neutraalsuse tagamist, erivajadustega kandidaatidele osutatavate teenuste parandamist ja reservnimekirja tulemuslikumat kasutamist.

Miks valida karjäär ELi institutsioonides?

EPSO eesmärk on värvata ELi institutsioonidesse parimaid spetsialiste. Lisaks uuele valikumenetlusele on ta potentsiaalsete kandidaatide huvi äratamiseks välja töötanud uue logo. Komisjon omalt poolt soovib tagada kvaliteetse avaliku halduse. ELi institutsioonid pakuvad eluaegset karjäärivõimalust paljudel erialadel ning eneseteostust ja huvitavat tööd, mis mõjutab kogu Euroopat. Samuti võimaldab töö ELi institutsioonides töötada ja reisida välismaal ning teha koostööd eri riikide inimestega. Personalile pakutakse keskkonda, kus soositakse uute oskuste ja keelte omandamist, ning märkimisväärseid sotsiaalhüvesid.


Side Bar