Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/262

Βρυξέλλες, 11 Μαρτίου 2010

Πιο καλά, πιο γρήγορα, πιο δυναμικά: δρομολόγηση νέας διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων της ΕΕ

Στις 16 Μαρτίου, η Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EPSO) θα δρομολογήσει εκσυγχρονισμένη και απλουστευμένη διαδικασία επιλογής των υπαλλήλων της ΕΕ. Ο πρώτος διαγωνισμός για διοικητικούς υπαλλήλους θα πραγματοποιηθεί βάσει του νέου καθεστώτος. Οι βελτιώσεις του νέου συστήματος συνίστανται στη διοργάνωση ετήσιων διαγωνισμών για τα πιο συνηθισμένα επαγγελματικά προφίλ, επιτρέποντας έτσι στους μεν υποψηφίους να προετοιμάζουν πιο αποτελεσματικά τις αιτήσεις τους, στα δε όργανα της ΕΕ να προγραμματίζουν τη στρατηγική τους στον τομέα των ανθρώπινων πόρων. Η νέα διαδικασία θα είναι ταχύτερη και πιο αποτελεσματική και θα περιλαμβάνει λιγότερα στάδια. Θα είναι επίσης πιο δυναμική, αφού το κέντρο βάρος μετατοπίζεται πλέον από τον έλεγχο των γνώσεων στην αξιολόγηση βάσει των ικανοτήτων, που είναι αποδεδειγμένα ένας από τους καλύτερους δείκτες των μελλοντικών επαγγελματικών επιδόσεων.

«Σε μια ολοένα και πιο ανταγωνιστική αγορά εργασίας, τα ευρωπαϊκά όργανα πρέπει να μπορούν να προσελκύσουν μια πλατιά γκάμα υποψηφίων υψηλής ποιότητας,» δήλωσε ο Maroš Šefčovič, αντιπρόεδρος διοργανικών σχέσεων και διοίκησης της Επιτροπής. «Είναι επίσης σημαντικό να διατηρούμε το ενδιαφέρον αυτών των ανθρώπων, κάτι που θα καταφέρουμε μόνο αν προσφέρουμε την προοπτική μιας ελκυστικής θέσης απασχόλησης μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Το νέο σύστημα βασίζεται στις βέλτιστες πρακτικές του δημόσιου τομέα. Θα εξασφαλίζει στα όργανα της ΕΕ το κατάλληλο προσωπικό, την κατάλληλη στιγμή, παραμένοντας προσηλωμένο στις αρχές του θεμιτού και ανοικτού ανταγωνισμού.»

Βελτίωση του προγραμματισμού

Η EPSO θέσπισε ένα τριετές κυλιόμενο πρόγραμμα βάσει του οποίου τα ευρωπαϊκά όργανα αξιολογούν τακτικά τις ανάγκες τους σε προσωπικό. Θα οργανώνονται ετήσιοι διαγωνισμοί πρόσληψης κατανεμημένοι σε τρεις κύκλους: διοικητικών υπαλλήλων, βοηθών και διοικητικών υπαλλήλων του γλωσσικού κλάδου, ενώ παράλληλα θα γίνονται επιμέρους διαγωνισμοί για προσωπικό ειδικών καθηκόντων. Για να σταματήσει επιτέλους το φαινόμενο να παραμένουν, συχνά για πολλά χρόνια, οι επιτυχόντες στη λίστα χωρίς να βρίσκουν θέση εργασίας, οι πίνακες προσλήψεων θα ισχύουν μόνο ένα χρόνο, μέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος του επόμενου διαγωνισμού. Οι περισσότεροι επιτυχόντες θα καλούνται σε συνέντευξη. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να ενημερώνονται για τις επιδόσεις τους στον διαγωνισμό, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι χρονοβόρες διαδικασίες επανεξέτασης.

Πιο γρήγορες και καλύτερα στοχοθετημένες προσλήψεις

Η νέα διαδικασία επιλογής της EPSO θα βελτιώσει την ποιότητα και την αξιοπιστία του θεσμού. Βασική αρχή της νέας διαδικασίας αποτελεί η μετατόπιση του κέντρου βάρους της αξιολόγησης από τις γνώσεις στις ικανότητες των υποψήφιων. Η διαδικασία θα περιλαμβάνει πλέον μόνο δύο στάδια: μια ηλεκτρονική δοκιμασία προεπιλογής σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ και ένα στάδιο αξιολόγησης στις Βρυξέλλες. Ο νέος κύκλος θα διαρκεί από 5 έως 9 μήνες, και όχι δύο χρόνια όπως συνέβαινε στο προηγούμενο σύστημα.

Η προεπιλογή θα εξακολουθήσει να περιέχει δοκιμασίες αξιολόγησης των γνωστικών ικανοτήτων και αντιμετώπισης συγκεκριμένων περιπτώσεων, καθώς και δοκιμασίες επαγγελματικής και γλωσσικής επάρκειας, ανάλογα με το ζητούμενο προφίλ δεξιοτήτων. Οι γνώσεις των υποψηφίων σχετικά με την ΕΕ δεν θα ελέγχονται πλέον στο πρώτο στάδιο, αλλά θα αξιολογούνται στο δεύτερο στάδιο σε συνδυασμό με ασκήσεις σχετικές με την επαγγελματική επάρκεια του διαγωνιζομένου.

Το στάδιο αξιολόγησης θα επιτρέπει την κατάλληλη και αξιόπιστη εξέταση όλων των βασικών ικανοτήτων, δίνοντας έμφαση στις συγκεκριμένες ικανότητες και όχι στις αντικειμενικές γνώσεις. Οι ασκήσεις θα επιλέγονται με σκοπό την εκτίμηση των απαιτούμενων δεξιοτήτων και καθεμία θα αξιολογείται τουλάχιστον δύο φορές. Το στάδιο αυτό θα περιλαμβάνει δοκιμασίες που θα διαρκούν μισή ή μία ημέρα ανάλογα με το είδος του διαγωνισμού και θα πραγματοποιείται στη δεύτερη γλώσσα του υποψηφίου (αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά), εκτός από τα επαγγελματικά προφίλ που απαιτούν ειδικές γλωσσικές ικανότητες. Η διαδικασία αυτή θα αντικαταστήσει τη μακροχρόνια διαδικασία γραπτών και προφορικών δοκιμασιών σε δύο στάδια. Εκτός από τις ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες και γνώσεις, θα αξιολογούνται ορισμένες βασικές ικανότητες, όπως η ανάλυση και η επίλυση προβλημάτων, η επικοινωνία, η επίτευξη αποτελεσμάτων, η ικανότητα μάθησης και τελειοποίησης, η ιεράρχηση και η οργάνωση, η προσαρμοστικότητα και η συλλογική εργασία.

Οι εξεταστικές επιτροπές θα έχουν επαγγελματικό χαρακτήρα, χάρη στην απόσπαση των μελών τους στην EPSO, στην πιστοποίηση των μελών τους βάσει επάρκειας και στη μεγαλύτερη χρησιμοποίηση εμπειρογνωμοσύνης στους ανθρώπινους πόρους και στην ψυχολογία.

Οι επιτυχείς υποψήφιοι θα λαμβάνουν «διαβατήριο επάρκειας» που θα αναφέρει τις επιδόσεις τους στο κέντρο αξιολόγησης και θα διαβιβάζεται στα θεσμικά όργανα για τη διευκόλυνση της διαδικασίας προσλήψεων.

Προώθηση της ποικιλομορφίας

Η EPSO εφαρμόζει επίσης μια σειρά μέτρων για την προώθηση της ποικιλομορφίας μεταξύ των εργαζομένων και για τη βελτίωση της εικόνας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ ως εργοδοτών. Τα μέτρα αυτά αφορούν κυρίως την εξασφάλιση της ουδετερότητας των δοκιμασιών ως προς το φύλο, τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους υποψηφίους με ειδικές ανάγκες, καθώς και την πιο ενεργή διαχείριση των πινάκων προσλήψεων.

Γιατί σταδιοδρομία στην ΕΕ;

Η EPSO θέλει να προσελκύσει τους άριστους υποψηφίους να εργαστούν στην ΕΕ. Παράλληλα με τη νέα διαδικασία επιλογής, δημιούργησε έναν νέο λογότυπο για την προσέλκυση δυνητικών υποψηφίων. Η Επιτροπή, από την πλευρά της, είναι αποφασισμένη να αρθεί στο ύψος της ως δημόσια διοίκηση ανώτατης ποιότητας. Στη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους στα όργανα της ΕΕ παρέχεται στους εργαζόμενους η δυνατότητα να μετακινηθούν σε διαφορετικές θέσεις εργασίας. Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα απασχόληση γεμάτη προκλήσεις η οποία αποτελεί πραγματικά κάτι διαφορετικό στην Ευρώπη, ένα περιβάλλον στο οποίο οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να μάθουν νέες γλώσσες. Τους παρέχεται η ευκαιρία να ταξιδέψουν και να εργαστούν στο εξωτερικό μαζί με υπηκόους από όλες τις χώρες της Ευρώπης. Τέλος, απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα μιας δέσμης ελκυστικών κοινωνικών παροχών.


Side Bar