Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/262

Bruxelles, den 11. marts 2010

Bedre, hurtigere og stærkere - ny procedure til udvælgelse af EU-tjenestemænd

Den 16. marts søsætter Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) en moderniseret og strømlinet udvælgelsesprocedure for EU-tjenestemænd med offentliggørelsen af den første udvælgelsesprøve for administratorer under den nye ordning. Den nye ordning vil være bedre, da der for fremtiden vil blive afholdt udvælgelsesprøver for de mest almindelige jobprofiler hvert år, hvorved ansøgerne får mulighed for mere effektivt at planlægge deres ansøgning, og det bliver lettere for EU-institutionerne at føre en strategisk HR-planlægning. Den vil være hurtigere og mere effektiv, da den består af færre trin end den nuværende fremgangsmåde. Og den vil være stærkere, da vægten flyttes fra en videns- til en kompetencebaseret vurdering, hvilket har vist sig at være en af de bedste indikatorer for en kommende medarbejders jobperformance.

"I en situation, hvor arbejdsmarkedet bliver stadig mere konkurrencepræget, er EU-institutionerne nødt til at kunne tiltrække højt kvalificerede ansøgere inden for vidt forskellige områder" sagde Maroš Šefčovič, næstformand for Kommissionen med ansvar for interinstitutionelle forbindelser og administration. "Det er desuden vigtigt, at vi holder fast på ansøgerne, hvilket kræver, at de har udsigt til at få tilbudt et attraktivt job uden unødige forsinkelser. Den nye ordning er baseret på god praksis i den offentlige sektor. Den sikrer, at EU-institutionerne får fat i de rette personer på det rette tidspunkt, samtidig med at man stadig overholder principperne om en retfærdig og åben udvælgelse."

Bedre planlægning

EPSO har indført en treårig rullende planlægning, hvor institutionerne løbende vurderer deres personalebehov. Der vil blive afholdt årlige udvælgelsesprøver i tre forløb for henholdsvis administratorer, assistenter og sprogmedarbejdere, hvortil kommer særskilte udvælgelsesprøver for specialister. I modsætning til den nuværende situation, hvor ansøgere, der har bestået en udvælgelsesprøve, ofte står på en liste i årevis uden at blive ansat, så vil listerne over egnede ansøgere for fremtiden kun være gyldige i et år, nemlig indtil næste års udvælgelsesforløb er afsluttet. De fleste ansøgere, der står på en liste, vil blive indbudt til en samtale. Deltagerne kan få feedback på deres præstationer under udvælgelsesprøven, hvorved man undgår langsommelige klageprocedurer.

Hurtigere og mere målrettet ansættelse

EPSO's nye udvælgelsesprocedure vil forbedre ansættelsesforløbet både med hensyn til kvalitet og pålidelighed. Som et centralt princip for vurderingen af ansøgerne skiftes der fra en videns- til en kompetencebaseret vurdering. Proceduren vil fremover kun bestå af to stadier, nemlig en stopprøve, som aflægges på computer i de enkelte EU-lande, og et evalueringsforløb i Bruxelles. Det nye forløb vil vare 5-9 måneder og ikke i op til to år, som det var tilfældet under den tidligere ordning.

I stopprøverne vil der indgå prøver i kognitive færdigheder og situationsbedømmelse og faglige og sproglige færdigheder afhængig af jobprofil. Ansøgerne skal ikke som tidligere aflægge en prøve i EU-viden under den første del, men vil først få deres viden på dette område afprøvet under anden del i forbindelse med jobrelaterede øvelser under evalueringen.

Evalueringsfasen muliggør en konsekvent og pålidelig testning af alle nøglekompetencer med større vægt på jobrelaterede færdigheder end faktuel viden. Ansøgerne vil blive prøvet i de ønskede færdigheder ved hjælp af en række udvalgte øvelser; de vil blive prøvet i de enkelte færdigheder mindst to gange. Denne del vil bestå i en halv til en hel dags prøver afhængig af udvælgelsesprøven. Den finder sted på ansøgerens andet sprog (engelsk, fransk eller tysk), undtagen i tilfælde, hvor der kræves særlige sprogkundskaber. Den erstatter det langvarige todelte forløb med en skriftlig og mundtlig prøve. Ud over de fagspecifikke færdigheder og den fagspecifikke viden vil ansøgerne blive prøvet i en række nøglekompetencer, herunder deres kunnen inden for analyse og problemløsning, kommunikation, opnåelse af resultater, læring og udvikling, prioritering og organisation, stresshåndtering og samarbejde.

Udvælgelseskomitéernes arbejde vil blive mere professionelt, eftersom udvælgelseskomitéernes medlemmer udstationeres i EPSO, de certificeres i kompetencebaseret personaleudvælgelse, og der vil i højere grad blive udnyttet ekspertviden inden for HR og psykologi.

For ansøgere, der opføres på listen over egnede ansøgere, udarbejdes der et kompetencepas med en oversigt over deres præstationer under evalueringsforløbet, som sendes til institutionerne til hjælp ved ansættelsen.

Øget spændvidde

EPSO iværksætter desuden en række foranstaltninger for at fremme spændvidden i personalet og for at forbedre EU-institutionernes image som arbejdsgiver. Det sker bl.a. ved at sikre, at prøverne er kønsneutrale, at tilbuddene til ansøgere med særlige behov forbedres, og at listerne over egnede ansøgere behandles mere proaktivt.

Hvorfor søge ansættelse ved EU?

Det er EPSO's mål at tiltrække de bedst egnede ansøgere til at arbejde i EU-institutionerne. Samtidig med den nye udvælgelsesprocedure har EPSO udviklet et nyt logo for at tiltrække eventuelt interesserede. Kommissionen er for sit vedkommende indstillet på at skabe en offentlig administration af højeste kvalitet. Ansættelse i EU-institutionerne åbner for et livslangt karriereforløb i forskellige stillinger med interessante og udfordrende opgaver, som gør en reel forskel i Europa; et arbejdsmiljø, hvor de ansatte opfordres til at lære nye færdigheder og nye sprog, og som giver mulighed for at arbejde og rejse i udlandet og at samarbejde med folk fra overalt i Europa. Ansættelse ved EU giver endelig en række attraktive ansættelses- og arbejdsvilkår.


Side Bar