Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/262

V Bruselu dne 11. března 2010

Lépe, rychleji a efektivněji: zahájení nového výběrového řízení pro úředníky EU

Dne 16. března zahájí Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) modernější a racionálnější výběrové řízení pro úředníky EU, přičemž první výběrové řízení podle nových pravidel bude vypsáno pro administrátory. Zdokonalení nového systému spočívá v každoroční organizaci výběrových řízení pro nejobecnější profesní profily. Uchazečům tak bude umožněno, aby si efektivněji naplánovali podávání přihlášek, a orgánům EU se usnadní strategické plánování lidských zdrojů. Tento postup bude rychlejší a účinnější a bude sestávat z menšího množství etap, než je tomu v případě současného systému. A také bude posílen přesunutím důrazu z vědomostí na hodnocení konkrétních schopností uchazeče. To se ukázalo být jedním z nejlepších ukazatelů budoucího pracovního výkonu.

„Na pracovním trhu s neustále sílící konkurencí musí být Evropské orgány schopny přilákat širokou škálu těch nejlepších uchazečů,“ uvedl Maroš Šefčovič, místopředseda Evropské komise pro interinstitucionální vztahy a administrativu. „Je rovněž důležité, abychom si zájem těchto lidí udrželi, což dokážeme pouze tehdy, nabídneme-li jim perspektivu atraktivního zaměstnání bez zbytečného prodlení. Nový systém je založen na nejosvědčenějších postupech ve veřejném sektoru. Evropské orgány tak budou mít k dispozici správné lidi ve správný čas, přičemž zásada spravedlivých a otevřených výběrových řízení zůstane zachována.“

Lepší plánování

Úřad EPSO zavedl tříletý průběžný plán, v jehož rámci orgány pravidelně posuzují své personální potřeby. Každoročně proběhnou výběrová řízení ve třech cyklech – pro administrátory, asistenty a lingvisty – doplněná individuálními výběrovými řízeními pro odborníky. Aby se již neopakovala situace, kdy jména úspěšných uchazečů zůstanou na seznamu několik let, aniž by se jim podařilo získat pracovní místo, budou rezervní seznamy platit do konce jednoho cyklu výběrového řízení, tj. zůstanou v platnosti pouze jeden rok. Většina uchazečů, kteří se na rezervní seznam dostanou, bude pozvána k pohovoru. Účastníci výběrového řízení budou moci obdržet zpětnou vazbu týkající se jejich výsledků ve výběrovém řízení, čímž se zabrání zdlouhavým postupům přezkumu.

Rychlejší a cílenější nábor

Nové výběrové řízení úřadu EPSO zlepší kvalitu a spolehlivost procesu výběru. Hlavní zásadou je přesun z vědomostí na hodnocení konkrétních schopností uchazeče o pracovní místo. Nyní budou výběrová řízení probíhat pouze ve dvou fázích. Nejprve se budou v jednotlivých členských zemích EU konat vstupní testy předběžného výběru, které budou uchazeči vyplňovat na počítačích. Druhou fází bude hodnocení schopností, které proběhne v Bruselu. Nový cyklus bude trvat pět až devět měsíců a nikoliv až dva roky, jak tomu bylo u původního systému.

Součástí předběžného výběru budou testy kognitivních schopností uchazečů, situační testy a testování odborných a jazykových znalostí v závislosti na požadovaném profesním profilu. Původní zkouška ze znalostí EU již nebude součástí této první fáze, nýbrž součástí fáze druhé, která proběhne současně s hodnocením úloh úzce spojených s konkrétním pracovním zařazením.

Ve fázi hodnocení se budou důkladně a spolehlivě prověřovat veškeré klíčové schopnosti uchazečů, s důrazem na prověřování schopností, nikoli věcných znalostí. Bude vybráno několik úkolů, v nichž by měl uchazeč prokázat požadované schopnosti, přičemž každá z nich bude posuzována přinejmenším dvakrát. V závislosti na typu výběrového řízení bude tato fáze trvat půlden či celý den. Tyto testy budou probíhat v druhém jazyce, který si uchazeč zvolil (angličtina, francouzština nebo němčina), s výjimkou pracovních zařazení, u nichž je potřeba prověřit specifické jazykové znalosti. Bude tak nahrazen zdlouhavý postup písemných a ústních testů, který probíhal ve dvou etapách. Kromě specifických odborných znalostí a dovedností se bude hodnotit řada základních schopností, mezi něž patří analýza a řešení problémů, komunikace, orientace na výsledky, vzdělávání a rozvoj, stanovování priorit a organizace práce, odolnost a práce v kolektivu.

Výběrové komise budou profesionalizovány vysláním členů výběrové komise do úřadu EPSO, osvědčením odborné způsobilosti členů výběrové komise zodpovědných za hodnocení konkrétních schopností uchazeče a větším využíváním odborných znalostí v oblasti lidských zdrojů a psychologie.

Úspěšní uchazeči obdrží „osvědčení o způsobilosti", v němž budou uvedeny výsledky, kterých dosáhli v hodnotícím centru. Toto osvědčení bude zasláno orgánům EU, jimž by mělo pomoci v průběhu přijímání do pracovního poměru.

Podpora rozmanitosti

EPSO rovněž zavádí řadu opatření na podporu rozmanitosti pracovní síly a na vylepšení image orgánů EU jakožto zaměstnavatelů. K tomu patří také záruka dodržování zásady rovnosti pohlaví v průběhu testů, zdokonalení služeb poskytovaných uchazečům se zvláštními potřebami a proaktivnější zacházení s rezervními seznamy.

Proč zvolit kariéru v EU?

Úřad EPSO by rád přilákal ty nejlepší uchazeče o práci v EU. Aby upoutal potenciální uchazeče, vytvořil kromě nového výběrového řízení také nové logo. Pokud jde o Komisi, ta usiluje o to, aby se stala veřejnou správou na nejvyšší úrovni. Kariéra v orgánech EU nabízí uchazeči řadu různých pracovních míst, která může ve svém profesním životě vykonávat; zajímavou a motivující práci přinášející změny pro Evropu; prostředí podporující své zaměstnance v získávání nových dovedností a ve studiu nových jazyků; příležitost pracovat a cestovat do zahraničí a pracovat s lidmi z celé Evropy a atraktivní zaměstnanecké výhody.


Side Bar