Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/262

Брюксел, 11 март 2010 г.

По-добра, по-бърза, по-надеждна: стартира новата процедура за подбор на служители на ЕС

Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) ще стартира новата модернизирана и рационализирана процедура за подбор на служители на ЕС на 16 март с първия официален конкурс за администратори, който ще се проведе по новите правила. Новата система е усъвършенствана с въвеждането на ежегодни конкурси за най-разпространените професионални профили, с което ще се позволи на кандидатите да планират по-ефективно кандидатурите си и ще улесни стратегическото планиране на човешките ресурси в институциите на ЕС. Процедурата ще бъде по-бърза и по-ефективна и ще протича на по-малко етапи от сегашната. Тя ще бъде и по-надеждна, като фокусът ще бъде пренасочен от оценка на знания към оценка на компетентността, тъй като е доказано, че тази оценка е един от най-добрите показатели за бъдещата ефективност в работата.

„На все по-конкурентния пазар на труда европейските институции трябва да са в състояние да привличат широк кръг от висококвалифицирани кандидати“, каза Марош Шефчович, заместник-председател на Комисията, отговарящ за междуинституционалните отношения и администрацията. „Важно е също така да не изпускаме тези кандидати, което можем да направим единствено ако им предложим привлекателна длъжност без излишно бавене. Новата система се основава на най-добрите практики в публичния сектор. С нея институциите на ЕС ще имат на разположение точните хора в точния момент, като същевременно ще са спазени принципите за справедливи и открити конкурси.“

По-добро планиране

EPSO въведе тригодишен текущ план, съгласно който институциите редовно ще оценяват нуждата си от персонал. Ще се провеждат ежегодни конкурси за набиране на персонал в три категории — администратори, асистенти и лингвисти; ще има и отделни конкурси за специалисти. За да се сложи край на ситуациите, в които имената на успелите кандидати често остават с години в списъци, без реално хората да бъдат наети на работа, списъците с резерви ще са валидни само една година до приключване на конкурсния цикъл през следващата година. По-голямата част от кандидатите в списъците с резерви ще бъдат канени на интервю. Участниците ще получават обратна информация за своето представяне в конкурса, като по този начин ще се избегнат дългите процедури по преразглеждане.

По-бързо и по-целенасочено набиране на персонал

С новата процедура на ESPO за подбор ще се подобрят качеството и надеждността на процеса. Основен принцип е преминаването от оценка на знанията към оценка на компетентността на кандидатите за работа. Процедурата ще се състои само от два етапа — компютърни тестове за предварителен подбор в отделните държави на ЕС и етап на оценяване в Брюксел. Новият цикъл ще бъде с продължителност между 5 и 9 месеца вместо, както беше при предишната система, до две години.

Предварителният подбор ще продължи да се извършва чрез тестове за когнитивни способности и преценка на ситуация, като ще бъдат включени и тестове за професионални и езикови умения в зависимост от търсения профил. Предишният тест върху познанията за ЕС вече няма да е част от първия етап, но тези познания ще бъдат оценявани на втория етап наред със свързаните с работата упражнения по време на оценяването.

По време на етапа на оценяване ще бъде възможно да бъдат правилно и надеждно проверени всички основни компетенции, като ще се акцентира върху свързаните с работата умения вместо върху фактическите познания. Упражненията ще бъдат подбрани така, че да се наблюдават и преценяват търсените умения, всяко от които ще бъде оценено най-малко два пъти. На този етап ще се провеждат целодневни или полудневни тестове в зависимост от вида на конкурса. Те ще протичат на втория език на кандидата (английски, френски или немски), като изключение правят профилите, за които се изискват специфични езикови умения. По този начин се заменя дългата двуетапна процедура с писмен и устен изпит. В допълнение към специфичните професионални умения и познания ще бъдат оценявани редица ключови компетенции, включително аналитична способност и решаване на проблеми, комуникация, резултатност, способност за учене и развитие, способност за определяне на приоритети и организиране, издръжливост и работа с други хора.

Конкурсните комисии ще се специализират професионално посредством командироване в EPSO на членовете на конкурсните комисии, сертифициране на членовете на комисиите за оценяване на компетенции и по-широкото използване на експертни знания по човешки ресурси и психология.

На успелите кандидати ще се издава „паспорт на компетенциите“, в който ще са отбелязани резултатите от представянето в центъра за оценяване и който ще бъде изпращан до институциите, за да се улесни процесът по набирането на персонал.

Насърчаване на многообразието

EPSO прилага редица мерки за насърчаване на многообразието сред служителите и за подобряване на представата за институциите на ЕС като работодател. Тези мерки включват гарантирането тестове, които са неутрални по отношение на половите характеристики, подобряването на обслужването за кандидатите със специални нужди и по-инициативната работа със списъците с резерви.

Какво предлага кариерата в ЕС?

EPSO желае да привлече най-добрите кандидати към работа в ЕС. Наред с новата процедура за подбор беше разработено и ново лого, което да привлече евентуалните кандидати. От своя страна Комисията е решена да предоставя публично администриране от най-високо качество. Една кариера в институциите на ЕС предлага възможности за разнообразни постове, интересна и изпълнена с предизвикателства работа, която допринася реално за развитието на Европа, обстановка, където служителите се насърчават да придобиват нови умения и да учат езици, работа и пътуване в чужбина и работа с хора от цяла Европа, както и атрактивен пакет от привилегии.


Side Bar