Navigation path

Left navigation

Additional tools

I P/10/255

Bryssel den 9 mars 2010

Klimatförändringar : EU-kommissionen lägger fram en strategi för att ge ny fart åt de globala insatserna efter Köpenhamn

EU-kommissionen har i dag lagt fram en strategi för att hålla tempot uppe i de globala insatserna för att bekämpa klimatförändringar. I meddelandet förespråkar kommissionen att EU snabbt ska börja genomföra Köpenhamnsavtalet från december, särskilt ”snabbstartsbidraget” till utvecklingsländer. Samtidigt bör EU fortsätta att verka för ett robust och rättsligt bindande globalt avtal som engagerar alla länder i konkreta klimatåtgärder. Därför måste Köpenhamnsavtalet införlivas med FN-förhandlingarna och bristerna i Kyotoprotokollet måste åtgärdas. EU bör agera utåtriktat för att få andra aktörer att stödja FN-förhandlingarna. I detta arbete kommer kommissionen att agera i nära samråd med rådet och med stöd av Europaparlamentet.

”Kommissionen är fast besluten att hålla takten uppe i de globala åtgärderna m ot klimatförändringar, säger kommissionens ordförande José Manuel Barroso . Det meddelande som läggs fram i dag innehåller en tydlig strategi för nästa steg som måste tas för att ge ny fart åt de internationella förhandlingarna och för att få med våra partnerländer. Jag kommer att uppmana Europeiska rådets nästa möte att stödja denna strategi som också bygger på de ytterligare överläggningar som jag har bett kommissionär Connie Hedegaard göra med viktiga internationella partner”.

Klimatförändringarna kan endast hållas under kontroll om alla viktiga utsläppsländer vidtar åtgärder”, säger klimatkommissionär Connie Hedegaard. ”Ingen vore gladare än jag om vi kunde få allt färdigt i Mexiko, men med tanke på signalerna från olika stora utsläppsländer tycks det olyckligtvis inte särskilt realistiskt. I Köpenhamn hade världen en unik möjlighet, som inte utnyttjades fullt ut. Vi måste nu se till att farten bibehålls och göra vårt yttersta för att uppå konkreta resultat i Cancun och försäkra oss om att ett avtal om den rättsliga formen nås senast i Sydafrika. Köpenhamn var ett steg i rätt riktning. Kanske nådde Köpenhamnsavtalet inte upp till EU:s ambitionsnivå, men i och med att stödet ökat i hela världen kan EU nu bygga vidare på detta och kanalisera det till olika åtgärder. Bästa sättet att visa ett övertygande ledarskap är att vidta konkreta och beslutsamma åtgärder som gör EU till den mest klimatvänliga regionen i världen. Detta kommer samtidigt att stärka vår försörjningstrygghet, främja en grönare ekonomisk tillväxt och skapa nya arbetstillfällen."

Plan för förhandlingarna

I meddelandet föreslås en plan för FN-förhandlingarna som åter tas upp i april. De politiska riktlinjerna i Köpenhamnsavtalet – som inte antogs formellt som ett FN-beslut – måste införlivas med förhandlingstexten för det framtida globala klimatavtalet. EU ser gärna att man når fram till ett rättsligt bindande globalt avtal vid FN:s klimatkonferens i Cancun i Mexico, i slutet av det här året, men kommissionen inser att skillnaderna mellan länderna är så stora att avtalet kan komma att försenas till 2011. EU är redo, men det är möjligt att resten av världen inte är det och därför måste vi satsa på ett steg i taget.

Köpenhamnsavtalet

Köpenhamnsavtalet är ett steg mot EU:s mål att få till stånd ett rättsli gt bindande globalt klimatavtal som kan träda i kraft 2013 då Kyotoprotokollets första åtagandeperiod går ut. Avtalet stöder EU:s mål, som är att den globala uppvärmningen ska begränsas till högst 2ºC över de förindustriella temperaturerna. Detta är nödvändigt för att förhindra de värsta klimatförändringseffekterna.

Hittills har de industrialiserade länder och utvecklingsländer som står för mer än 80 % av de globala utsläppen av växthusgaser skrivit in sina utsläppsmål eller åtgärder i avtalet. Det här visar att de flesta länder är fast beslutna att intensifiera sina åtgärder mot klimatförändringarna.

Trovärdighet

De internationella förhandlingarna måste säkerställa att det framtida globala avtalet är trovärdigt i miljöhänseende och faktiskt begränsar uppvärmningen till under 2°C. Kyotoprotokollet är och förblir den viktigaste byggstenen i FN-processen, men det omfattar bara ett begränsat antal länder och har allvarliga brister. Detta måste nu åtgärdas. Om bristerna kvarstår när det gäller sådant som bestämmelserna om redovisning av utsläpp från skogsbruket och hanteringen av överskjutande nationella utsläppsrätter från perioden 2008–2012 riskerar man att reducera de industrialiserade ländernas utfästelser om utsläppsminskningar till nära noll.

EU:s ledarskap

Kommissionen anser att EU måste visa ledarskap genom att vidta konkreta åtgärder för att bli världens mest klimatvänliga region, som ett led i Europa 2020-strategin som föreslogs den 3 mars (se IP/10/225 ). EU har åtagit sig att fram till 2020 minska utsläppen till 20 % under 1990 års nivåer, och att öka sitt åtagande till 30 % om andra stora ekonomier axlar sin del av det globala ansvaret. Före Europeiska rådets möte i juni kommer kommissionen att utarbeta en analys av vilka konkreta politiska strategier som krävs för att genomföra utsläppsminskningen på 30 %. Kommissionen kommer senare att lägga fram en plan för hur EU ska omvandlas till en koldioxidsnål ekonomi fram till 2050. I enlighet med Europa 2020-strategin är målet att ta fram intelligenta lösningar som inte bara gagnar klimatet utan även energiförsörjningen och sysselsättningen.

Snabbstartsbidrag

Kommissionen föreslår att EU börjar genomföra Köpenhamnsavtalet. Ett snabbt genomförande av EU:s åtagande om ett snabbstartsbidrag på 2,4 miljarder euro per år till utvecklingsländerna är mycket viktigt både för EU:s trovärdighet och för att förbättra mottagarländernas kapacitet att bekämpa klimatförändringar. Kommissionen är redo att se till att EU-stödet samordnas effektivt .

Koldioxidmarknader

I meddelandet understryks att EU bör fortsätta sitt arbete för att främja utvecklingen av en internationell koldioxidmarknad. En sådan är nödvändig för att driva på koldioxidsnåla investeringar och minska de globala utsläppen på ett kostnadseffektivt sätt. Koldioxidmarknaden kan också resultera i stora finansiella flöden till utvecklingsländer.

Utåtriktad verksamhet

EU måste föra ett intensivt utåtriktat arbete för att bygga upp tilltron till möjligheterna att uppnå ett globalt avtal och undersöka vilka konkreta beslut om åtgärder som kan fattas i Cancun. Kommissionen kommer att göra detta i nära samarbete med rådet och ordförandeskapet och kommer att uppmuntra och bistå Europaparlamentet när det gäller omfattande kontakter med parlamentariker från de viktigaste partnerländerna.

Mer information:

http://ec.europa.eu/environment/climat/future_action_com.htm


Side Bar