Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 255

V Bruseli 9. marca 2010

Zmena klímy: Európska komisia stanovuje stratégiu na oživenie celosvetových opatrení v nadväznosti na Kodanskú dohodu

Európska komisia dnes stanovila stratégiu, aby pomohla udržať tempo celosvetového úsilia v boji so zmenou klímy. Komisia v oznámení navrhuje, aby EÚ urýchlene začala s vykonávaním decembrovej Kodanskej dohody, predovšetkým s financovaním zameraným „na urýchlené začatie činnosti“ pre rozvojové krajiny. EÚ by zároveň mala naďalej vyvíjať tlak na dosiahnutie silnej a právne záväznej globálnej dohody, ktorá by do vykonávania skutočných opatrení na ochranu klímy zapojila všetky krajiny. To si bude vyžadovať, aby bola Kodanská dohoda začlenená do rokovaní OSN a aby sa riešili nedostatky v Kjótskom protokole. Aktívne zapájanie sa EÚ bude kľúčovým prvkom pri propagácii podpory v rámci rokovaní OSN, pričom Komisia toto úsilie vyvinie v úzkej spolupráci s Radou a s podporou Európskeho parlamentu.

Predseda Komisie José Manuel Barroso povedal: „Komisia je odhodlaná udržať tempo celosvetových opatrení v oblasti zmeny klímy. V dnešnom oznámení sa stanovuje jasná stratégia a ďalšie kroky potrebné na oživenie medzinárodných rokovaní a na zaangažovanie našich partnerov do tohto úsilia. Na najbližšom zasadnutí vyzvem Európsku radu, aby podporila túto stratégiu, ktorá sa opiera aj o ďalšie konzultácie. Požiadal som komisárku Hedegaard, aby viedla tieto konzultácie s kľúčovými medzinárodnými partnermi.“

Európska komisárka pre opatrenia na ochranu klímy Connie Hedegaard uviedla: „Zmenu klímy možno ovládať iba vtedy, ak všetci hlavní znečisťovatelia budú konať. Nikto samozrejme nedúfa viac ako ja v to, že to všetko dosiahneme v Mexiku, avšak reálne signály prichádzajúce z rôznych hlavných miest veľkých znečisťovateľov ukazujú, že to nie je pravdepodobné. V Kodani mal svet jedinečnú šancu, ale nevyužil ju naplno. Teraz musíme zabezpečiť to správne tempo a spraviť všetko, čo je v našich silách, aby sme v Cancúne dosiahli špecifické a podstatné výsledky a aby sme najneskôr do stretnutia v Juhoafrickej republike dosiahli dohodu o právnej podobe. Kodanská dohoda bola krokom vpred. Aj keby táto dohoda nesplnila ambície Európy, zvyšujúca sa podpora pre túto dohodu vo svete dáva EÚ príležitosť na to, aby na nej budovala a pretavila ju do konkrétnych opatrení. Najpresvedčivejším vedením, aké môže Európa ukázať, je prijať hmatateľné a rozhodné opatrenia, aby sme sa stali najpriaznivejším regiónom pre klímu na svete, čo posilní aj našu energetickú bezpečnosť, bude stimulovať ekologickejší hospodársky rast a vytvorí nové pracovné miesta.“

Plán rokovaní

V oznámení sa navrhuje plán pre proces rokovaní OSN, ktoré sa opäť začnú v apríli. Do rokovacích textov OSN, ktoré obsahujú základ budúcej celosvetovej dohody o klíme, je potrebné začleniť politické usmernenie z Kodanskej dohody, ktoré nebolo formálne prijaté ako rozhodnutie OSN. EÚ by bola pripravená dosiahnuť právne záväznú celosvetovú dohodu na konferencii OSN o klíme v Cancúne v Mexiku koncom tohto roka, avšak Komisia uznáva, že rozdiely medzi krajinami môžu dohodu odsunúť do roku 2011. EÚ je pripravená, svet však nemusí byť pripravený, a preto musí byť náš prístup postupný.

Kodanská dohoda

Kodanská dohoda je krokom smerom k cieľu EÚ, ktorým je právne záväzná globálna dohoda o klíme, ktorá by mala vstúpiť do platnosti v roku 2013, teda koncom prvého záväzného obdobia Kjótského protokolu. Dohoda podporuje hlavný cieľ EÚ udržať globálne otepľovanie pod úrovňou 2 ºC v porovnaní s teplotami z obdobia pred industrializáciou, s cieľom predísť najhorším následkom zmeny klímy.

Aktuálne začlenili do dohody svoje ciele alebo opatrenia v oblasti znižovania emisií priemyselné i rozvojové krajiny, ktoré predstavujú viac ako 80 % z celkových emisií skleníkových plynov. Svedčí to o odhodlaní väčšiny národov posilniť svoju činnosť v boji proti zmene klímy.

Environmentálna integrita

Medzinárodné rokovania musia zaistiť, že budúca celosvetová dohoda bude disponovať vysokou úrovňou environmentálnej integrity a skutočne udrží otepľovanie pod úrovňou 2 °C. Kjótsky protokol zostáva hlavným stavebným prvkom procesu OSN, riešiť sa však musí obmedzený počet krajín, na ktoré sa protokol vzťahuje, a jeho závažné nedostatky. Ak dovolíme, aby pretrvávali tieto nedostatky, ktoré sa týkajú účtovných pravidiel v oblasti emisií v lesnom hospodárstve a nakladania s prebytočnými vnútroštátnymi emisnými právami v období rokov 2008 – 2012, budeme riskovať, že súčasné záväzky priemyselných krajín znížiť emisie klesnú takmer na nulu.

Vedúce postavenie EÚ

Komisia je presvedčená, že EÚ musí preukázať vedúce postavenie tým, že prijme v rámci stratégie Európa 2020, ktorá bola navrhnutá 3. marca (pozri IP/10/225 ), hmatateľné opatrenia, aby sa stala najpriaznivejším regiónom pre klímu na svete. EÚ sa zaviazala znížiť do roku 2020 emisie o 20 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990 a zvýšiť tento záväzok na 30 %, ak budú ostatné hospodárstva súhlasiť s tým, že vyvinú úsilie zodpovedajúce ich podielu na celkových cieľoch. Pred júnovým zasadaním Európskej rady Komisia vypracuje analýzu toho, aké praktické politiky by boli potrebné, aby sa dosiahlo 30 % zníženie emisií. Neskôr Komisia načrtne smerovanie EÚ, aby sa EÚ do roku 2050 stala nízkouhlíkovým hospodárstvom. V súlade so stratégiou Európa 2020 je cieľom priniesť inteligentné riešenia, ktoré budú prospešné nielen v oblasti zmeny klímy, ale aj pre energetickú bezpečnosť a vytváranie nových pracovných miest.

Poskytnutie financovania na urýchlené začatie činnosti

Komisia navrhuje, aby EÚ začala aj s vykonávaním Kodanskej dohody. Svižné vykonávanie záväzku EÚ poskytnúť ročne rozvojovým krajinám v období 2010 – 2012 finančnú pomoc vo výške 2,4 miliardy EUR na „urýchlené začatie činnosti“ je dôležité tak z pohľadu dôveryhodnosti EÚ, ako aj na zlepšenie schopnosti prijímajúcich krajín čeliť zmene klímy. Komisia je pripravená pomôcť zaistiť dobrú koordináciu pomoci zo strany EÚ.

Rozvoj trhov s uhlíkovými emisiami

Komisia zdôrazňuje, že EÚ by mala naďalej podporovať rozvoj medzinárodného trhu s uhlíkovými emisiami, ktorý je dôležitý na motivovanie nízkouhlíkových investícií a cenovo efektívne znižovanie celosvetových emisií. Trh s uhlíkovými emisiami môže zároveň pre rozvojové krajiny generovať veľké finančné toky.

Zintenzívnenie angažovanosti

EÚ bude potrebovať posilniť svoju angažovanosť, aby vybudovala dôveru, že je možné dosiahnuť celosvetovú dohodu, a aby sa preskúmali rozhodnutia zamerané na špecifické opatrenia, ktoré sa môžu v Cancúne prijať. Komisia sa v tejto súvislosti bude angažovať v úzkej spolupráci s Radou a jej predsedníctvom a podporí Európsky parlament a bude mu pomáhať v tom, aby plne angažoval predstaviteľov parlamentov z kľúčových partnerských krajín.

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/environment/climat/future_action_com.htm


Side Bar