Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/255

Bruxelles, 9 martie 2010

Schimbări climatice: Comisia Europeană prezintă strategia de revigorare a măsurilor luate pe plan mondial după Copenhaga

Comisia Europeană a prezentat astăzi o strategie menită să contribuie la menținerea ritmului susținut al eforturilor globale de combatere a schimbărilor climatice. Comunicarea propune ca UE să treacă imediat la implementarea Acordului de la Copenhaga, încheiat în decembrie anul trecut, în special a mecanismului de asistență financiară inițială rapidă pentru țările în curs de dezvoltare. Totodată, UE trebuie să militeze în continuare în favoarea unui acord global solid și obligatoriu din punct de vedere juridic, care să permită participarea efectivă a tuturor țărilor la acțiunile de combatere a schimbărilor climatice. În acest scop, este necesară integrarea Acordului de la Copenhaga în negocierile din cadrul ONU și remedierea deficiențelor Protocolului de la Kyoto. Va fi esențial ca UE să inițieze acțiuni de cooperare, pentru a asigura astfel sprijinul necesar negocierilor din cadrul ONU, această responsabilitate urmând să revină Comisiei, în strânsă colaborare cu Consiliul și beneficiind de sprijinul Parlamentului European.

Președintele Comisiei, José Manuel Barroso, a declarat: „Comisia este hotărâtă să mențină ritmul susținut al eforturilor globale de combatere a schimbărilor climatice; Comunicarea de astăzi definește o strategie clară cu privire la următoarele etape care vor trebui parcurse pentru a revigora negocierile internaționale și a determina participarea partenerilor noștri la demersul propus. Voi invita următorul Consiliu European să sprijine această strategie ținând seama totodată de consultările ulterioare pe care, la rugămintea mea, Comisarul Hedegaard le va desfășura cu principalii parteneri internaționali.”

Connie Hedegaard, Comisarul european pentru politici climatice, a declarat: „Controlul schimbărilor climatice este posibil numai dacă toți marii producători de emisii iau măsuri în acest sens. Evident, nimeni nu și-ar dori mai mult decât mine să putem soluționa toate problemele la conferința din Mexic, însă din păcate acest lucru este prea puțin probabil, având în vedere semnalele care ne parvin din capitalele mai multora dintre principalele țări producătoare de emisii. Copenhaga a reprezentat pentru întreaga lume o șansă unică, de care însă nu s-a profitat pe deplin. În prezent, trebuie să consolidăm elanul inițial, să facem tot posibilul pentru a obține rezultate concrete și importante cu ocazia conferinței de la Cancun și, totodată, să ne asigurăm ca se va ajunge la un acord privind forma juridică cel mai târziu cu ocazia reuniunii din Africa de Sud. Copenhaga a reprezentat un pas înainte. Deși Acordul de la Copenhaga nu s-a ridicat la nivelul ambițiilor Europei, susținerea tot mai amplă de care acesta se bucură la nivel mondial îi oferă Uniunii Europene oportunitatea de a o valorifica și de a o traduce în fapte. Modul cel mai convingător în care Europa își poate dovedi poziția de lider îl constituie luarea de măsuri tangibile și ferme pentru a deveni regiunea cu cel mai mare respect față de mediu din lume, ceea ce va duce totodată la consolidarea securității noastre energetice, la stimularea unei creșteri economice mai ecologice și la crearea de noi locuri de muncă.”

Foaia de parcurs a negocierilor

Comunicarea propune o foaie de parcurs pentru procesul de negocieri din cadrul ONU care va reîncepe în aprilie. Orientările strategice cuprinse în Acordul de la Copenhaga – care nu au fost adoptate oficial printr-o decizie a ONU – trebuie integrate în textele de negociere ale ONU ce constituie baza viitorului acord global privind clima. UE ar fi pregătită să ajungă la un acord global obligatoriu din punct de vedere juridic cu ocazia conferinței ONU privind clima de la Cancun (Mexic) care va avea loc la sfârșitul acestui an, însă Comisia recunoaște că divergențele de opinii dintre țări ar putea duce la întârzierea adoptării unui acord până în 2011. UE este pregătită în acest sens, însă este posibil ca restul lumii să nu fie în aceeași situație; prin urmare, trebuie să adoptăm un demers etapizat.

Acordul de la Copenhaga

Acordul de la Copenhaga reprezintă un pas înainte spre îndeplinirea obiectivului UE de încheiere a unui acord global obligatoriu din punct de vedere juridic privind clima, ca re ar urma să intre în vigoare în 2013, la finalul primei perioade de angajament a Protocolului de la Kyoto. Acordul sprijină obiectivul central al UE, și anume limitarea încălzirii globale la maximum 2ºC peste temperatura din perioada preindustrială, pentru a preveni astfel efectele cele mai nefaste ale schimbărilor climatice.

Până în prezent, țările industrializate și cele în curs de dezvoltare, responsabile de peste 80% din emisiile globale de gaze cu efect de seră, au inclus în acord propriile obiective sau acțiuni în materie de emisii. Acest fapt arată voința fermă a majorității națiunilor de a-și intensifica eforturile de combatere a schimbărilor climatice.

Integritatea ecologică

Negocierile la nivel internațional trebuie să garanteze că viitorul acord global va avea un înalt nivel de integritate ecologică și că va contribui efectiv la limitarea încălzirii globale la maximum 2°C. Protocolul de la Kyoto rămâne elementul de bază al procesului desfășurat în cadrul ONU, însă numărul limitat de țări care fac obiectul acestuia și gravele sale deficiențe sunt probleme care trebuie rezolvate. Nesoluționarea acestor deficiențe, legate de normele de contabilizare a emisiilor provenite din silvicultură și de gestionarea, la nivel național, a drepturilor de emisie a dioxidului de carbon rămase neutilizate din perioada 2008‑2012, ar duce la anularea angajamentelor actuale ale țărilor industrializate în materie de reducere a emisiilor.

Rolul de lider al UE

Comisia consideră că UE trebuie să-și dovedească poziția de lider luând măsuri tangibile pentru a deveni regiunea cu cel mai mare respect pentru mediu din lume, în cadrul strategiei „UE 2020” propusă la 3 martie (a se vedea IP/10/225 ). UE s-a angajat să reducă emisiile cu 20 % până în 2020 față de nivelurile din 1990 și să crească acest procent până la 30% dacă și alte economii majore acceptă să își aducă în mod echitabil aportul la efortul global. În vederea Consiliului European din iunie, Comisia va elabora o analiză a politicilor concrete care ar trebui implementate pentru a reduce emisiile cu 30%. Ulterior, Comisia va defini calea pe care va trebui să o urmeze UE pentru a deveni, până în 2050, o economie cu emisii reduse de carbon. În conformitate cu strategia „UE 2020”, obiectivul urmărit este de a găsi soluții inteligente care să fie valorificate nu numai în domeniul combaterii schimbărilor climatice, ci și al securității energetice și al creării de locuri de muncă.

Finanțarea inițială rapidă

Comisia propune ca UE să înceapă implementarea Acordului de la Copenhaga. Concretizarea urgentă a angajamentului UE de a acorda anual țărilor în curs de dezvoltare o asistență financiară inițială rapidă de 2,4 de miliarde EUR în perioada 2010‑2012 este esențială pentru consolidarea atât a credibilității UE, cât și a capacităților statelor beneficiare de a face față schimbărilor climatice. Comisia este pregătită să contribuie la garantarea bunei coordonări a asistenței din partea UE.

Dezvoltarea piețelor de carbon

În comunicare se subliniază faptul că UE trebuie să-și continue eforturile în direcția unei mai bune dezvoltări a pieței internaționale a carbonului, ceea ce este esențial pentru încurajarea investițiilor în tehnologii cu emisii reduse de carbon și pentru reducerea în mod rentabil a emisiilor globale. Piața carbonului poate genera, de asemenea, fluxuri financiare majore spre țările în curs de dezvoltare.

Intensificarea acțiunilor de cooperare

UE trebuie să-și intensifice eforturile de cooperare pentru a consolida încrederea în posibilitatea ajungerii la un acord global și, de asemenea, să examineze posibilitatea adoptării la Cancun a unor decizii specifice și pragmatice. Comisia va întreprinde aceste acțiuni de cooperare în strânsă legătură cu Consiliul și cu Președinția acestuia și intenționează să încurajeze și să sprijine Parlamentul European în vederea colaborării depline cu parlamentari din principalele țări partenere.

Pentru informații suplimentare:

http://ec.europa.eu/environment/climat/future_action_com.htm


Side Bar