Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 255

Brussel, 9 maart 2010

Klimaatverandering: Europese Commissie presenteert strategie om mondiale actie nieuw leven in te blazen na Kopenhagen

De Europese Commissie heeft vandaag een strategie gepresenteerd om het élan van de mondiale inspanningen op het gebied van klimaatverandering in stand te houden. In de mededeling wordt voorgesteld dat de EU snel een begin maakt met de tenuitvoerlegging van het akkoord van Kopenhagen van afgelopen december, en met name met een snelstartfinanciering voor ontwikkelingslanden. Parallel hiermee zou de EU verder moeten blijven aandringen op een krachtig en juridisch bindend mondiaal akkoord dat alle landen bij een echte klimaatactie betrekt. Hiertoe dient het akkoord van Kopenhagen te worden opgenomen in de VN-onderhandelingen en werk te worden gemaakt van de zwakke punten van het Kyotoprotocol. Een actieve betrokkenheid van de EU zal van essentieel belang zijn om de VN-onderhandelingen te steunen. De Commissie zal hierbij nauw samenwerken met de Raad en de steun krijgen van het Europees Parlement.

Commissievoorzitter José Manuel Barroso zei hierover: "De Commissie is vastbesloten om het élan van de mondiale actie op het gebied van klimaatverandering in stand te houden. In de mededeling van vandaag wordt een duidelijke strategie uiteengezet voor de volgende stappen die nodig zijn om de internationale onderhandelingen nieuw leven in te blazen en onze partners hierbij te betrekken. Ik zal de komende Europese Raad vragen deze strategie te steunen en ook voortbouwen op verdere raadplegingen die Commissaris Hedegaard op mijn verzoek zal houden met belangrijke internationale partners."

Connie Hedegaard, Europees commissaris voor Klimaatactie, voegde daar aan toe: " Klimaatverandering kan slechts worden bestreden indien alle landen met een grote uitstoot actie ondernemen. Ik hoop meer dan wie ook dat we alles geregeld krijgen in Mexico, maar de signalen uit de diverse hoofdsteden van de landen met een grote uitstoot wijzen helaas niet in die richting. Kopenhagen heeft de wereld een unieke kans geboden die niet ten volle is benut. We moeten het élan behouden en ons uiterste best doen om in Cancun specifieke en substantiële resultaten te bereiken en uiterlijk in Zuid-Afrika een overeenkomst sluiten over de juridische vorm. Kopenhagen was een stap in de goede richting. Hoewel het akkoord van Kopenhagen achterbleef bij de Europese ambities, betekent de toenemende steun ervoor over de hele wereld voor de EU een kans om erop voort te bouwen en het in maatregelen om te zetten. De leidende rol van Europa is het overtuigendst als wij concrete en vastberaden maatregelen nemen om de klimaatvriendelijkste regio in de wereld te worden, wat tevens de continuïteit van onze energievoorziening zal verbeteren, een groenere economische groei zal stimuleren en nieuwe banen zal opleveren."

Tijdschema onderhandelingen

In de mededeling wordt een tijdschema voor het VN-onderhandelingsproces voorgesteld dat in april wordt hervat. De politieke richtsnoeren in het akkoord van Kopenhagen, dat niet formeel als VN-besluit is goedgekeurd, moeten worden opgenomen in de VN-onderhandelingsteksten, die de basis vormen voor het toekomstige klimaatakkoord. De EU is bereid om eind dit jaar op de VN-klimaatconferentie in Cancun, Mexico, tot een juridisch bindend mondiaal akkoord te komen, maar de Commissie is zich ervan bewust dat dit door de verschillen tussen de diverse landen wellicht pas in 2011 mogelijk zal zijn. De EU is er klaar voor, maar de wereld misschien niet, vandaar dat we stapsgewijs te werk moeten gaan.

Akkoord van Kopenhagen

Het akkoord van Kopenhagen is een stap in de richting van de EU-doelstelling om een juridisch bindend mondia al klimaatakkoord te bereiken dat in 2013, aan het eind van de eerste verbintenisperiode, in werking moet treden. Het akkoord onderschrijft de kerndoelstelling van de EU om de opwarming van de aarde te beperken tot 2°C ten opzichte van de pre-industriële temperatuur en zo de ergste gevolgen van de klimaatverandering te voorkomen.

Industriële en ontwikkelingslanden die goed zijn voor meer dan 80% van de mondiale uitstoot van broeikasgassen hebben thans hun emissiedoelstellingen of ‑acties in het akkoord vastgelegd. Hieruit blijkt de vastbeslotenheid van de meeste landen om hun actie tegen klimaatverandering te versterken.

Milieu-integriteit

De internationale onderhandelingen moeten garanderen dat de toekomstige mondiale overeenkomst een hoog niveau van milieu-integriteit zal hebben en de opwarming tot 2°C zal kunnen beperken. Het Kyotoprotocol blijft de centrale pijler van het VN-proces, maar het beperkte aantal landen en de ernstige zwakke punten met betrekking tot de boekingsregels voor emissies van de bosbouw en de behandeling van het overschot aan nationale emissierechten van de periode 2008-2012 verdienen bijzondere aandacht. Als deze zwakke punten blijven bestaan, dreigen de huidige toezeggingen voor emissievermindering van de geïndustrialiseerde landen bijna tot nul te worden herleid.

Leidende rol van de EU

De Commissie meent dat de EU een leidende rol op zich moet nemen door in het kader van de op 3 maart voorgestelde Europa 2020-strategie (zie IP/10/225 ) concrete maatregelen te nemen om de milieuvriendelijkste regio van de wereld te worden. De EU heeft zich ertoe verbonden haar emissies tegen 2020 te verminderen met 20% ten opzichte van 1990 en met 30% wanneer andere grote economieën bereid zijn tot een billijke bijdrage aan de mondiale inspanningen. De Commissie zal vóór de Europese Raad van juni een analyse maken van de praktische beleidsmaatregelen die nodig zijn voor de vermindering van de emissies met 30%. Later zal de Commissie een strategie voor de EU presenteren om tegen 2050 minder afhankelijk te worden van koolwaterstoffen. In overeenstemming met de EU 2020-strategie moeten we met intelligente oplossingen komen die niet alleen de klimaatverandering tegengaan, maar ook bevorderlijk zijn voor de continuïteit van de energievoorziening en de werkgelegenheid.

Snelstartfinanciering

De Commissie stelt voor dat de EU begint met de tenuitvoerlegging van het akkoord van Kopenhagen. Een snelle uitvoering van de EU-verbintenis om in de periode 2010-2012 een snelstartfinanciering ten belope van 2,4 miljard euro te verstrekken aan ontwikkelingslanden, is essentieel zowel voor de geloofwaardigheid van de EU als om het vermogen van de ontvangende landen om klimaatverandering aan te pakken, te vergroten. De Commissie is bereid om de bijstand van de EU mede te coördineren.

Ontwikkeling van koolstofmarkten

In de mededeling wordt benadrukt dat de EU verder moet werken aan de ontwikkeling van de internationale koolstofmarkt, die onmisbaar is om investeringen in koolstofarme technologieën te bevorderen en de mondiale emissies op kosteneffectieve wijze te beperken. De koolstofmarkt kan ook belangrijke financiële stromen naar de ontwikkelingslanden genereren.

Sterkere betrokkenheid

De EU zal haar betrokkenheid moeten versterken om vertrouwen te wekken in een mondiaal akkoord en na te denken over specifieke actiegerichte besluiten die kunnen worden genomen in Cancun. De Commissie zal hierbij nauw samenwerken met de Raad en het voorzitterschap en zal het Europees Parlement aanmoedigen en helpen om de parlementsleden van de belangrijkste partnerlanden ten volle te betrekken.

Voor nadere informatie:

http://ec.europa.eu/environment/climat/future_action_com.htm


Side Bar