Navigation path

Left navigation

Additional tools

I P/10/255

B ryssel, 9. maaliskuuta 2010

Ilmastonmuutos: Euroopan komissio n strategialla uutta pontta maailmanlaajuisille toimille Kööpenhaminan jälkeen

Euroopan komissio esitti tänään strategian, jonka avulla pyritään jatkamaan maailmanlaajuisia ponnisteluja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Komission tiedonannossa ehdotetaan, että EU alkaa viipymättä noudattaa joulukuussa tehtyä Kööpenhaminan sitoumusta ja erityisesti tarjota nopeaa rahoitusta kehitysmaille. Samalla EU:n olisi edelleen pyrittävä vakaaseen ja oikeudellisesti sitovaan maailmanlaajuiseen ilmastosopimukseen, jonka puitteissa kaikki maat saadaan mukaan todellisiin ilmastotoimiin. Tämä edellyttää, että Kööpenhaminan sitoumus saadaan sisällytettyä YK:n neuvotteluihin ja että käsitellään Kioton pöytäkirjan heikkouksia. EU:n aktiivinen vaikuttaminen on avainasemassa pyrittäessä saamaan tukea YK:n neuvotteluille, ja komission tarkoituksena on tehdä tätä työtä tiiviissä yhteistyössä neuvoston kanssa ja Euroopan parlamentin tukemana.

Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso totesi seuraavaa: ”Komissio aikoo päättäväisesti jatkaa maailmanlaajuisia ilmastotoimia. Tänään annetussa tiedonannossa esitetään selkeä strategia seuraavista vaiheista, jotka ovat tarpeen, jotta kansainväliset neuvottelut saadaan uudestaan vauhtiin ja jotta kumppanimme saadaan mukaan tähän työhön. Pyydän seuraavaa Eurooppa-neuvostoa tukemaan tätä strategiaa, johon liittyen olen myös pyytänyt komissaari Hedegaardia käymään lisäkeskusteluja keskeisten kansainvälisten kumppanien kanssa. ”

Ilmastotoimista vastaava komissaari Connie Hedegaard totesi seuraavaa: ” Ilmastonmuutosta voidaan rajoittaa ainoastaan, jos kaikki suurimmat päästöjen aiheuttajat ryhtyvät toimiin. Kukaan ei voi enemmän kuin minä toivoa, että työ saataisiin päätökseen Meksikossa, mutta suurimmilta päästöjen aiheuttajamailta tulevien signaalien perusteella tämä ei valitettavasti vaikuta todennäköiseltä. Maailmalla oli ainutlaatuinen mahdollisuus Kööpenhaminassa emmekä hyödyntäneet sitä täysin. Meidän on nyt tartuttava tilaisuuteen ja tehtävä kaikkemme, jotta Cancunissa saadaan aikaan konkreettisia ja merkittäviä tuloksia, ja varmistettava, että viimeistään Ételä-Afrikassa päästään sopimukseen oikeudellisesta muodosta. Kööpenhaminan kokous oli askel eteenpäin. Vaikka Kööpenhaminan sitoumus jäi kauas EU:n tavoitteista, sen kasvava kannatus eri puolilla maailmaa antaa EU:lle mahdollisuuden hyödyntää tätä ja kanavoida se toimiksi. Uskottavin tapa osoittaa EU:n johtajuutta on toteuttaa konkreettisia ja määrätietoisia toimia, joiden avulla Euroopasta voi tulla ilmastoystävällisin alue maailmassa. Samalla lisäämme energiavarmuuttamme, edistämme vihreämpää talouskasvua ja luomme uusia työpaikkoja."

Neuvottelusuunnitelma

Tiedonannossa ehdotetaan suunnitelmaa YK:n neuvotteluprosessille, joka käynnistetään uudestaan huhtikuussa. Kööpenhaminan sitoumusta ( Copenhagen Accord ) ei ole virallisesti hyväksytty YK:n päätöksenä, ja sen sisältämä poliittinen ohjaus on saatava sisällytettyä YK:n neuvotteluteksteihin, jotka muodostavat perustan tulevalle maailmanlaajuiselle ilmastosopimukselle. EU olisi valmis tekemään oikeudellisesti sitovan maailmanlaajuisen sopimuksen tämän vuoden lopussa YK:n ilmastokonferenssissa Cancunissa, Meksikossa. Komissio on kuitenkin tietoinen siitä, että maiden väliset näkemyserot voivat viivyttää sopimusta vuoteen 2011. EU on valmis mutta muu maailma ei ehkä vielä ole, ja sen vuoksi lähestymistavan on oltava vaiheittainen.

Kööpenhaminan sitoumus

Kööpenhaminan sitoumus on askel kohti EU:n tavoitetta oikeudellisesti sitovasta ilmastosopimuksesta, jonka olisi tultava voimaan vuonna 2013 Kioton pöytäkirjan ensimmäisen velvoitekauden päättyessä. Sitoumuksessa vahvistetaan EU:n keskeinen tavoite siitä, että maapallon keskilämpötilaa ei päästetä nousemaan yli kahta celsiusastetta esiteolliseen aikaan verrattuna, jotta voidaan välttää ilmastonmuutoksen pahimmat vaikutukset.

Tähän saakka sitoumukseen ovat kirjanneet päästötavoitteensa tai ilmastotoimensa teollisuusmaat ja kehitysmaat, jotka aiheuttavat yli 80 prosenttia kasvihuonekaasupäästö jen kokonaismäärästä. Tämä osoittaa, miten päättäväisesti suurin osa valtioista aikoo lisätä ponnistelujaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Arvo y mpäristönsuojelun kannalta

Kansainvälisissä neuvotteluissa on varmistettava, että tulevan maailmanlaajuisen sopimuksen ympäristötavoitteet ovat korkeat ja että sopimuksen avulla lämpeneminen todella pidetään alle kahdessa celsiusasteessa. Kioton pöytäkirja pysyy YK:n prosessin keskeisenä osana, mutta neuvotteluissa on käsiteltävä sitä, että pöytäkirja kattaa vain osan maista, sekä sitä, että siinä on vakavia puutteita, jotka liittyvät mm. metsätalouden päästöjen laskentasääntöihin sekä kansallisen tason päästöoikeuksien ylijäämään kaudelta 2008–2012. Mikäli näitä puutteita ei korjata, riskinä voi olla teollisuusmaiden tämänhetkisten päästövähennyssitoumusten vähentyminen miltei nollaan.

EU :n johtajuus

Komissio katsoo, että EU:n on osoitettava johtajuutta toteuttamalla osana 3. maaliskuuta ehdotettua Eurooppa 2020-strategiaa (katso IP/10/225 ) konkreettisia toimia, joiden avulla Euroopasta tulee ilmastoystävällisin alue maailmassa. EU on sitoutunut vähentämään päästöjä 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasoihin nähden. Lisäksi se on sitoutunut nostamaan vähennystavoitteen 30 prosenttiin, jos muut suuret taloudet suostuvat antamaan oman kohtuullisen panoksensa maailmanlaajuisiin toimiin. Komissio aikoo ennen kesäkuussa pidettävää Eurooppa-neuvostoa laatia analyysin siitä, mitä käytännön toimia vaadittaisiin 30 prosentin päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi. Komissio hahmottelee myöhemmin lähestymistapaa siihen, miten EU voi siirtyä vähähiiliseksi taloudeksi vuoteen 2050 mennessä. Eurooppa 2020 –strategian mukaisesti tavoitteena on löytää älykkäitä ratkaisuja, joista on hyötyä paitsi ilmastolle myös energianvarmuudelle ja työllisyydelle.

Nopea rahoitus

Komissio ehdottaa, että EU aloittaa Kööpenhaminan sitoumuksen noudattamisen. EU:n tulisi viipymättä panna täytäntöön EU:n sitoumus siitä, että kehitysmaille myönnetään vuosina 2010–2012 vuosittain 2,4 miljardia ”pikastarttirahoitusta”. Tämä on välttämätöntä sekä EU:n uskottavuudelle että vastaanottavien maiden valmiuksille vastata ilmastonmuutokseen. Komissio on valmis auttamaan sen varmistamisessa, että EU:n apu koordinoidaan hyvin.

Hiilimarkkinoiden edistäminen

Tiedo nannossa korostetaan, että EU:n olisi edelleen edistettävä kansainvälisten hiilimarkkinoiden kehittymistä, joka on välttämätöntä, jotta voidaan lisätä investointeja vähähiilisiin ratkaisuihin ja vähentää maailmanlaajuisia päästöjä kustannustehokkaasti. Hiilimarkkinat voivat myös luoda merkittäviä rahoitusvirtoja kehitysmaihin.

Ulkopuolis ten vaikutustoimien lisääminen

EU:n on voimakkaammin vaikutettava siihen, että saadaan aikaan luottamusta maailmanlaajuisen sopimuksen aikaansaamiseen ja että tarkastellaan niitä toimintakeskeisiä päätöksiä, joita Cancunissa voidaan tehdä. Komissio pyrkii tekemään tässä yhteydessä tiivistä yhteistyötä neuvoston ja sen puheenjohtajamaan kanssa. Se kannustaa Euroopan parlamenttia toimimaan yhdessä keskeisten kumppanimaiden parlamentaarikkojen kanssa ja on valmis avustamaan parlamenttia näissä toimissa.

Lisätietoja

http://ec.europa.eu/environment/climat/future_action_com.htm


Side Bar