Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/255

V Bruselu dne 9. března 2010

Změna klimatu: Evropská komise předkládá strategii oživení globálních opatření po Kodani

Evropská komise dnes představila strategii, která má napomoci udržet tempo globálního úsilí proti změně klimatu. Ve sdělení se navrhuje, aby EU rychle začala provádět dohodu, která byla přijata v prosinci loňského roku v Kodani, a zejména poskytla finanční pomoc rozvojovým zemím, tzv. "fast start". Zároveň by EU měla nadále pracovat na pevné a právně závazné globální dohodě, která do boje v podobě konkrétních opatření proti změně klimatu zaangažuje všechny země. To bude vyžadovat začlenění Kodaňské dohody do jednání OSN, přičemž musí být řešena slabá místa Kjótského protokolu. Je nezbytné, aby EU s cílem podpořit jednání OSN zastávala aktivní přístup. Komise bude v tomto smyslu úzce spolupracovat s Radou a za podpory Evropského parlamentu.

Předseda Komise José Manuel Barroso uvedl: „Komise je odhodlána nadále pracovat na celosvětových opatřeních proti změně klimatu. Dnešní sdělení stanovuje jasnou strategii, pokud jde o další potřebné kroky mající za cíl oživit mezinárodní jednání a nasměrovat naše partnery na tuto cestu. Na příštím zasedání Evropské rady vyzvu k podpoře této strategie, přičemž se opřu i o další konzultace s klíčovými mezinárodními partnery, o které jsem požádal komisařku Hedegaardovou.“

Komisařka pro oblast klimatu Connie Hedegaardová prohlásila: Změnu klimatu lze ovlivnit pouze tehdy, pokud budou všichni hlavní znečišťovatelé konat. Je zřejmé, že nikdo nedoufá více než já, že v Mexiku vše dojednáme. Avšak signály z různých hlavních měst velkých znečišťovatelů tuto naději bohužel vůbec nepodporují. V Kodani měl svět jedinečnou šanci a plně jí nevyužil. Nyní nesmíme polevit v úsilí a musíme udělat vše pro to, abychom v Cancunu dosáhli konkrétních a zásadních výsledků a abychom zajistili, že nejpozději v Jižní Africe bude přijata dohoda v právní podobě. Kodaň byla krokem vpřed. I když Kodaňská dohoda zaostává za evropskými ambicemi, otevírá rostoucí celosvětová podpora příležitost na tomto stavět a přecházet v konkrétní opatření. Vedoucí role Evropy bude nejpřesvědčivější, pokud přijmeme hmatatelná a konkrétní opatření s cílem stát se regionem světa, který je nejšetrnější vůči klimatu. Tím rovněž zlepšíme svoji energetickou bezpečnost, podpoříme hospodářský růst šetrný k životnímu prostředí a vytvoříme nová pracovní místa.“

Časový plán jednání

Sdělení předkládá časový plán procesu jednání OSN, který bude znovu zahájen v dubnu. Politické návody obsažené v Kodaňské dohodě (které nebyly formálně přijaty jako rozhodnutí OSN) musí být začleněny do textů jednání OSN, jež jsou základem příští celosvětové dohody o klimatu. EU by byla připravena uzavřít právně závaznou dohodu během konference v mexickém Cancunu na konci tohoto roku, ale Komise přiznává, že rozdíly mezi zeměmi by mohly uzavření dohody odsunout až na rok 2011. EU je připravena, ale svět možná nikoli. Náš přístup musí být proto postupný.

Kodaňská dohoda

Kodaňskou dohodou byl učiněn krok směrem k cíli EU, kterým je závazná globální dohoda o změně klimatu, jež by měla vstoupit v platnost roku 2013, kdy vyprší první závazkové období Kjótského protokolu. Dohoda potvrzuje hlavní cíl EU, a sice udržení globálního oteplování na úrovni pod 2°C oproti předprůmyslové teplotě tak, aby se zabránilo nejhorším důsledkům změny klimatu.

V současnosti průmyslové a rozvojové země, které jsou zodpovědné za více než 80 % celosvětových emisí skleníkových plynů, zapracovaly svoje cíle nebo opatření v oblasti emisí do Kodaňské dohody. To ukazuje, že většina zemí je odhodlána posílit svoje opatření k boji proti změně klimatu.

Environmentální integrita

Mezinárodní jednání musí zajistit, že budoucí celosvětová dohoda bude mít vysokou úroveň environmentální integrity a že skutečně dokáže udržet míru oteplování planety pod úrovní 2 °C. Kjótský protokol zůstává ústředním nosníkem procesu OSN, je třeba však vyřešit jeho vážné nedostatky, jako je omezený počet účastnických zemí. Pokud nebude učiněno nic pro odstranění těchto slabin, které se týkají pravidel sledování emisí odvětví lesnictví a správy práv přebytků národních emisí pro období 2008–2012, mohly by současné sliby průmyslových zemí, že sníží emise, zůstat prakticky jen prázdnými slovy.

Vedoucí role EU

Komise se domnívá, že EU musí převzít iniciativu přijetím konkrétních opatření, aby se v rámci strategie Evropa 2020 předložené 3. března (viz IP/10/225 ) stala regionem světa, který je nejšetrnější vůči klimatu. EU se zavázala, že do roku 2020 sníží emise oproti úrovni z roku 1990 o 20 % a případně o 30 %, pokud ostatní hlavní ekonomiky převezmou svůj díl globálního zodpovědnosti. V rámci příprav na červnovou Evropskou radu připraví Komise analýzu, jakých praktických politických kroků bude zapotřebí, aby bylo realizováno snížení emisí o 30 %. V návaznosti na to Komise představí strategii, jak do roku 2050 přeměnit EU v nízkouhlíkové hospodářství. V souladu se strategií EU 2020 je cílem navrhnout inteligentní řešení, ze kterých nebude profitovat pouze oblast klimatu, ale který bude přínosný rovněž pro energetickou bezpečnost a vznik nových pracovních míst.

Urychlená finanční pomoc, tzv. "fast start"

Komise navrhuje, aby EU začala s prováděním Kodaňské dohody. EU slíbila, že každý rok poskytne 2,4 miliardy eur v rámci finanční pomoci rozvojovým zemím v období let 2010–2012. Rychlá realizace tohoto závazku je podstatná jak pro věrohodnost EU, tak pro posílení schopnosti přijímacích zemí řešit problematiku změny klimatu. Komise je připravena přispět k dobré koordinaci pomoci poskytované EU.

Pokroky na trzích s uhlíkem

Sdělení zdůrazňuje, že by EU měla pokračovat ve svém úsilí zaměřeného na rozvoj mezinárodního trhu s uhlíkem, který bude nezbytný pro podporu investic do nízkouhlíkového hospodářství a pro nákladově efektivní snížení emisí. Trh s uhlíkem rovněž může podnítit významné finanční toky směrem k rozvojovým zemím.

Silnější účast partnerů

EU musí lépe spolupracovat se svými partnery, aby vytvořila atmosféru důvěry, že může být dosaženo celosvětové dohody, a aby se zamyslela nad specifickými rozhodnutími, která by mohla vést ke konkrétním opatřením, jež by mohla být přijata v Cancunu. Komise bude tyto kontakty udržovat v úzké spolupráci s Radou a jejím předsednictvím, přičemž bude poskytovat podporu a pomoc Evropskému parlamentu, aby v plné míře spolupracoval s poslanci důležitých partnerských zemí.

Další informace

http://ec.europa.eu/environment/climat/future_action_com.htm


Side Bar