Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 10/250

Bryssel den 9 mars 2010

K ultur: Kommissionen föreslår det europeiska kulturarvsmärket

Europeiska kommissionen föreslår idag att det ska inrättas ett europeiskt kulturarvsmärke som gäller hela Europeiska unionen. Syftet med kulturarvsmärket är att uppmärksamma minnesplatser som är förknippade med och står som symboler för den europeiska integrationen, dess ideal och historia. Förslaget till beslut om att inrätta kulturarvsmärket kommer att läggas fram för antagande av rådet och Europaparlamentet och kan träda i kraft 2011 eller 2012.

Jag är övertygad om att det europeiska kulturarvsmärket kommer att göra allmänheten mer medveten om vårt gemensamma och samtidigt varierande kulturarv samt främja kulturinriktad turism och dialogen mellan kulturerna, säger Androulla Vassiliou, Europeiska kommissionens ledamot med ansvar för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom.

Kommissionens förslag bygger på ett mellanstatligt projekt från 2006 med 17 medverkande medlemsstater. Genom att det europeiska kulturarvsmärket utvidgas till ett EU-initiativ får det större trovärdighet, synlighet och prestige.

Inom det nuvarande systemet har 64 minnesplatser fått kulturarvsmärket, med utgångspunkt i urval som gjorts av medlemsstaterna (se förteckning i bilagan). Bland dem återfinns huset i Scy-Chazelles (i franska Lorraine) som tillhört Robert Schuman, den franske statsman som var en av EU:s grundare, och skeppsvarvet i Gdansk i Polen, ursprungsplatsen för Solidaritet ( Solidarność ), den första oberoende fackföreningen i en kommuniststat, som bidrog till händelser som ledde till kontinentens återförenande efter kalla kriget.

I det föreslagna nya systemet skulle var och en av de 27 medlemsstaterna varje år kunna föreslå högst två minnesplatser till det nya europeiska kulturarvsmärket. En jury bestående av oberoende experter skulle bedöma förslagen och varje år välja ut högst en minnesplats per land som får kulturarvsmärket. Deltagandet skulle bli frivilligt.

De huvudsakliga fördelarna med det europeiska kulturarvsmärket skulle bli följande:

  • Nya möjligheter till kunskaper om Europas kulturarv och de demokratiska värderingar som Europas hist oria och integration bygger på.

  • Bättre kunskaper om Europas kulturrelaterade turism, vilket medför ekonomiska fördelar.

  • Tydliga och öppna kriterier för alla deltagande medlemsstater.

  • Urvals- och övervakningsförfaranden som skulle göra att endast de mest relevanta minnesplatserna fick kulturarvsmärket.

Det föreslagna europeiska kulturarvsmärket skiljer sig från övriga initiativ inom kulturarv som Unescos världsarvslista och Europarådets ”Europeiska kulturvägar”, eftersom det skulle

  • utse minnesplatser som spelat en avgörande roll i Europeiska unionens historia,

  • välja ut minnesplatser med ledning av deras europeiska symboliska värde snarare än för deras estetiska eller arkitektoniska egenskaper, samt

  • betona folkbildningsaspekter, särskilt vad gäller unga människor.

Bilaga : minnesplatser som fått det europeiska kulturarvsmärket inom det nuvarande systemet:

Det euro peiska kulturarvsmärket – minnesplatser som valts ut av medlemsstaterna:

LAND

MINNESPLATS 1

BELGI EN

Biskopspalatse t i Liège

Keramik från Raeren (tyska språkgemenskapen)

Arkeologiska fyndplatsen i Ename

Arkeologiska fyndplatsen i Coudenberg

BULGARI EN

Arkeologiska fyndplatsen i Debelt

Vassil Lev ski-monumentet

Ruses historiska stadsdel

Boris Christoff -musikcentret

CYP ERN

Nicosia s befästningar

Kolossi borgen

Arkeologiska fyndplatsen i Kourion

Sex kyrkor med bysantinska och efterbysantinska fresker i Troodos

TJECKISKA REPUBLIKEN

Kyn ž varts slott

Zlín, Tomá š Batas hemstad

Kolgruvan Vítkovice i Ostrava

Antoní n Dvo ř ák-minnesplatsen i Vysoká u P říbrami

FRANCE

Cluny -klostret

Robert Schuman s hus i närheten av Metz

P åvepalatset i Avignon

GREKLAND

Akropolen i Aten

Knossos palatset

Arkeologiska fyndplatsen i Poliochni

Den bysantinska stadsdelen i Monemvasia

UNGERN

Kungliga slottet Esztergom

Fortet Szigetvá r

Kalvinistreformerta kollegiet och Storkyrkan i Debrecen

Kungliga palatset i Visegrád

ITALIEN

Rossini s, Puccinis och Verdis födelseorter

Alcide De Gasperis födelseort

Ön Ventotene

Capitolium -platsen i Rom

LETTLAND

Riga s historiska centrum

Rund ā le-palatset

Staden Kuld ī ga

LITAUEN

Verken av Mikalojus Konstantinas Č iurlionis

Kaunas historiska centrum

Ž emaitija (låglandet) och Korskullen

Förintelsemuseet (1940-41) i Vilnius

MALTA

Rabat s katakomber

POL EN

Skeppsvarvet i Gda ń sk

Lech -kullen i Gniezno (katedral, kyrka, palats, museer)

Katedralen i Kraków

Staden Lublin

PORTUGAL

Braga -katedralen

Jesus -klostret i Setúbal

Universitetsbiblioteket i Coimbra

Avskaffandet av dödsstraffet

RUMÄNIEN

Arkeologiska fyndplatsen i Istria

Cantacuzino -palatset i Bukarest

Romanium Athenaeum i Bukarest

Friluftsmuseet Br â ncu ş i i T â rgu Jiu

SLOVAKIEN

Förromansk kyrklig arkitektur: S:ta Margaretakyrkan i Kop č any

Slottet Červený Kameň

General Milan Rastislav Štefániks gravkulle i Bradlo

SLOVENI EN

Den Helige Ande s kyrka i Javorca

Franja -sjukhuset i Dolenji Novaki

Zale -kyrkogården i Ljubljana

SPANIEN

Arkivet i Aragon

Kungliga Yuste-klostret

K ap Finisterre

Student hemmet i Madrid

SCHWEIZ

S :t Peterskatedralen i Genève

La Sarraz -slottet

S :t. Gotthard-härbärget

1 :

Dessa minnesplatser valdes ut av medlemsstaterna inom ramen för det mellanstatliga systemet. För att det europeiska kulturarvsmärket ska vara enhetligt kommer man att göra en ny bedömning enligt de nya kriterierna av de minnesplatser i Europeiska unionen som fick kulturarvsmärket inom det mellanstatliga systemet och som vill få det nya märket.


Side Bar