Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 10/250

Brussel, 9 maart 2010

Cultuur: een voorstel van de Commissie voor een Europees erfgoedlabel voor de gehele EU

D e Europese Commissie heeft vandaag een voorstel gedaan voor een initiatief op Europese schaal betreffende de invoering van het "Europees erfgoedlabel". Het doel van het label is de aandacht te vestigen op sites (monumenten, gedenkplaatsen, enz., maar ook immaterieel erfgoed) die getuigen van de Europese integratie, idealen en geschiedenis en deze symboliseren. Het voorstel voor een besluit tot instelling van het label zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie; dit besluit zou in 2011 of 2012 in werking kunnen treden.

"Ik ben ervan overtuigd dat het Europees erfgoedlabel zal bijdragen tot meer bewustwording van ons gemeenschappelijke maar diverse culturele erfgoed, en het cultureel toerisme en de interculturele dialoog zal stimuleren", verklaarde Androulla Vassiliou, Europees Commissaris voor onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken.

Het voorstel van de Commissie bouwt voort op een intergouvernementeel project van 2006 waarbij 17 lidstaten betrokken waren. De opwaardering van het Europees Erfgoedlabel tot een initiatief van de Europese Unie zal het label meer geloofwaardigheid, zichtbaarheid en prestige verlenen.

Onder de bestaande regeling, gebaseerd op selectie door de afzonderlijke lidstaten, is het label toegekend aan vierenzestig sites (zie de lijst in de bijlage), uiteenlopend van het huis van Robert Schuman, de Franse staatsman en medeoprichter van de EU, in Scy-Chazelles (Lotharingen), tot de scheepswerven in Gdánsk (Polen), de geboorteplaats van Solidarność, de eerste onafhankelijke vakbond in een land van het Warschaupact, die mede de aanzet heeft gegeven tot de gebeurtenissen die uiteindelijk hebben geleid tot de eenwording van het continent na het einde van de koude oorlog.

Onder de voorgestelde nieuwe regeling zouden alle 27 lidstaten maximaal twee sites per jaar kunnen voordragen voor toekenning van het nieuwe Europees erfgoedlabel. Een jury van onafhankelijke deskundigen zou de voordrachten beoordelen en maximaal een site per jaar per land selecteren voor toekenning van het label. Deelname aan de actie zou plaatsvinden op basis van vrijwilligheid.

D e voornaamste voordelen van het Europees erfgoedlabel zouden zijn:

  • n ieuwe mogelijkheden om te leren over Europa's cultureel erfgoed en de democratische waarden die ten grondslag liggen aan de Europese geschiedenis en integratie;

  • m eer bewustzijn van de mogelijkheden voor Europees cultureel toerisme, wat economische voordelen met zich zou brengen;

  • d uidelijke en transparante criteria voor alle deelnemende lidstaten;

  • d e selectie- en toezichtprocedures zouden waarborgen dat alleen de meest relevante sites het label ontvangen.

Het voorgestelde Europese erfgoedlabel van de EU verschilt van andere initiatieven op het gebied van cultureel erfgoed zoals de Werelderfgoedlijst van de UNESCO of de culturele routes van de Raad van Europa, omdat deze actie:

  • de aandacht zou vestigen op sites die een sleutelrol hebben gespeeld in de geschiedenis van de Europese Unie;

  • s ites zou selecteren op basis van hun Europese symbolische waarde in plaats van hun aantrekkelijkheid of architectonische kwaliteit;

  • d e educatieve dimensie zou benadrukken, vooral voor jongeren.

Bijlage: sites die het Europees erfgoedlabel hebben ontvangen in het kader van de bestaande regeling:

Europees erfgoedlabel – eerder door lidstaten geselecteerde sites

LAND

SIT E 1

BELGIË

Pal eis van de Prinsbischoppen van Luik

Pottenbakkerijmuseum te Raeren (Duitstalige Gemeenschap)

Archeologi sche site van Ename

Archeologi sche site van Coudenberg

BULGARIJE

Archeologi sche site van Debelt

M onument voor Vassil Levski

Histori sche stad Rousse

Muziekcentrum Boris Christoff

CYPRUS

Fort ificaties van Nicosia

Kasteel van Kolossi

Kourion site

Circuit van zes kerken met Byzantijnse en post-Byzantijnse fresco's, Troodos

TSJECHISCHE REPUBLIEK

Kasteel Kynžvart

Zlín, stad van Tomáš Bat'a

Vítkovice kolenmijn te Ostrava

M onument voor Antonin Dvo ř ák te Vysok á u Příbrami

FRAN KRIJK

Abdij van Cluny

Huis van Robert Schuman bij Metz

Binnenplaats van het pauselijk paleis te Avignon

GR IEKENLAND

A kropolis, Athene

Paleis van Knossos

Archeologi sche site van Poliochne

Byzanti jnse site van Monemvasia

HO NGARIJE

Koninklijk kasteel van Esztergom

Fort Szigetv ár

Het Protestantse college en de Grote Kerk te Debrecen

Koninklijk P aleis te Visegrád

ITALIË

Geboorteplaatsen van Rossini, Puccini en Verdi

Geboorteplaats van Alcide de Gasperi

Eiland Ventotene

Piazza del Campidoglio, Rome

LATVIA

Histori sch centrum van Riga

Rund ā le -paleis

Stad Kuld ī ga

LITOUWEN

Werken van Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

Histori sch centrum van Kaunas

Regio Žemaitija (laagland) en de Kruisenheuvel

Museum van de genocideslachtoffers (1940-41) te Vilnius

MALTA

Catacomb en van Rabat

POLEN

Scheepswerven van Gdánsk

Lech heuvel te Gniezno (kathedraal, kerk, paleizen, museum)

Ka thedraal van St. Vaclav en Stanislaw, Kraków

Stad Lublin

PORTUGAL

Kathedraal van Braga

Je zusklooster te Setúbal

Algemene bibliotheek van de Universiteit van Coimbra

A fschaffing van de doodstraf

ROEMENIË

Archeologi sche site van Istrië

Cantacuzino -paleis te Boekarest

Ro emeens Athenaeum te Boekarest

Br âncuşi-park te Târgu Jiu

SLOWAKIJE

Pre -Romaanse kerkarchitectuur, Kerk van St. Margaret, Kopčany

Kasteel van Č ervený Kameň

Grafheuvel van g eneraal Milan Rastislav Štefánik te Bradlo

SLOVENIË

Gedachteniskerk van de Heilige Geest te Javorca

Franja -ziekenhuis te Dolenji Novaki

Ž ale-kerkhof te Ljubljana

SPANJE

Archieven van het Koninkrijk Aragon

Koninklijk klooster, Yuste

Kaap Finisterre

Student enhuis, Madrid

Z WITSERLAND

K athedraal van St. Pierre te Genève

Kasteel La Sarraz

St . Gotthard-hospitium

E :

1 Deze sites zijn geselecteerd door de lidstaten in het kader van intergouvernmentele regelingen. Om de coherentie van de sites waaraan het Europees erfgoedlabel is toegekend, te waarborgen, zullen sites in de Europese Unie die het label onder het intergouvernementele systeem ontvangen hebben en het nieuwe label willen verkrijgen, opnieuw beoordeeld moeten worden aan de hand van de nieuwe criteria.


Side Bar