Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 250

An Bhruiséil, 9 Márta 2010

Cultúr: Lipéad Oidhreachta Eorpach á mholadh ag an gCoimisiún don Eoraip ar fad

Mhol an Coimisiún Eorpach inniu an tionscnamh 'Lipéad Oidhreachta Eorpach' a bhunú don Eoraip ar fad. Tá sé mar aidhm ag an Lipéad aird a tharraingt ar láithreacha ar siombailí iad de lánpháirtíocht, d'idéil agus de stair na hEorpa agus a dhéanann comóradh ar na gnéithe sin. Cuirfear an moladh maidir leis an Lipéad a bhunú faoi bhráid Chomhairle Airí an AE agus Pharlaimint na hEorpa lena ghlacadh, agus d'fhéadfadh sé teacht i bhfeidhm in 2011 nó in 2012.

"Creidim go gcabhróidh an Lipéad Oidhreachta Eorpach an pobal a chur ar an eolas faoinár n-oidhreacht chultúrtha agus faoi na cosúlachtaí agus na héagsúlachtaí atá mar chuid di, chomh maith le turasóireacht chultúrtha agus agallamh idirchultúrtha a spreagadh" a dúirt Androulla Vassiliou, an Coimisinéir Eorpach um Oideachas, Cultúr, Ilteangachas agus Óige.

Cuireann tionscnamh seo an Choimisiúin le tionscal idir-rialtais 2006 a raibh baint aige le 17 mBallstát. Má dhéantar tionscnamh de chuid an Aontais Eorpaigh den Lipéad Oidhreachta Eorpach, beidh inchreidteacht, infheictheacht agus stádas níos mó aige.

Tá an lipéad faighte ag 64 láthair faoin scéim reatha, bunaithe ar roghnúcháin a rinne na Ballstáit féin (féach an liosta san iarscríbhinn). Ina measc siúd tá teach Robert Schuman, státaire Francach a bhí ar dhuine de na daoine a bhunaigh an AE, atá suite in Scy-Chazelles (Lorraine), agus longchlóis Gda ń sk sa Pholainn. Is in Gda ń sk a bunaíodh Solidarność, an chéad chomharchumann neamhspleách a bunaíodh i dtír a bhí faoi réimeas Chomhaontú Vársá. Bhí páirt thábhachtach ag bunú Solidarność i spreagadh na n‑imeachtaí a chuir deireadh leis an gCogadh Fuar, rud a réitigh an bealach d'aontú mhór-roinn na hEorpa.

Faoin scéim nua atá molta, d'fhéadfadh gach ceann de na 27 Ballstát dhá láthair ar a mhéid a mholadh gach bliain chun an Lipéad Oidhreachta Eorpach nua seo a fháil. Dhéanfadh painéal de shaineolaithe neamhspleácha na hainmniúcháin a mheas agus roghnódh siad láthair amháin ar a mhéid i ngach tír gach bliain ar a mbronnfaí an lipéad. Ar bhonn deonach a ghlacfaí páirt sa scéim seo.

Ar na príomhbhuntáistí a bhainf eadh leis an Lipéad Oidhreachta Eorpach bheadh:

  • d eiseanna nua chun foghlaim faoi oidhreacht chultúrtha na hEorpa agus na luachanna daonlathacha atá mar bhonn le stair agus le lánpháirtíocht san Eoraip;

  • f easacht níos mó faoi thurasóireacht chultúrtha san Eoraip, rud a mbeadh leasanna eacnamaíocha ag baint léi;

  • c ritéir shoiléire agus thrédhearcacha maidir leis na Ballstáit rannpháirteacha;

  • nósanna imeachta roghnúcháin agus monatóireachta a áiritheodh nach mbronnfaí an lipéad ach ar na láithreacha is mó a luífeadh leis na critéir.

Ní hionann an Lipéad Oidhreachta Eorpach atá molta agus tionscaimh eile a bhaineann leis an oidhreacht chultúrtha amhail Liosta UNESCO maidir le hOidhreacht na Cruinne nó tionscnamh 'Bealaí Cultúrtha na hEorpa' a bhunaigh Comhairle na hEorpa. Is ar na cúiseanna seo a leanas é sin:

  • is láithreacha a raibh príomhról acu i stair an Aontais Eorpaigh a bheadh i gceist;

  • is ar bhonn an luach siombalach atá acu ó thaobh na hEorpa de, seachas ar bhonn a gcáilíochta áille nó ailtireachta, a roghnófaí na láithreacha;

  • c huirfí béim ar an ngné oideachasúil den láthair, go háirithe le haghaidh daoine óga.

Iarscríbhinn: Láithreacha ar bronnadh an Lipéad Oidhreachta Eorpach orthu faoin scéim reatha:

Lipéad Oidhreachta Eorpach – na láithreacha a roghnaigh na Ballstáit cheana

TÍR

LÁTHAIR 1

AN BHEILG

Pálás na nEaspag-Prionsaí, Liège

Cruachré Raeren (Pobal Labhartha na Gearmáinise)

Láthair seandálaíochta Ename

Láthair seandálaíochta Coudenberg

AN BHULGÁIR

Láthair seandálaíochta Debelt

Séadchomhartha Vassil Lev ski

Baile stairiúil Rousse

Ionad Ceoil Boris Christoff

AN CHIPIR

Daingean na Niocóise

Caisleán Kolossi

Láthair Kourion

Camchuairt 6 eaglais a bhfuil freascónna Biosántacha agus iarBhiosántacha iontu, Troodos

AN EILBHÉIS

Ardeaglais Naomh Peadar, an Ghinéiv

Caisleán La Sarraz

Ospís San Gotthard

AN FHRAINC

Mainistir Cluny

Teach Robert Schuma n, gar do Metz

Cúirt Phálás an Phápa, Avignon

AN GHRÉIG

An tAcrapolas , an Aithin

Pálás Knossos

Láthair seandálaíochta Poliochne

Láthair Biosántach Monemvasia

AN IODÁIL

Áiteanna breithe Rossini, Puccini agus Verdi

Áit bhreithe Alcide De Gasperi

Oileán Ventotene

Piazza del Campidoglio, an Róimh

AN LAITVIA

Ceantar stairiúil Ríge

Pálás Rund ā le

Baile Kuld ī ga

AN LIOTUÁIN

Saothair Mikalojus Konstantinas Č iurlionis

Cea ntar stairiúil Kaunas

Réigiún Ž emaitija (ísealchríocha) agus Cnoc na gCros

Músaem Íospartaigh an Chinedhíothaithe (1940-41), Vilnias

MÁLTA

Catacóim Rabat

POBLACHT NA SEICE

Caisleán Kyn žvart

Zlín, baile dúchais Tom áš Bat'a

Mianach guail Vítkovice, Ostrava

Séadchomhartha Anton í n Dvo řá k , Vysok á u Příbrami

AN PHOLAINN

Longchlóis Gda ń sk

Cnoc Lech, Gniezno (Ardeaglais, eaglais, pálais, músaem

Ardeaglais San Vaclav agus Stanislav , Kraków

Baile Lublin

AN PHORTAINGÉIL

Ardeaglais Braga

Clochar Í osa, Set ú bal

Leabharlann ghinearálta Ollscoil Coimbra

Díothú phíonós an bháis

AN RÓMÁIN

Láthair seandálaíochta Istria

Pálás Cantacuzino, Búcairist

Athenaeum Rómánach, Búcairist

Páirc Br â ncu ş i , T ârgu Jiu

AN tSLÓIVÉIN

Eaglais chuimhneacháin an Spioraid Naofa, Javorca

Ospidéal Franja, Dolenji Novaki

Reilig Zale, Liúibleána

AN tSLÓVAIC

Ailtireacht eaglasta réamh-Rómhánúil, Eaglais Naomh Maighréad, Kop č any

Caisleán Červený Kameň

Tuama an Ghinearáil Milan Rastislav Štefánik, Bradlo

AN SPÁINN

Cartlann Choróin Aragon

Mainistir Ríoga Yuste

Cap Finisterre

Áras na Mac Léinn, Maidrid

AN UNGÁIR

Caisleán Ríoga Esztergom

Daingean Szigetv á r

An coláiste leasaithe agus an eaglais mhór, Debrecen

Pálás Ríoga Visegrád

1 :

Roghnaigh na Ballstáit na láithreacha seo faoi shocruithe idir-rialtais. D'fhonn comhleanúnachas an Lipéid Oidreachta Eorpaigh a áirithiú, ní mór athmheasúnú a dhéanamh de réir na gcritéar nua ar na láithreacha sin san Aontas Eorpach ar bronnadh an lipéad orthu faoin gcóras idir-rialtais agus a dteastaíonn uathu an Lipéad nua a fháil.


Side Bar