Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/249

Bryssel 9 mars 2010

Europeiska kommissionen vill stärka rätten
till en rättvis domstolsprövning inom EU

Oväntade barriärer kan leda till orättvisa domar vid rättegångar i andra EU-länder – det vet t.ex. den italienska turist som efter en trafikolycka i Sverige inte tilläts tala med en italienskspråkig advokat under rättegången eller den polske misstänkte som inte fick några skriftliga översättningar av bevisningen som användes mot honom i en fransk domstol. I dag lade Europeiska kommissionen fram förslag till lagstiftning som kommer att hjälpa människor att överallt inom EU att utnyttja sin rätt till rättvis prövning i domstol när de inte förstår det språk som används i målet. EU:s medlemsländer blir skyldiga att erbjuda personer som är misstänkta för brott heltäckande tolkning och översättning. Det är det första steget i en rad åtgärder som ska få till stånd gemensamma EU-normer i brottmål. Det nya Lissabonfördraget gör att EU kan vidta åtgärder som stärker EU-medborgarnas rättigheter, i linje med EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

"I dag tar vi ett första viktigt steg mot ett EU där rättvisan inte känner några gränser. Ingen i EU bör någonsin behöva känna att deras rättigheter blir urholkade bara för att de inte längre är i sina hemländer," sade vice ordföranden Viviane Reding, kommissionär med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap. "Hur kan vi skapa tillit mellan myndigheter som borde samarbeta för att skydda oss om det inte finns några klara garantier för att alla EU-länder respekterar våra medborgares grundläggande rättigheter? Rättvisa och säkerhet går hand i hand. Därför tror jag att Europaparlamentet och rådet snabbt kommer att godkänna detta förslag för att medborgarna utan hinder ska kunna utnyttja sin rätt till rättvis prövning i domstol, något som garanteras i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna."

Fler och fler européer reser, studerar och arbetar utanför sina hemländer. Det betyder att fler riskerar att bli indragna i rättsliga förfaranden i något annat medlemsland. Människor kan bli åtalade i ett sammanhang där de varken förstår eller talar det språk som används av de rättsliga myndigheterna. Om man inte förstår det språk som används vid domstolsförhandlingen och får fullständiga översättningar av all bevisning eller kan kommunicera med sin advokat går det inte helt att utöva den rätt till försvar som alla har.

Dagens förslag stärker medborgarnas rätt till tolkning och översättning på tre sätt:

  • Tolkning skulle erbjudas vid kommunikationen med advokater under hela utredningen – exempelvis polisförhör – samt vid rättegångsförhandlingarna.

  • För att domstolsprövningen ska bli rättvis omfattar förslaget skriftlig översättning av alla viktiga handlingar som t.ex. häktnings­beslutet, åtalspunkterna eller centrala delar av bevisningen. Ingen medborgare bör längre behöva förlita sig enbart till en muntlig översättning som sammanfattar bevisningen.

  • Alla medborgare måste få rätt till juridisk rådgivning innan de avstår från rätten till tolkning och översättning. Människor ska inte pressas att ge upp sina rättigheter, de bör få rätt att först rådfråga en advokat.

Kostnaderna för översättning och tolkning kommer att betalas av medlemsländerna, och inte av den misstänkte – oavsett vad den slutliga domen blir. Utan gemensamma miniminormer som garanterar en rättvis domstolsprövning kommer de rättsliga myndigheterna att vara ovilliga att sända någon till en rättegång i ett annat land. EU:s åtgärder för att bekämpa brottslighet – exempelvis den europeiska arresteringsordern – skulle då inte helt kunna fungera. 11 000 europeiska arresteringsorder utfärdades 2007; det är en ökning från 6 900 år 2005. Kommissionen anser att alla arresteringsorder i framtiden bör omfattas av EU:s normer om rätt till en rättvis domstolsprövning, däribland rätten till tolkning och översättning.

Kommissionen vill högprioritera rätten till rättvis domstolsprövning

Förslaget till direktiv om rätt till tolkning och översättning i brottmål, som läggs fram av kommissionen idag, blir det första direktiv som stärker straffrätten sedan Lissabonfördraget trädde i kraft. " Dagens förslag bygger på det utmärkta förberedelsearbete som redan gjorts på detta område av de svenska och spanska ordförandeskapen," sade kommissionären Viviane Reding. "I och med de nya förutsättningar som Lissabonfördraget för med sig vill vi påskynda proceduren för detta viktiga initiativ som ska skydda de processuella rättigheterna inom EU. Mitt mål är att före sommaren nå en långtgående politisk överenskommelse mellan Europaparlamentet och rådet om rätten till tolkning av översättning. Jag kommer aktivt att arbeta tillsammans med Europaparlamentet och med det spanska ordförandeskapet för att nå detta resultat."

Bakgrund

Kommissionen lade fram ett förslag till rambeslut om rätten till tolkning av översättning i juli 2009. Men i och med att Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009 blev alla förslag till rambeslut inaktuella. Den 30 november 2009 begärde EU:s regeringar att kommissionen ska lägga fram förslag som steg för steg fastställer EU-normer för en rad processuella rättigheter. Kommissionen har alltså omvandlat det tidigare rambeslutet till ett direktiv. Bland andra områden där arbetet kommer att fortsätta kommande år märks:

  • Information om rättigheter och information om åtalet (sommaren 2010).

  • Juridisk rådgivning, före och under rättegången, och rättshjälp.

  • Rätt för häktade att kommunicera med anhöriga, arbetsgivare och konsulära myndigheter.

  • Skydd för misstänkta personer som är särskilt utsatta.

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

MEMO/10/70


Side Bar