Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/249

V Bruseli 9. marca 2010

Európska komisia prijíma opatrenia na zabezpečenie práva na spravodlivé súdne konanie v EÚ

Počnúc talianskym turistom zapleteným do dopravnej nehody vo Švédsku, ktorému počas súdneho konania nebolo umožnené komunikovať s taliansky hovoriacim právnym zástupcom, až po podozrivú osobu z Poľska, ktorej nebol umožnený prístup k písomným prekladom svedectva, ktoré bolo použité proti nej na súde vo Francúzsku – neočakávané prekážky môžu viesť k nespravodlivým odsúdeniam počas súdn ych konaní v iných krajinách EÚ. Európska komisia dnes navrhla právne predpisy, ktoré ľuďom pomôžu uplatňovať právo na spravodlivé súdne konanie kdekoľvek v EÚ v prípade, že nerozumejú jazyku daného konania. Krajiny EÚ budú povinné podozrivej osobe poskytnúť kompletné tlmočnícke a prekladateľské služby. Ide o prvý krok zo súboru opatrení, ktorým sa zavádzajú spoločné normy EÚ v trestných prípadoch. Nová Lisabonská zmluva umožňuje EÚ prijímať opatrenia na posilnenie práv občanov EÚ v súlade s Chartou základných práv EÚ.

„Dnes prijímame prvý významný krok smerom k Európe, ktorej spravodlivosť nepozná hranice. Nikto v EÚ by nemal nikdy pocítiť, že jeho práva a ochrana sú oslabené jednoducho preto, že nie sú na území domovskej krajiny“, uviedla podpredsedníčka Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo. „Ako môžeme budovať dôveru medzi orgánmi, ktoré by mali spolupracovať pre našu bezpečnosť, bez toho, aby sme mali jasné záruky, že všetky krajiny EÚ rešpektujú základné práva našich občanov? Spravodlivosť a bezpečnosť idú ruka v ruke. Preto očakávam, že Európsky parlament a Rada budú v súvislosti s týmto návrhom postupovať rýchlo, aby občanom zabezpečili, že im nebude nič brániť v uplatňovaní práva na spravodlivé súdne konanie, ako je garantované v Charte základných práv EÚ.“

Stále viac Európanov cestuje, študuje či pracuje mimo územia ich domovskej krajiny. V dôsledku toho sa zvyšuje pravdepodobnosť, že sa zapletú do právnych postupov v inom členskom štáte. Občania môžu čeliť obvineniu z trestného činu a nemusia rozumieť a hovoriť jazykom daných súdnych orgánov. Jednotlivci nemôžu naplno využívať svoje práva na obhajobu, pokiaľ nerozumejú jazyku, v ktorom sa vypočúvanie koná, nemajú k dispozícii kompletný preklad všetkých dôkazov a nemôžu komunikovať so svojim právnym zástupcom. Dnes prijatý návrh posilňuje právo občanov na tlmočenie a preklad troma spôsobmi:

  • Tlmočenie by sa malo poskytnúť pri komunikácii s právnymi zástupcami aj počas vyšetrovaní – ako napríklad pri policajnom výsluchu – či počas samotného súdneho konania.

  • S cieľom zabezpečiť spravodlivé súdne konanie, návrh pamätá na písomný preklad všetkých základných dokumentov, napríklad príkazu na zadržanie, obvinenia alebo obžaloby, či zásadného dôkazového materiálu. Občania sa nemusia spoliehať iba na ústny preklad zhŕňajúci svedectvo.

  • Občania musia disponovať právom na právne poradenstvo pred tým, ako sa zrieknu práva na tlmočenie a preklad. Nesmie sa vytvárať nátlak na ľudí, aby sa vzdali svojich práv bez toho, aby hovorili so svojim právnym zástupcom.

Náklady spojené s prekladateľskými a tlmočníckymi službami znáša príslušný členský štát a nie podozrivá osoba – bez ohľadu na konečné rozhodnutie. Bez minimálnych spoločných noriem zabezpečujúcich spravodlivé súdne konanie sa budú súdne orgány zdráhať poslať jednotlivca pred súd do inej krajiny. V dôsledku toho nebude možné naplno uplatňovať opatrenia EÚ zamerané na boj proti trestnej činnosti – ako napríklad európsky zatykač. V roku 2007 bolo vydaných 11 000 európskych zatykačov, zatiaľ čo v roku 2005 ich bolo vydaných 6 900. Komisia je toho názoru, že na všetky takéto rozkazy by sa v budúcnosti mali vzťahovať normy EÚ pre spravodlivé súdne konanie, vrátane práva na tlmočenie a preklad.

Komisia chce v súvislosti so spravodlivým súdnym konaním postupovať pohotovo

Smernica o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní, ktorú dnes Komisia navrhla, bude prvou smernicou, ktorá od vstupu do platnosti Lisabonskej zmluvy posilní trestné súdnictvo. Dnešný návrh vychádza zo skvelej prípravnej práce švédskeho a španielskeho predsedníctva v tejto oblasti “, uviedla komisárka EÚ pre spravodlivosť Redingová. „Teraz chceme za nových podmienok vyplývajúcich z Lisabonskej zmluvy urýchliť postup v súvislosti s touto významnou iniciatívou na ochranu procesných práv v Európe. Mojim cieľom je do leta dosiahnuť ambicióznu politickú dohodu medzi Parlamentom a Radou o právach na tlmočenie a preklad. Na dosiahnutie tohto cieľa budem s Európskym parlamentom a španielskym predsedníctvom aktívne spolupracovať.“

Kontext

Komisia navrhla rámcové rozhodnutie o právach na tlmočenie a preklad v júli 2009. Všetky návrhy rámcových rozhodnutí sa vstupom Lisabonskej zmluvy do platnosti dňa 1. decembra 2009 stali neplatnými. Dňa 30. novembra 2009 vlády EÚ požiadali Komisiu, aby predložila návrhy na postupné zavedenie celoeurópskych noriem pre súbor procesných práv. Komisia preto mení navrhované rámcové rozhodnutie na smernicu. Ďalšie oblasti, ktorými sa bude v nasledujúcich rokoch zaoberať, zahŕňajú:

  • informácie o právach a informácie o obvinení (leto 2010),

  • právne poradenstvo pred súdnym konaním a počas neho, ako aj právnu pomoc,

  • právo zadržanej osoby komunikovať s členmi rodiny, zamestnávateľmi a konzulárnymi orgánmi, a

  • ochranu zraniteľných podozrivých osôb.

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

MEMO/10/70


Side Bar