Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 249

Brussel, 9 maart 2010

Europese Commissie wil het recht op een eerlijk proces in de EU verzekeren

Een Italiaanse toerist die in Zweden betrokken raakt bij een verkeersongeval en die tijdens de rechts zaak niet kan overleggen met een Italiaanssprekende advocaat. Een Poolse verdachte voor een Franse rechtbank die geen vertaling krijgt van de bewijsstukken tegen hem. Onverwachte hinderpalen kunnen leiden tot onterechte veroordelingen tijdens rechtszaken in andere EU-landen. Daarom heeft de Europese Commissie vandaag een wetsvoorstel ingediend dat overal in de Europese Unie het recht op een eerlijk proces moet helpen te verzekeren als de rechtszaak verloopt in een taal die de verdachte niet begrijpt. EU-lidstaten zouden verplicht worden om volwaardige vertaal- en tolkdiensten ter beschikking van verdachten te stellen. Het is de eerste van een reeks maatregelen om gemeenschappelijke EU-normen voor strafzaken op te stellen. Op grond van het Verdrag van Lissabon kan de EU maatregelen nemen die de rechten van EU-burgers versterken, in overeenstemming met het EU-Handvest van de grondrechten.

" Vandaag zetten we een eerste belangrijke stap naar een Europa waarin justitie geen grenzen kent. Niemand in de EU mag ooit het gevoel krijgen dat hij minder rechten heeft of minder beschermd is omdat hij zich in het buitenland bevindt," zegt vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie, grondrechten en burgerschap. "Hoe kunnen we een vertrouwensband scheppen tussen de overheden die moeten samenwerken omtrent onze veiligheid, als we niet duidelijk kunnen garanderen dat elke EU-lidstaat de grondrechten van onze burgers respecteert? Justitie en veiligheid gaan hand in hand. Ik verwacht dan ook dat het Europees Parlement en de Europese Raad dit voorstel snel zullen behandelen, om te verzekeren dat niets een belemmering vormt voor het recht op een eerlijk proces van onze burgers, zoals dat gegarandeerd wordt door het EU-Handvest van de grondrechten."

Meer en meer Europeanen reizen naar en studeren en werken in het buitenland. Daardoor wordt de kans groter dat ze in een andere lidstaat van de EU betrokken raken bij een rechtszaak. Het kan gebeuren dat EU-burgers beschuldigd worden van een strafbaar feit zonder dat ze de taal van de gerechtelijke overheid begrijpen of spreken. Individuele personen kunnen hun recht op verdediging pas ten volle benutten als ze de taal tijdens een hoorzitting begrijpen, als ze een volwaardige vertaling krijgen van alle bewijsmateriaal en als ze kunnen overleggen met hun advocaat.

Het ingediende wetsvoorstel versterkt het recht op gesproken en schriftelijke vertaling op drie manieren:

  • Er moet een tolk aanwezig zijn bij de gesprekken met een advocaat, tijdens het onderzoek – onder meer bij politieverhoren – en tijdens de rechtszitting.

  • Om een eerlijke rechtsgang te verzekeren, omvat het voorstel het recht op een schriftelijke vertaling van alle essentiële documenten zoals het aanhoudingsbevel, de akte van beschuldiging of tenlastelegging, en de belangrijke bewijsstukken. Het kan niet dat burgers alleen mondeling een vertaalde samenvatting van het bewijsmateriaal krijgen.

  • Burgers moeten recht op juridische bijstand hebben vóór ze afzien van het recht op gesproken en schriftelijke vertaling. Ze mogen niet onder druk gezet worden om van hun rechten af te zien zonder dat ze met een advocaat gesproken hebben.

Kosten voor tolken en vertalingen moeten betaald worden door de lidstaat, niet door de verdachte, wat de uitspraak ook is. Zon der een minimum aan gemeenschappelijke normen die een eerlijke rechtsgang verzekeren, zullen gerechtelijke overheden niet gauw geneigd zijn om iemand aan het buitenland uit te leveren zodat hij daar voor de rechter kan worden gebracht. Daardoor kan het gebeuren dat Europese maatregelen tegen misdaad, zoals het Europees aanhoudingsbevel, niet helemaal in de praktijk worden omgezet. In 2007 werden 11.000 Europese aanhoudingsbevelen uitgevaardigd, tegenover 6.900 in 2005. Volgens de Commissie moeten die aanhoudingsbevelen in de toekomst voldoen aan de EU-normen in verband met het recht op een eerlijk proces, inclusief het recht op gesproken en schriftelijke vertaling.

De Commissie wil opschieten met het recht op een eerlijk proces

De richtlijn inzake het recht op gesproken en schriftelijke vertaling in strafzaken zoals die vandaag door de Commissie is voorgesteld, wordt de eerste richtlijn die het strafrecht versterkt sinds het Verdrag van Lissabon in werking is getreden. "Het voorstel bouwt voort op het uitstekende voorbereidende werk dat op dit terrein verricht werd door het Zweedse en het Spaanse voorzitterschap," zegt EU-commissaris voor Justitie Reding. "We willen nu, onder de nieuwe voorwaarden van het Verdrag van Lissabon, de procedure versnellen. Nog vóór de zomer wil ik over het recht op gesproken en schriftelijke vertaling een ambitieus politiek akkoord bereiken tussen het Parlement en de Raad. Ik ga actief samenwerken met het Europees Parlement en het Spaanse voorzitterschap om dat resultaat te bereiken."

Achtergrond

In juli 2009 stelde d e Commissie een kaderbesluit over het recht op geschreven en gesproken vertaling voor. Alle voorstellen voor kaderbesluiten vervielen op 1 december 2009, toen het Verdrag van Lissabon in werking trad. Op 30 november 2009 droegen de EU-regeringen de Commissie op om stap voor stap voorstellen in te dienen die in de hele EU normen vastleggen voor procedurerechten. De Commissie zet het voorgestelde kaderbesluit dus om in een richtlijn. Andere domeinen die de Commissie in de komende jaren zal behandelen zijn onder meer:

  • informatie over rechten en over aanklachten (zomer 2010) ;

  • juridisch advies, voor en tijdens het proces, en rechtsbijstand;

  • het recht van een aangehouden persoon om contact op te nemen met zijn familie en werkgevers en met consulaire overheden;

  • bescherming van kwetsbare verdachten.

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

MEMO/10/70


Side Bar