Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 249

Briuselis, 2010 m. kovo 9 d.

Europos Komisija siekia užtikrinti teisingo bylos nagrinėjimo teises Europos Sąjungoje

Avariją Švedijoje patyręs Italijos turistas, kuriam bylos nagrinėjimo metu nebuvo leista naudotis itališkai kalbančio advokato paslaugomis, lenkų tautybės įtariamasis, negalėjęs susipažinti su išverstais įrodymais, panaudotais prieš jį Prancūzijos teisme, – tai pavyzdžiai, kai kitų ES šalių teismo procesuose dėl nenumatytų kliūčių asmenys g ali būti neteisingai nuteisti. Šiandien Europos Komisija pateikė teisės akto pasiūlymą, kuriuo bus siekiama padėti asmenims pasinaudoti teisingo bylos nagrinėjimo teisėmis bet kurioje ES valstybėje narėje, kai jie nesupranta bylos kalbos. ES šalys bus įpareigotos įtariamiesiems suteikti visas vertimo žodžiu ir raštu paslaugas. Tai pirmoji iš daugelio priemonių, kuriomis siekiama nustatyti bendrus ES baudžiamųjų bylų standartus. Pagal naująją Lisabonos sutartį ES gali priimti ES piliečių teisių stiprinimo priemones, atsižvelgdama į ES pagrindinių teisių chartiją.

„Šiandien žengiame pirmą svarbų žingsnį kurdami Europą, kurioje teisingumas nepripažins sienų . Niekas Europos Sąjungoje neturėtų jaustis, kad jo teisės ir apsauga yra sumenkinami vien dėl to, kad jis gyvena ne savo gimtojoje šalyje, – teigė už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakinga Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. Kaip galime sukurti institucijų, kurios turėtų kartu dirbti mūsų saugumo labui, tarpusavio pasitikėjimą, jeigu aiškiai neužtikrinsime, kad visos ES šalys gerbtų pagrindines piliečių teises? Teisingumas ir saugumas yra neatsiejami dalykai. Todėl, tikiuosi, kad Europos Parlamentas ir Taryba imsis sparčių veiksmų dėl šio pasiūlymo ir užtikrins, kad neliktų kliūčių piliečiams naudotis teisingo bylos nagrinėjimo teise, nustatyta ES pagrindinių teisių chartijoje.“

Vis daugiau europiečių keliauja, mokosi ir dirba ne savo šalyje. Dėl to atsiranda didesnė tikimybė, kad jiems gali tekti dalyvauti teismo procese kitoje valstybėje narėje. Piliečiams gali būti pateikti kaltinimai dėl nusikaltimo ir jie gali nesuprasti teismo institucijų vartojamos kalbos ir ja nekalbėti. Asmenys negali visiškai pasinaudoti savo teisėmis į gynybą, jeigu nesupranta bylos kalbos, neturi visų įrodymų vertimo ir negali susikalbėti su savo advokatu. Šiandienos pasiūlymu piliečių teisė į vertimą žodžiu ir raštu sustiprinama trimis būdais:

  • Vertimo žodžiu paslaugos turėtų būti teikiamos bendravimui su advokatu, atliekant tyrimus, pavyzdžiui, policijos apklausos metu, taip pat nagrinėjant bylą.

  • Siekiant užtikrinti teisingą bylos nagrinėjimą, pasiūlyme nustatytas įpareigojimas raštu išversti visus pagrindinius dokumentus, kaip antai įsakymą sulaikyti, oficialų kaltinimą arba kaltinamąjį aktą arba kitus svarbius įrodymus. Piliečiai neturėtų kliautis tik žodiniu vertimu, kuriuo pateikiama įrodymų santrauka.

  • Piliečiai, prieš atsisakydami teisės į vertimą žodžiu ir raštu, turi turėti teisę gauti teisinę pagalbą. Asmenims neturėtų būti daromas spaudimas atsisakyti savo teisių, kol jie nepakalbėjo su savo advokatu.

Vertimo raštu ir žodžiu išlaidas turės padengti valstybė narė, o ne įtariamasis, nesvarbu, koks bus galutinis nuosprendis. Teismų institucijos nenorės asmens patraukti atsakomybėn kitoje šalyje, jeigu nebus minimalių bendrų standartų teisingam bylos nagrinėjimui užtikrinti. Todėl ES kovos su nusikaltimais priemonės, kaip antai Europos arešto orderis, gali būti taikomos nevisapusiškai. 2007 m. išduota 11 000 Europos arešto orderių, palyginti su 6 900 2005 m. Komisijos nuomone, ateityje visi tokie orderiai turėtų būti išduodami laikantis ES standartų dėl teisingo bylos nagrinėjimo teisių, įskaitant teisę į vertimą žodžiu ir raštu.

Komisija nori imtis sparčių priemonių teisingo bylos nagrinėjimo teisėms užtikrinti

Šiandien Komisijos pasiūlyta direktyva dėl teisės į vertimą žodžiu ir raštu baudžiamuosiuose procesuose bus pirmoji direktyva, kuria siekiama sustiprinti baudžiamąją teiseną įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. „Šiandienos pasiūlymas parengtas remiantis puikiu Švedijos ir Ispanijos pirmininkavimo laikotarpiu šioje srityje atliktu parengiamuoju darbu, – teigė už teisingumą atsakinga ES Komisijos narė V. Reding. – Dabar vadovaudamiesi naujomis Lisabonos sutarties nuostatomis norime paspartinti šią svarbią iniciatyvą, susijusią su procesinių teisių apsauga Europoje. Mano tikslas – iki vasaros sudaryti plataus užmojo Parlamento ir Tarybos politinį susitarimą dėl teisių į vertimą žodžiu ir raštu. Aktyviai dirbsiu su Europos Parlamentu ir pirmininkaujančia Ispanija, kad pasiektume šį rezultatą.“

Pagrindiniai faktai

2009 m. liepos mėn. Komisija pateikė Pamatinio sprendimo dėl teisių į vertimą žodžiu ir raštu pasiūlymą. Visi pamatinių sprendimų pasiūlymai nustojo galioti 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. 2009 m. lapkričio 30 d. ES šalių vyriausybės paprašė Komisijos palaipsniui pateikti pasiūlymų, kuriais būtų sukurti procesinių teisių ES standartai. Todėl Komisija pasiūlytą pamatinį sprendimą keičia direktyva. Per ateinančius keletą metų numatyta įgyvendinti kitas priemones, susijusias su:

  • informacija apie teises ir kaltinimus (2010 m. vasara);

  • teisine konsultacija prieš bylos nagrinėjimą ir jos nagrinėjimo metu ir teisine pagalba;

  • sulaikyto asmens teise informuoti šeimos narius, darbdavius ir konsulines įstaigas;

  • pažeidžiamų įtariamųjų apsauga.

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

MEMO/10/70


Side Bar