Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/ 10/249

Br yssel 9. maaliskuuta 2010

Euro opan komissio pyrkii varmistamaan oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevien oikeuksien toteutumisen EU:ssa

Italialainen turisti , joka oli osallisena liikenneonnettomuudessa Ruotsissa ja jolle ei annettu mahdollisuutta puhua italiaa osaavan asianajan kanssa oikeudenkäynnin aikana, ja puolalainen epäilty, jolle ei toimitettu käännöstä ranskalaisessa tuomioistuimessa häntä vastaan käytetystä todistusaineistosta. Nämä ovat esimerkkejä odottamattomista esteistä, jotka voivat johtaa virheellisiin tuomioihin oikeudenkäynneissä muissa EU-maissa. Euroopan komissio antoi tänään säädösehdotuksen, jolla autetaan ihmisiä käyttämään oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevia oikeuksiaan kaikkialla EU:ssa silloin, kun he eivät ymmärrä oikeudenkäynnissä käytettävää kieltä. Ehdotuksen mukaan EU-maat olisivat velvoitettuja tarjoamaan epäillyille kattavat tulkkaus- ja käännöspalvelut. Tämä on ensimmäinen useista toimenpiteistä, joilla vahvistetaan rikosoikeudellisia menettelyjä koskevat yhteiset vähimmäisvaatimukset EU:ssa. Uusi Lissabonin sopimus antaa EU:lle mahdollisuuden toteuttaa toimenpiteitä EU:n kansalaisten oikeuksien vahvistamiseksi EU:n perusoikeuskirjan mukaisesti.

Tänään otamme ensimmäisen tärkeän askeleen kohti Eurooppaa, jossa oikeudelle ei ole asetettu rajoja. Kenenkään EU:ssa ei pitäisi koskaan tuntea, että heidän oikeutensa ja suojansa ovat huonontuneet, vain koska he eivät asu kotimaassaan , totesi EU:n oikeus-, perusoikeus- ja kansalaisasioista vastaava komissaari, varapuheenjohtaja Viviane Reding. Jos ei ole selviä takeita siitä, että kaikki EU-maat kunnioittavat kansalaistemme perusoikeuksia, kuinka voimme kehittää luottamusta viranomaisten välillä, joiden pitäisi toimia yhteistyössä kansalaisten suojelemiseksi? Oikeus ja turvallisuus kulkevat käsi kädessä. Sen takia oletan, että Euroopan parlamentti ja neuvosto käsittelevät ehdotuksen nopeasti sen varmistamiseksi, että mikään ei estä kansalaisia käyttämästä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevia oikeuksiaan, jotka taataan EU:n perusoikeuskirjassa.

Yhä useammat eurooppalaiset matkustavat, opiskelevat ja työskentelevät kotimaansa ulkopuolella. Sen vuoksi on todennäköisempää, että he osallistuvat oikeudellisiin menettelyihin toisessa jäsenvaltiossa. Kansalaiset voivat saada rikossyytteen eivätkä ymmärrä ja osaa puhua oikeusviranomaisten kieltä. Ihmiset eivät voi käyttää oikeuttaan puolustukseen täysimääräisesti, jolleivät he ymmärrä oikeudenkäynnin kieltä, jollei heillä ole täydellisiä käännöksiä kaikesta todistusaineistosta ja jolleivät he voi kommunikoida asianajajansa kanssa.

Tänään annetussa ehdotuksessa vahvistetaan kansalaisten oikeutta tulkkaukseen ja käännöksiin kolmella tavalla:

  • T ulkkaus olisi järjestettävä asianajajan kanssa kommunikointia varten, tutkimusten (kuten poliisikuulustelujen) aikana ja oikeudenkäynnissä.

  • M enettelyjen oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi ehdotukseen sisältyvät kaikkien olennaisten asiakirjojen, kuten pidätysmääräyksen, haasteen tai syytekirjelmän tai tärkeän todistusaineiston, käännökset. Tulkkauksen ei pitäisi olla ainoa kansalaisten käytössä oleva väline tiivistelmän saamiseksi todistusaineistosta.

  • Kansalaisilla on oltava oikeus oikeudelliseen neuvontaan ennen kuin he luopuvat oikeudestaan tulkkaukseen ja käännöksiin. Ihmisiä ei saisi painostaa luopumaan oikeuksistaan, elleivät he ole puhuneet asianajajan kanssa.

Tulkkaus- ja käännöskustannuksista vastaa jäsenvaltio, ei syytetty, riippumatta lopullisesta tuomiosta. Oikeusviranomaiset eivät mielellään lähetä ketään oikeudenkäyntiä varten muuhun maahan, jos yhteiset vähimmäisvaatimukset oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin varmistamiseksi puuttuvat. Sen vuoksi EU:n toimenpiteitä rikosten torjumiseksi, kuten eurooppalaista pidätysmääräystä, ei välttämättä sovelleta täysimääräisesti. Vuonna 2007 annettiin 11 000 eurooppalaista pidätysmääräystä, kun vuonna 2005 niitä annettiin 6 900. Komissio katsoo, että kaikkiin edellä mainittuihin pidätysmääräyksiin olisi jatkossa sovellettava EU:n oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskeviin oikeuksiin, mukaan luettuina oikeus tulkkaukseen ja käännöksiin, liittyviä vähimmäisvaatimuksia.

Komissio haluaa toimia nopeasti oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevien oikeuksien toteutumiseksi

Komission tänään antama direktiiviehdotus, joka koskee oikeutta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudenkäynnissä, on Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeinen ensimmäinen direktiivi rikosoikeuden vahvistamiseksi. Tänään annettu ehdotus perustuu Ruotsin ja Espanjan puheenjohtajakausilla tehtyyn erinomaiseen valmistelutyöhön , totesi EU:n oikeusasioista vastaava komissaari Reding. ”Lissabonin sopimuksen uusien ehtojen mukaisesti haluamme nopeuttaa menettelyä tämän eurooppalaisten prosessuaalisten oikeuksien suojelua koskevan tärkeän aloitteen toteuttamiseksi. Tavoitteenani on saada aikaan ennen kesää kunnianhimoinen poliittinen sopimus Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä tulkkausta ja käännöksiä koskevista oikeuksista. Tulen toimimaan aktiivisesti Euroopan parlamentin ja puheenjohtajavaltio Espanjan kanssa tämän tuloksen saavuttamiseksi.”

Taustaa

Komissio antoi heinäkuussa 2009 oikeuksia tulkkaukseen ja käännöksiin koskevan puitepäätöksen. Kaikki puitepäätöksiä koskevat ehdotukset mitätöityivät Lissabonin sopimuksen tullessa voimaan 1. joulukuuta 2009. EU:n hallitukset pyysivät 30. marraskuuta 2009 komissiota antamaan vaihe vaiheelta ehdotuksia koko EU:n kattavien, prosessuaalisia oikeuksia koskevien vähimmäisvaatimusten vahvistamiseksi. Komissio muuttaa sen vuoksi ehdotetun puitepäätöksen direktiiviksi. Muihin lähivuosina käsiteltäviin asioihin kuuluvat

  • oikeuksia ja syyte ttä koskevat tiedot (kesä 1020)

  • oikeudellinen neuvonta ennen oikeudenkäyntiä ja sen aikana sekä oikeusapu

  • pidätetyn henkilön oikeus olla yhteydessä perheenjäseniinsä, työnantajaansa tai konsulaattiviranomaisiin, ja

  • haavoittuvassa asemassa olevien epäiltyjen suojelu.

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

MEMO/10/70


Side Bar