Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/249

Bruxelles, den 9. marts 2010

Europa-Kommissionen gør en indsats for at sikre retten til retfærdig rettergang i EU

Er man part i en retssag i et andet EU-land , kan uventede barrierer resultere i fejlagtige domsfældelser som f.eks. i sagen, hvor en italiensk turist, som var involveret i et færdselsuheld i Sverige, ikke fik lov til at konsultere en italiensk talende advokat, eller hvor den polske mistænkte ikke havde adgang til en oversættelse af det bevismateriale, der blev brugt mod ham i en fransk retssag. Europa-Kommissionen fremsatte i dag et lovgivningsforslag, som skal gøre det lettere for folk at udøve deres ret til en retfærdig rettergang overalt i EU, hvor de ikke forstår det sprog, sagen føres på. EU-landene vil blive forpligtet til at sikre mistænkte fuld tolkning og oversættelse. Lovgivningsforslaget er første skridt i rækken af tiltag, der skal føre til fælles EU-standarder i strafferetlige sager. Den nye Lissabontraktat gør det muligt at vedtage EU-foranstaltninger, der styrker EU-borgernes rettigheder i overensstemmelse med EU's charter om grundlæggende rettigheder.

" I dag tager vi første skridt mod et EU, hvor alle kan få en fair behandling ved domstolene. Ingen i EU skal føle, at deres rettighederne og retsbeskyttelse svækkes, bare fordi de ikke er i deres hjemland ", sagde Kommissionens næstformand, Viviane Reding, som er kommissær for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab. " Hvordan skal vi kunne skabe tillid mellem de myndigheder, der sammen skal beskytte os, hvis vi ikke har fuld garanti for, at alle EU-lande respekterer borgernes grundlæggende rettigheder? Retfærdighed og sikkerhed går hånd i hånd. Derfor forventer jeg, at Europa-Parlamentet og Rådet hurtigst muligt gør noget ved dette forslag for at sikre, at der ikke ligger hindringer i vejen for, at borgere kan udøve den ret til en retfærdig rettergang, de har ifølge EU's charter om grundlæggende rettigheder. "

Flere og flere europæere rejser, studerer og arbejder uden for deres hjemland. Sandsynligheden for, at de bliver indblandet i en retssag i et andet medlemsland, er derfor steget. Borgere risikerer at blive anklaget for en forbrydelse uden at være i stand til at forstå eller tale det sprog, retsmyndighederne benytter. En person kan ikke udøve sin ret til forsvar fuldt ud, medmindre vedkommende forstår det sprog, der tales under en høring, har en fuldstændig oversættelse af al bevismateriale og kan tale med sin advokat.

Det forslag, der fremsættes i dag, styrker borgernes ret til tolkning og oversættelse på tre måder:

  • Der vil skulle sørges for tolkning, både når vedkommende skal kommunikere med sin advokat, i løbet af efterforskningen, f.eks. under afhøringer, og under retssagen.

  • For at sikre en retfærdig rettergang foreslås det, at væsentlige dokumenter, såsom afgørelsen om frihedsberøvelse, anklageskriftet, tiltalen eller væsentligt bevismateriale, oversættes. Borgerne skal ikke nøjes med en mundtlig opsummering af bevismaterialets indhold.

  • Borgerne skal have ret til juridisk bistand, før de frasiger sig retten til tolkning og oversættelse. Folk skal ikke presses til at give afkald på deres rettigheder, medmindre de har talt med en advokat.

Det er medlemsstaten og ikke den mistænkte, der skal betale for oversættelse og tolkning uanset sagens udfald. Uden et minimum af fælles regler, som sikrer en retfærdig rettergang, vil retsmyndighederne tøve med at lade en person blive retsforfulgt i et andet land. Dermed risikerer man, at EU-foranstaltninger til bekæmpelse af kriminalitet, såsom den europæiske arrestordre, ikke anvendes i fuld udstrækning. Der blev udstedt 11 000 europæiske arrestordrer i 2007 mod kun 6 900 i 2005. Ifølge Kommissionen bør alle arrestordrer i fremtiden være omfattet af EU's standarder om retten til en retfærdig rettergang, herunder retten til tolkning og oversættelse.

Retten til retfærdig rettergang skal sikres hurtigst muligt

Det direktiv om retten til tolke- og oversætterbistand i straffesager, som Kommissionen foreslår i dag, er det første direktiv, der skal styrke retten til retfærdig rettergang på det strafferetlige område siden Lissabontraktatens ikrafttræden. " Det forslag, der fremsættes i dag, bygger på det grundige forarbejde, som blev gjort allerede under det svenske og det spanske formandskab ", sagde EU-kommissær for retlige anliggender, Viviane Reding. På Lissabontraktatens nye betingelser ønsker vi nu at sætte tempoet op for dette vigtige initiativ om beskyttelse af processuelle rettigheder i Europa. Mit mål er at nå frem til en ambitiøs politisk aftale mellem Europa-Parlamentet og Rådet om retten til tolke- og oversætterbistand inden sommeren. Jeg vil samarbejde aktivt med Europa-Parlamentet og det spanske formandskab for at nå dette mål."

Baggrund

Kommissionen frem satte et forslag til en rammeafgørelse om retten til tolke- og oversætterbistand i juli 2009. Alle forslag til rammeafgørelser blev annulleret med Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009. Den 30. november 2009 bad EU-landenes regeringer Kommissionen om at fremsætte forslag til, hvordan man gradvis kunne fastsætte EU-standarder for en række processuelle rettigheder. Kommissionen omdanner derfor den foreslåede rammeafgørelse til et direktiv. De øvrige områder, som der vil blive fokuseret på i de kommende fem år, er:

  • retten til at blive oplyst om sine rettigheder og om anklagen (sommer 2010)

  • retten til retshjælp, herunder også økonomisk, før og under retssagen

  • retten til at tage kontakt med familiemedlemmer, arbejdsgivere og konsulære myndigheder, hvis man er blevet frihedsberøvet

  • retten til beskyttelse, hvis man hører til gruppen af udsatte mistænkte.

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

MEMO/10/70


Side Bar