Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/237

Bry ssels den 5 mars 2010

Europeiska kommissionen stärker sitt åtagande att främja jämställdheten mellan kvinnor och män

Inför internationella kvinnodagen har Europeiska kommissionen stärkt och fördjupat sitt åtagande att främja jämställdheten mellan kvinnor och män genom att anta en kvinnostadga. I denna politiska förklaring framhåller kommissionen fem centrala åtgärdsområden och dessutom åtar den sig att låta ett genusperspektiv genomsyra all politik under de kommande fem åren samt att vidta särskilda åtgärder för att främja jämställdheten (se även IP/10/236 och MEMO/10/65 ).

”Denna stadga innebär ett tydligt personligt åtagande från samtliga ledamöter av kommissionen att genomföra jämställdhet mellan könen inom EU. Kvinnor och män ställs än i dag inför omfattande ojämlikheter med allvarliga följder för den ekonomiska och sociala sammanhållningen, en hållbar tillväxt och den åldrande befolkningen inom EU. Därför är det viktigt att låta ett genusperspektiv få en viktig plats i den framtida Europa 2020-strategin som kommissionen kommer att utarbeta under de kommande fem åren. Särskilt i kristider måste genusperspektivet genomsyra alla våra politikområden, till förmån för både kvinnor och män”, sade ordförande José Manuel Barroso.

Stadgan innehåller en rad åtaganden som grundar sig på gemensamma principer om jämställdhet mellan kvinnor och män. Den har följande syfte:

  • Jämställdhet på arbetsmarknaden och ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män, särskilt med stöd i EU 2020-strategin.

  • Lika lön för lika arbete av lika värde genom samarbete med medlemsstaterna för att påtagligt minska löneskillnaderna mellan könen under de kommande fem åren.

  • Jämlikhet i beslutsfattandet genom stimulansåtgärder från EU.

  • Värdighet, integritet och stopp för könsrelaterat våld genom en övergripande politisk ram.

  • Jämställdhet mellan könen utanför EU genom att frågan tas upp i de yttre förbindelserna och med internationella organisationer.

Stadgan innebär i synnerhet ett svar på Europaparlamentets uppmaning att vidta ytterligare åtgärder för att ta itu med könsrelaterat våld. ”Jag är särskilt stolt över att ansvara för införandet av en övergripande och effektiv politisk ram för att bekämpa könsrelaterat våld. Sådant våld är ett brott mot grundläggande rättigheter, i synnerhet människovärdet, rätten till liv och rätten till personlig integritet. Jag garanterar att kraftfulla åtgärder för att utrota kvinnlig könsstympning kommer att ingå som en del i strategin”, sade vice ordföranden i Europeiska kommissionen Viviane Reding som också är kommissionsledamot med ansvar för grundläggande rättigheter och medborgarskap.

En opinionsundersökning som nyligen genomförts av Eurobarometer om jämställdhet mellan könen och som också offentliggörs i dag visar att 62 % av EU-medborgarna anser att det fortfarande förekommer ojämlikhet mellan könen på många samhällsområden. Undersökningen visar också att de två åtgärder som invånarna i EU främst prioriterar på området är insatser för att komma till rätta med våld mot kvinnor och löneskillnaderna mellan könen (92 % respektive 82 % av de tillfrågade anser att dessa problem bör åtgärdas snarast). Dessutom anser 61 % att beslut på EU-nivå är viktiga i kampen mot ojämlikheten mellan könen.

Stadgan kommer att följas av en ny strategi för jämställdhet mellan könen som antas av kommissionen i mitten av 2010. Strategin kommer att innehålla en ram för samordnade åtgärder på samtliga EU:s politikområden.

I nitiativet kommer femton år efter handlingsplanen från den fjärde kvinnokonferensen i Peking. Det är resultatet av ett åtagande från José Manuel Barroso i hans tal till Europaparlamentet den 5 september 2009 att inrätta en kvinnostadga.

Närmare uppgifter:

Se även IP/10/236 och MEMO/10/65

Press uppgifter om kvinnostadgan och löneskillnaderna mellan könen:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=708&furtherNews=yes


Side Bar