Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/237

Bruselj, 5. marca 2010

Evropska komisija se močneje zavzema za enakost med ženskami in moškimi

Pred mednarodnim dnevom žensk se je Komisija z Listino žensk močneje in izraziteje zavzela za enakost med ženskami in moškimi. V tej politični izjavi je določenih pet ključnih področij ukrepanja. Komisiji ta listina tudi nalaga dolžnost, naj v naslednjih petih letih vključuje vidik enakosti med spoloma v vse svoje politike ter hkrati sprejema posebne ukrepe za spodbujanje enakosti (glej tudi IP/10/236 in MEMO/10/65 ).

„S to listino se Komisija zavezuje, da bo v EU resnično zagotovila enakost med spoloma. Ženske in moški se morajo še vedno spoprijemati z zelo razširjenimi neenakostmi, kar ima negativne posledice za gospodarsko in socialno kohezijo, trajnostno rast in konkurenčnost ter staranje evropskega prebivalstva. Zato je pomembno, da se v prihodnjo strategijo Evropa 2020 , ki jo bo Komisija razvijala v naslednjih petih letih, vključi izrazit vidik enakosti spolov . Zlasti v kriznih časih mora ta vidik enakosti postati sestavni del vseh naših politik v korist tako žensk kot moških,“ je dejal predsednik Komisije José Manuel Barroso.

V Listino je vključen sklop zavez, ki temeljijo na dogovorjenih načelih enakosti med ženskami in moškimi. Spodbujal naj bi:

  • enakost spolov na trgu dela in enako stopnjo ekonomske neodvisnosti žensk in moških, zlasti s strategijo Evropa 2020,

  • enako plačilo za enako delo in delo enake vrednosti, da bi se v naslednjih petih s sodelovanjem držav članic precej zmanjšale razlike v plačah med spoloma,

  • enakost spolov na vodstvenih položajih, in sicer s spodbujevalnimi ukrepi EU,

  • dostojanstvo, integriteto in odpravo nasilja na podlagi spola s celovitim političnim okvirom,

  • enakost spolov prek meja EU z nadaljnjo obravnavo tega vprašanja na področju zunanjih odnosov in z mednarodnimi organizacijami.

Listina je zlasti odziv na zahtevo Evropskega parlamenta, naj se v boju proti nasilju odločneje ukrepa. „Odgovorna sem za vzpostavitev celovitega in učinkovitega političnega okvira za preprečevanje nasilja na podlagi spola. In na to sem še posebej ponosna. Z nasiljem na podlagi spola se namreč kršijo temeljne pravice, zlasti človekovo dostojanstvo, pravica do življenja in pravica do osebne integritete . Zagotovila bom, da bodo v to strategijo vključeni strogi ukrepi za izkoreninjenje pohabljanja ženskih spolnih organov,“ je izjavila Viviane Reding, komisarka za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo ter podpredsednica Evropske komisije.

Glede na raziskavo Eurobarometra o enakosti spolov, ki je bila prav tako objavljena danes, je 62 % Evropejcev izrazilo mnenje, da je neenakost med spoloma še vedno prisotna na številnih družbenih področjih. Ta raziskava tudi kaže, da sta boj proti nasilju nad ženskami in zmanjševanje razlik v plačah med spoloma za Evropejce na vrhu prednostnih nalog pri ukrepanju na tem področju (po mnenju 92 % oziroma 82 % anketirancev bi se bilo treba na ti dve vprašanji nujno odzvati). Poleg tega 61 % anketirancev meni, da imajo odločitve na ravni EU pomembno vlogo v boju proti neenakosti med spoloma.

Listini bo sledila nova strategija za enakost spolov, ki naj bi jo Komisija sprejela sredi leta 2010. Strategija bo zagotovila usklajen okvir za ukrepanje v vseh politikah EU.

Ta pobuda je pripravljena petnajst let po Pekinških izhodiščih za ukrepanje, ki so bila sprejeta na četrti konferenci ZN o ženskah. Navezuje se na zavezo o oblikovanju Listine žensk iz govora predsednika Barrosa pred Evropskim parlamentom 5. septembra 2009.

Dodatne informacije

Glej tudi IP/10/236 in MEMO/10/65

Gradivo za novinarje o Listini žensk in razlikah v plačah med spoloma je na voljo na

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=708&furtherNews=yes


Side Bar