Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 237

V Bruseli 5. marca 2010

Európska komisia sa ešte pevnejšie zaviazala dodržiavať rovnosť medzi ženami a mužmi

Európska komisia v predstihu pred Medzinárodným dňom žien posilnila a prehĺbila svoj záväzok dodržiavať rovnosť medzi ženami a mužmi prostredníctvom charty žien. V tejto politickej deklarácii sa stanovuje päť hlavných oblastí činnosti a Komisia sa v nej zaväzuje, že do všetkých svojich politík počas najbližších piatich rokov zapracuje rodové hľadisko a prijme osobitné opatrenia na podporu rodovej rovnosti (pozri tiež IP/10/236 MEMO/10/65 ).

„Táto charta predstavuje záväzok Komisie, že urobí všetko preto, aby sa rodová rovnosť stala v EÚ skutočnosťou. Medzi ženami a mužmi stále existuje značná nerovnosť, čo má závažné dosahy na hospodársku a sociálnu súdržnosť, udržateľný rast, konkurencieschopnosť, ako aj v súvislosti so starnutím obyvateľstva Európy. Preto je dôležité, aby sme do budúcej stratégie Európa 2020 , ktorú bude Komisia v najbližších piatich rokoch rozvíjať, začlenili pevné rodové hľadisko. Najmä v čase krízy musíme zapracovať rodové hľadisko do všetkých našich politík, s cieľom priniesť výhody ženám aj mužom“ , uviedol predseda Európskej komisie José Manuel Barroso.

Charta žien obsahuje súbor záväzkov, ktoré sú založené na dohodnutých zásadách rovnosti žien a mužov. Cieľom tejto charty je:

  • podporiť rodovú rovnosť na trhu práce a rovnakú ekonomickú nezávislosť pre ženy a mužov, a to najmä prostredníctvom stratégie Európa 2020,

  • podporiť dodržiavanie zásady rovnakej odmeny za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty, a to najmä prostredníctvom spolupráce s členskými štátmi zameranej na významné zníženie rozdielu v odmeňovaní žien a mužov v priebehu najbližších piatich rokov,

  • podporiť rodovú rovnosť v rámci rozhodovania, a to prostredníctvom stimulačných opatrení EÚ,

  • podporiť ľudskú dôstojnosť a nedotknuteľnosť a navždy odstrániť násilie založené na rodovej príslušnosti, a to prostredníctvom komplexného rámca,

  • podporiť rodovú rovnosť aj za hranicami EÚ, a to prostredníctvom nastoľovania tejto otázky v rámci medzinárodných vzťahov a v spolupráci s medzinárodnými organizáciami.

Charta žien je predovšetkým reakciou na požiadavku Európskeho parlamentu, aby sa zintenzívnilo úsilie zamerané na riešenie otázky násilia. „Som osobitne hrdá na to, že som zodpovedná za vytváranie komplexného a účinného rámca politiky na boj proti násiliu založenému na rodovej príslušnosti. Tento druh násilia predstavuje porušenie základných práv, najmä práva na ľudskú dôstojnosť, práva na život a práva na nedotknuteľnosť osôb. Zabezpečím, aby súčasťou stratégie boli aj dôrazné opatrenia zamerané na odstránenie mrzačenia ženských pohlavných orgánov“ , uviedla podpredsedníčka Európskej komisie a komisárka pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo Viviane Redingová.

Z nového prieskumu Eurobarometer zameraného na rodovú rovnosť, ktorý bol tiež uverejnený dnes, vyplýva, že 62 % európskych občanov zastáva názor, že v mnohých oblastiach spoločnosti stále pretrváva rodová nerovnosť. Tento prieskum ďalej ukázal, že európski občania za dve najdôležitejšie prioritné oblasti, v ktorých je nutné prijať opatrenia, považujú násilie voči ženám a odstraňovanie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov (presvedčenie, že by sa problém mal urýchlene riešiť, uviedlo v prípade násilia voči ženám 92 % respondentov, v prípade rozdielov v odmeňovaní to bolo 82 % respondentov). Okrem toho bolo 61 % respondentov presvedčených o významnej úlohe rozhodnutí na úrovni EÚ v rámci boja proti rodovej nerovnosti.

Na chartu žien nadviaže nová stratégia zameraná na rodovú rovnosť, ktorú má Komisia prijať v polovici tohto roka. Táto stratégia bude ustanovovať rámec na koordináciu opatrení v rámci všetkých politík EÚ.

Táto iniciatíva prichádza 15 rokov po prijatí Pekinskej akčnej platformy na Štvrtej svetovej konferencii OSN o ženách. Nadväzuje na záväzok prijať chartu žien, ktorý predseda Európskej komisie José Manuel Barroso vyjadril vo svojom prejave na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu 5. septembra 2009.

Ďalšie informácie

Pozri tiež IP/10/236 MEMO/10/65

Informácie pre tlač k téme charty žien a rozdielov v odmeňovaní žien a mužov nájdete na tejto webovej stránke:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=708&furtherNews=yes


Side Bar