Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 237

Bruksela, dnia 5 marca 2010 r.

Komisja Europejska wzmacnia swoje zaangażowanie w sprawę równości kobiet i mężczyzn

Przed zbliżającym się Międzynarodowym Dniem Kobiet, dzięki Karcie Praw Kobiet Komisja Europejska wzmocniła i pogłębiła swoje zaangażowanie w sprawę równości kobiet i mężczyzn. Ta polityczna deklaracja wyznacza pięć kluczowych obszarów działania i zobowiązuje Komisję do włączenia kwestii równości płci we wszystkie swoje polityki w ciągu najbliższych pięciu lat, podejmując szczególne środki zmierzające do promocji równości (zob. także IP/10/236 oraz MEMO/10/65 ).

„Karta stanowi zobowiązanie Komisji do urzeczywistniania zasady równości płci w UE. Kobiety i mężczyźni wciąż powszechnie spotykają się z nierównym traktowaniem, co ma poważne konsekwencje dla spójności gospodarczej i społecznej, zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności oraz starzenia się społeczeństwa Europy. Z tego względu ważne jest skuteczne włączenie kwestii płci do przyszłej strategii Europa 2020 , którą Komisja opracuje w ciągu najbliższych pięciu lat. Szczególnie w czasach kryzysu musimy uwzględnić wymiar równości płci w naszych politykach, co korzystnie wpłynie zarówno na sytuację kobiet, jak i mężczyzn” powiedział przewodniczący Komisji José Manuel Barroso.

Karta zawi era szereg zobowiązań opartych na uzgodnionych zasadach dotyczących równości między kobietami i mężczyznami i ma na celu promowanie:

  • równości na rynku pracy oraz równej ekonomicznej niezależności kobiet i mężczyzn, dzięki strategii Europa 2020;

  • równej płacy za taką samą pracę lub pracę takiej samej wartości, poprzez współpracę z państwami członkowskimi w kierunku znacznego ograniczenia różnic płacowych między kobietami i mężczyznami w okresie najbliższych pięciu lat;

  • równości w procesie podejmowania decyzji dzięki unijnym instrumentom motywującym;

  • godności, integralności i kresu przemocy uwarunkowanej płcią poprzez kompleksowe ramy polityki;

  • równości płci poza obszarem UE dzięki poruszaniu tej kwestii w stosunkach zewnętrznych oraz na szczeblu organizacji międzynarodowych.

Karta stanowi zwłaszcza odpowiedź na wezwanie Parlamentu Europejskiego do podjęcia działań, mających na celu przeciwdziałanie przemocy. „Jestem szczególnie dumna, że odpowiadam za wprowadzenie kompleksowych i skutecznych ram polityki skierowanych na zwalczanie przemocy uwarunkowanej płcią. Przemoc ta stanowi naruszenie praw podstawowych, a zwłaszcza ludzkiej godności, prawa do życia i prawa człowieka do integralności. Dopilnuję, aby skuteczne środki zmierzające do zwalczania okaleczania żeńskich narządów płciowych stały się częścią tej strategii” powiedziała Viviane Reding, komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa oraz wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej.

Nowe badanie Eurobarometru dotyczące równości płci, a opublikowane również dzisiaj, wykazuje, że w opinii 62% Europejczyków nierówność płci wciąż istnieje w wielu obszarach społeczeństwa. Badanie ujawnia także, że dla Europejczyków dwoma głównymi priorytetami działań w tej dziedzinie są przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet oraz likwidacja różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn (odpowiednio 92% i 82% ankietowanych uważa, że te kwestie wymagają szybkiego podjęcia działań). Ponadto, 61% jest zdania, że decyzje podejmowane na szczeblu UE odgrywają ważną rolę w walce z nierównością płci.

Po Karcie, w połowie 2010 r. Komisja przyjmie nową strategię w zakresie równości płci. Zapewni ona skoordynowane ramy dla działań we wszystkich politykach UE.

Inicjatywa ta podjęta zostaje 15 lat po przyjęciu Pekińskiej Platformy Działań przez IV Światową Konferencję Narodów Zjednoczonych w sprawie Kobiet. Jest ona wynikiem zobowiązania przewodniczącego Barroso do ustanowienia Karty Praw Kobiet, złożonego podczas przemówienia do Parlamentu Europejskiego w dniu 5 września 2009 r.

Więcej informacji

Zob. także IP/10/236 oraz MEMO/10/65

Pakiet materiałów prasowych na temat Karty Praw Kobiet oraz różnicy w płacach kobiet i mężczyzn

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=708&furtherNews=yes


Side Bar