Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/237

Brussel, 5 maart 2010

Europese Commissie versterkt haar engagement voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

In het vooruitzicht van de internationale vrouwendag versterkt en verdiept de Europese Commissie haar engagement voor de gelijkheid van vrouwen en mannen met een vrouwenhandvest. Deze politieke verklaring bakent vijf grote actieterreinen af en verplicht de Commissie ertoe in al haar beleidslijnen voor de komende vijf jaar een genderdimensie op te nemen en specifieke maatregelen voor de bevordering van de gelijkheid te treffen (zie ook IP/10/236 en MEMO/10/65 ).

" Dit handvest geeft uiting aan het engagement van de Commissie om de gelijkheid van vrouwen en mannen in de EU tot realiteit te maken. Vrouwen en mannen worden nog steeds geconfronteerd met ongelijkheid op talrijke terreinen, wat ernstige gevolgen heeft voor economische en sociale cohesie, duurzame groei en concurrentievermogen en de vergrijzing van de Europese bevolking . Daarom is het belangrijk een sterke genderdimensie te integreren in de toekomstige strategie Europa 2020 , die de Commissie in de komende vijf jaar zal ontwikkelen. Vooral in tijden van crisis moeten wij de genderdimensie in al onze beleidslijnen opnemen, wat zowel vrouwen als mannen ten goede zal komen", aldus Commissievoorzitter José Manuel Barroso.

Het handvest omvat een reeks verbintenissen die zijn gebaseerd op overeengekomen beginselen inzake de gelijkheid van vrouwen en mannen. Het handvest heeft de volgende doelstellingen:

  • gelijkheid op de arbeidsmarkt en gelijke economische onafhankelijkheid voor vrouwen en mannen, met name via de strategie Europa 2020;

  • gelijke beloning voor gelijk of gelijkwaardig werk door samenwerking met de lidstaten om de loonverschillen tussen vrouwen en mannen in de komende vijf jaar sterk te verminderen;

  • gelijkheid bij de besluitvorming via stimuleringsmaatregelen van de EU;

  • waardigheid, integriteit en stopzetten van genderspecifiek geweld dankzij een alomvattend beleidskader;

  • gendergelijkheid ook buiten de EU door de kwestie aan te kaarten in het kader van buitenlandse betrekkingen en met internationale organisaties.

Meer in het bijzonder vormt het handvest een antwoord op het verzoek van het Europees Parlement om de maatregelen tegen geweld op te voeren.

"Ik ben bijzonder trots dat ik verantwoordelijk ben voor het opzetten van een alomvattend en doeltreffend beleidskader om genderspecifiek geweld te bestrijden. Genderspecifiek geweld is een schending van de fundamentele rechten, in het bijzonder de menselijke waardigheid, het recht op leven en het recht op menselijke integriteit. Ik zal ervoor zorgen dat krachtdadige maatregelen voor de uitroeiing van genitale verminking van vrouwen deel uitmaken van de strategie", aldus Viviane Reding, commissaris voor Justitie, Fundamentele Rechten en Burgerschap, en vicevoorzitter van de Europese Commissie.

Uit een nieuwe enquête van Eurobarometer over gendergelijkheid, die eveneens vandaag is bekendgemaakt, blijkt dat 62% van de Europeanen van oordeel is dat in vele sectoren van de samenleving nog steeds geen gelijkheid tussen vrouwen en mannen bestaat. De enquête toont ook aan dat voor Europeanen de twee belangrijkste actieprioriteiten op dit gebied zijn: de bestrijding van geweld tegen vrouwen en het wegwerken van de verschillen in beloning tussen vrouwen en mannen (respectievelijk 92% en 82% van de respondenten meent dat deze kwesties dringend moeten worden aangepakt). Bovendien is 61% van oordeel dat de besluitvorming op EU-niveau een belangrijke rol moet spelen bij het wegwerken van de ongelijkheid van vrouwen en mannen.

In aansluiting op het h andvest zal de Commissie medio 2010 een nieuwe strategie voor gendergelijkheid goedkeuren. De strategie zal een gecoördineerd kader voor maatregelen in alle EU-beleidslijnen inhouden.

Dit initiatief komt vijftien jaar na het actieplatform van Beijing dat op de vierde VN‑vrouwenconferentie is overeengekomen. Het is de tenuitvoerlegging van de verbintenis van voorzitter Barroso op 5 september 2009 in zijn toespraak tot het Europees Parlement om een vrouwenhandvest op te stellen.

Nadere informatie

Zie ook IP/10/236 en MEMO/10/65

P ersdossier over het vrouwenhandvest en de ongelijke beloning van vrouwen en mannen

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=708&furtherNews=yes


Side Bar