Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/237

Briselē, 2010. gada 5. martā

Eiropas Komisija pastiprina apņemšanos nodrošināt sieviešu un vīriešu līdztiesību

Pirms Starptautiskās sieviešu dienas Eiropas Komisija pieņēma Sieviešu hartu, tādējādi pastiprinot un paplašinot savu apņemšanos nodrošināt sieviešu un vīriešu līdztiesību. Šajā politiskajā deklarācijā ir izklāstītas piecas galvenās darbības jomas un Komisijas apņemšanās dzimumu līdztiesības perspektīvu nākamajos piecos gados iekļaut visās politikas jomās, vienlaikus veicot īpašus līdztiesības veicināšanas pasākumus (skatīt arī IP/10/236 un MEMO/10/65 ).

Šī harta atspoguļo Komisijas apņemšanos nodrošināt dzimumu līdztiesību ES. Sievietes un vīrieši joprojām saskaras ar plaši izplatītu nelīdztiesību, kas nopietni ietekmē ekonomisko un sociālo kohēziju, ilgtspējīgu izaugsmi un konkurētspēju, kā arī Eiropas iedzīvotāju vecumstruktūru. Tāpēc ir svarīgi dzimumu līdztiesības perspektīvu ietvert nākotnes stratēģijā „Eiropa 2020” , ko Komisija izstrādās nākamo piecu gadu laikā. Jo īpaši krīzes laikos dzimumu līdztiesības perspektīva ir jāiekļauj visās mūsu politikas jomās, tādējādi atbalstot gan sievietes, gan vīriešus ,” teica priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu.

Šajā hartā ir iekļautas vairākas saistības, kuru pamatā ir kopīgi pieņemtie principi sieviešu un vīriešu līdztiesības jomā. Tās mērķis ir veicināt:

  • līdztiesību darba tirgū un vienlīdzīgas ekonomiskās neatkarības panākšanu sievietēm un vīriešiem, piemēram, izmantojot stratēģiju „Eiropa 2020”;

  • vienādu atalgojumu par vienādu un vienlīdz vērtīgu darbu, sadarbojoties ar dalībvalstīm, lai turpmāko piecu gadu laikā ievērojami samazinātu atšķirības sieviešu un vīriešu darba samaksā;

  • līdztiesību lēmumu pieņemšanā, veicot stimulējošus ES pasākumus;

  • cieņu, personas neaizskaramību un ar dzimumu saistītas vardarbības apkarošanu, izmantojot visaptverošu politikas satvaru;

  • dzimumu līdztiesību ārpus ES, šo jautājumu iekļaujot ārējās attiecībās un apspriežot ar starptautiskajām organizācijām.

Jo īpaši šī harta ir uzskatāma par atbildi uz Eiropas Parlamenta aicinājumu pastiprināt vardarbības apkarošanas pasākumus. Esmu jo īpaši lepna par man piešķirto atbildību visaptveroša un efektīva politikas satvara ieviešanā, lai apkarotu ar dzimumu saistītu vardarbību. Šāda vardarbība ir pamattiesību, jo īpaši cilvēka cieņas, kā arī tiesību uz dzīvību un personas neaizskaramību, pārkāpums. Es nodrošināšu, ka šajā stratēģijā tiek iekļauti stingri pasākumi, lai novērstu sieviešu dzimumorgānu kropļošanu ,” teica ES komisāre tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības jautājumos un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga.

Kā liecina šodien publicētais Eirobarometra pētījums par dzimumu līdztiesību, 62 % eiropiešu uzskata, ka daudzās sabiedrības jomās joprojām pastāv dzimumu nelīdztiesība. Šis pētījums arī liecina, ka eiropiešu izpratnē divas svarīgākās prioritātes šajā jomā ir pret sievietēm vērstas vardarbības apkarošana un atšķirību samazināšana sieviešu un vīriešu darba samaksā (attiecīgi 92 % un 82 % no respondentiem uzskata, ka šie jautājumi ir jārisina nekavējoties). Turklāt 61 % respondentu pauž viedokli, ka ES līmeņa lēmumiem ir svarīga loma cīņā pret dzimumu nelīdztiesību.

Šo hartu papildinās jauna dzimumu līdztiesības stratēģija, ko Komisija pieņems 2010. gada vidū. Minētā stratēģija ietvers saskaņotu pasākumu kopumu visās ES politikas jomās.

Šī iniciatīva ir izvirzīta 15 gadus pēc Pekinas Rīcības platformas, par ko vienojās Apvienoto Nāciju Organizācijas ceturtajā konferencē par sieviešu līdztiesības jautājumiem. Tā izriet no priekšsēdētāja Barrozu 2009. gada 5. septembra uzrunā Eiropas Parlamentam paustās apņemšanās izveidot Sieviešu hartu.

Papildu informācija

Skatīt arī IP/10/236 un MEMO/10/65

Presei paredzētā dokumentācija par Sieviešu hartu un atšķirībām sieviešu un vīriešu darba samaksā

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=708&furtherNews=yes


Side Bar