Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 237

Briuselis, 2010 m. kovo 5 d.

Europos Komisija stiprina ryžtą siekti moterų ir vyrų lygybės

Artėjant Tarptautinei moters dienai Europos Komisija įsipareigojo ryžtingiau ir aktyviau siekti moterų ir vyrų lygybės ir paskelbė Moterų chartiją. Šioje politinėje deklaracijoje nustatytos penkios pagrindinės veiksmų sritys, o Komisija įsipareigoja į visų sričių politiką per artimiausius penkerius metus įtraukti lyčių lygybės aspektą ir imtis konkrečių lygybės skatinimo priemonių (taip pat žr. IP/10/236 ir MEMO/10/65 ).

„Chartijoje išreiškiamas Komisijos ryžtas užtikrinti lyčių lygybę ES. Moterys ir vyrai daugelyje sričių vis dar susiduria su nelygybe, ir tai turi rimtų padarinių ekonominei ir socialinei sanglaudai, tvariam augimui ir konkurencingumui bei Europos visuomenės senėjimui. Todėl labai svarbu į būsimą 2020 m. Europos strategiją , kurią Komisija plėtos ateinančius penkerius metus, įtraukti aiškų lyčių lygybės aspektą. Krizės metu labiau nei bet kada reikia šiam klausimui skirti dėmesio įgyvendinant visų sričių politiką – tai būtų naudinga tiek moterims, tiek vyrams“, – sakė Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso.

Chartijoje pateikiami bendrai sutartais moterų ir vyrų lygybės principais pagrįsti įsipareigojimai ir siekiama skatinti:

  • lygybę darbo rinkoje ir vienodą moterų ir vyrų ekonominę nepriklausomybę, visų pirma remiantis 2020 m. Europos strategija;

  • vienodą užmokestį už vienodą ir vienodos vertės darbą, bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, kad per artimiausius penkerius metus būtų gerokai sumažintas vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas;

  • lygybę priimant sprendimus, taikant ES skatinamąsias priemones;

  • orumą, neliečiamybę ir smurto dėl lyties panaikinimą, remiantis visapusiška politikos programa;

  • lyčių lygybę už ES ribų, šį klausimą iškeliant išorės santykių srityje ir tarptautinėse organizacijose.

Chartijoje ypatingas dėmesys skiriamas Europos Parlamento prašymui aktyviau kovoti su smurtu. „Labai didžiuojuosi man patikėta atsakomybe sukurti visapusišką ir veiksmingą politikos programą, skirtą kovai su smurtu dėl lyties. Smurtas dėl lyties – tai pagrindinių teisių, visų pirma žmogaus orumo, teisės į gyvybę ir teisės į asmens neliečiamybę, pažeidimas. Užtikrinsiu, kad strategijoje būtų nustatytos griežtos priemonės moterų lyties organų žalojimui sustabdyti“, – sakė už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakinga Komisijos narė ir Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding.

Naujos, irgi šiandien paskelbtos „Eurobarometro“ apklausos, skirtos lyčių lygybei, duomenimis, 62 proc. europiečių įsitikinę, kad lyčių nelygybė vis dar išlikusi daugelyje visuomenės sričių. Iš apklausos taip pat matyti, kad, europiečių nuomone, šioje srityje pirmiausia reikia siekti įveikti smurtą prieš moteris ir panaikinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą (atitinkamai 92 proc. ir 82 proc. respondentų mano, kad šiuos klausimus reikėtų spręsti skubiai). Be to, 61 proc. tiki, kad kovojant su lyčių nelygybe labai svarbūs ES lygmens sprendimai.

Ši chartija bus papildyta nauja lyčių lygybės strategija, ją Komisija priims 2010 m. viduryje. Strategijoje bus nustatyta suderinta visų sričių ES politikos veiksmų programa.

Šia iniciatyva stiprinama prieš 15 metų sukurta Pekino veiksmų platforma, dėl kurios susitarta 4-ojoje Jungtinių Tautų moterims skirtoje konferencijoje. Iniciatyva grindžiama Komisijos Pirmininko J. M. Barroso 2009 m. rugsėjo 5 d. kalboje Europos Parlamente prisiimtu įsipareigojimu parengti Moterų chartiją.

Papildoma informacija

Taip pat žr. IP/10/236 ir MEMO/10/65

Spaudai skirtą su Moterų chartija ir vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumu susijusią medžiagą rasite

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=708&furtherNews=yes .


Side Bar