Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/237

Bryssel 5. maaliskuuta 2010

Euroopan komissio vahvistaa sitoumustaan naisten ja miesten tasa-arvoon

Euroopan komissio ilmoittaa kansainvälisen naistenpäivän alla vahvistavansa ja syventävänsä sitoutumustaan naisten ja miesten tasa- arvoon esittämällä naisten peruskirjan. Tässä poliittisessa julistuksessa esitetään viisi keskeistä toiminta-aluetta, ja komissio sitoutuu siinä sisällyttämään sukupuolinäkökulman kaikkeen politiikkaansa seuraavien viiden vuoden aikana ja toteuttamaan samalla erityistoimia tasa-arvon edistämiseksi (ks. myös IP/10/236 ja MEMO/10/65 ).

"T ämä peruskirja on osoitus komission sitoumuksesta sukupuolten tasa-arvon toteuttamiseen EU:ssa. Naisten ja miesten välillä esiintyy edelleen laajalti epätasa-arvoa, jolla on vakavia vaikutuksia taloudelliseen ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen, kestävään kasvuun ja kilpailukykyyn ja Euroopan väestön ikääntymiseen. Sen vuoksi on tärkeää sisällyttää vahva sukupuolinäkökulma tulevaan EU 2020 strategiaan , jota komissio kehittelee seuraavien viiden vuoden aikana. Erityisesti kriisiaikoina meidän on sisällytettävä sukupuolinäkökulma kaikkeen politiikkaamme sekä naisten että miesten eduksi" , totesi komission puheenjohtaja José Manuel Barroso.

Peruskirjassa esitetään joukko sitoumuksia, jotka perustuvat yhteisesti sovittuihin naisten ja miesten välisen tasa-arvon periaatteisiin. Sen tavoitteena on edistää

  • tasa-arvoa työmarkkinoilla ja naisten ja miesten yhdenvertaista taloudellista riippumattomuutta erityisesti EU 2020 ‑strategian avulla

  • samaa palkkaa samasta työstä ja samanarvoista työtä yhdessä jäsenvaltioiden kanssa sukupuolten palkkaeron pienentämiseksi merkittävästi seuraavien viiden vuoden aikana

  • tasa-arvoa päätöksenteossa EU:n edistämistoimien avulla

  • ihmisarvoa, koskemattomuutta ja sukupuoleen perustuvan väkivallan lopettamista kattavan toimintakehyksen avulla

  • sukupuolten tasa-arvoa EU:n ulkopuolella viemällä asiaa eteenpäin ulkosuhteissa ja kansainvälisissä organisaatioissa.

Peruskirja vastaa erityisesti Euroopan parlamentin pyyntöön vauhdittaa toimia väkivallan torjumiseksi. "Olen erityisen ylpeä siitä, että vastuullani on sukupuoleen perustuvan väkivallan torjumiseen tähtäävän kattavan ja tehokkaan toimintakehyksen laatiminen. Sukupuoleen perustuvassa väkivallassa on kyse perusoikeuksien loukkaamisesta; niitä ovat erityisesti ihmisarvo, oikeus elämään ja oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. Aion varmistaa, että strategiaan kuuluu voimakkaita toimenpiteitä, joilla pyritään lopettamaan naisen sukuelinten silpominen", sanoi oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaava komissaari ja komission varapuheenjohtaja Viviane Reding.

Tänään niin ikään julkaistu sukupuolten tasa-arvoa koskeva uusi Eurobarometri-tutkimus osoittaa, että 62 prosenttia eurooppalaisista katsoo naisten ja miesten eriarvoista kohtelua esiintyvän edelleen monilla yhteiskunnan osa-alueilla. Tutkimus paljastaa myös, että eurooppalaisten mielestä kaksi tärkeintä toimintakohdetta tällä alueella ovat naisiin kohdistuvan väkivallan torjuminen ja sukupuolten palkkaeron kurominen umpeen (vastaajista 92 prosenttia pitää ensin mainittua toimintakohdetta ja 82 prosenttia toiseksi mainittua toimintakohdetta asioina, joihin pitäisi puuttua kiireesti). Lisäksi 61 prosenttia katsoo, että EU-tason päätöksillä on tärkeä merkitys torjuttaessa naisten ja miesten eriarvoista kohtelua.

Peruskirjaa seuraa sukupuolten tasa-arvoa koskeva uusi strategia, joka komission on määrä hyväksyä vuoden 2010 puoleenväliin mennessä. Strategiassa esitetään kaikki EU:n politiikat käsittävä koordinoitu toimintakehys.

Tämä aloite esitetään 15 vuotta sen jälkeen, kun Yhdistyneiden Kansakuntien neljännessä naisten maailmankonferenssissa sovittiin Pekingin toimintaohjelmasta. Aloite on seurausta sitoumuksesta, jonka puheenjohtaja Barroso antoi naisten peruskirjan laatimisesta Euroopan parlamentille pitämässään puheessa 5. syyskuuta 2009.

Lisätietoja

Ks. myös IP/10/236 ja MEMO/10/65

Lehdistöpaketti naisten peruskirjasta ja sukupuolten palkkaerosta

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=708&furtherNews=yes


Side Bar