Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/237

Brüssel, 5. märts 2010

Euroopa Komisjon suurendab oma pühendumust naiste ja meeste võrdõiguslikkusele

Rahvusvahelise naistepäeva eel suurendas ja süvendas Euroopa Komisjon oma pühendumust naiste ja meeste võrdõiguslikkusele naiste hartaga. Kõnealuses poliitilises deklaratsioonis tuuakse välja viis prioriteetset tegevusvaldkonda ja komisjon kohustub järgneva viie aasta jooksul võtma kõigi oma poliitiliste meetmete puhul arvesse soolist perspektiivi, võttes ühtlasi konkreetseid meetmed võrdõiguslikkuse edendamiseks (vt ka IP/10/236 ja MEMO/10/65 ).

„See harta kujutab endast komisjoni pühendumust sellele, et muuta sooline võrdõiguslikkus ELis reaalsuseks. Naiste ja meeste vahel esineb endiselt ulatuslikult ebavõrdsust, millel on kaalukad tagajärjed majanduslikule ja sotsiaalsele sidususele, jätkusuutlikule arengule ja konkurentsivõimele ning Euroopa elanikkonna vananemisele. Seetõttu on oluline lisada tugev sooline mõõde komisjoni poolt järgneva viie aasta jooksul arendatavasse tulevasse ELi 2020. aasta strateegiasse . Eriti kriisi ajal peame võtma kogu oma poliitika puhul arvesse soolist mõõdet, seda nii naiste kui ka meeste huvides,” ütles president José Manuel Barroso.

Harta hõlmab mitmeid kohustusi, mis põhinevad naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kokkulepitud põhimõttel. Harta eesmärk on edendada:

  • naiste ja meeste võrdõiguslikkust tööjõuturul ning nende ühesugust majanduslikku sõltumatust ELi 2020. aasta strateegia kaudu;

  • võrdse töö eest võrdset palka ning ja sama väärtusega tööd, tehes koostööd liikmesriikidega, et järgmise viie aasta jooksul meeste ja naiste palgaerinevust märkimisväärselt vähendada;

  • võrdõiguslikkust otsustamisel ELi stimuleerivate meetmete kaudu;

  • väärikust, terviklikkust ja püüdu teha lõpp soopõhisele vägivallale ulatusliku poliitilise raamistiku kaudu;

  • soolist võrdõiguslikkust EList kaugemal, tõstatades küsimuse välissuhetes ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Harta puhul võetakse eelkõige arvesse Euroopa Parlamendi taotlust aktiviseerida vägivallaga võitlemise meetmeid. „Olen eriti uhke, et saan vastutada soolise vägivallaga võitlemise ulatusliku ja tõhusa poliitilise raamistiku loomise eest. Sooline vägivald on põhiõiguste, eelkõige inimväärikuse, õiguse elule ja isiku terviklikkusele, rikkumine. Tagan, et strateegia raames käsitletakse kaalukaid meetmeid ka naiste suguelundite moonutamise lõpetamiseks,” ütles Viviane Reding, ELi õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse volinik ning Euroopa Komisjoni asepresident.

Ka täna avaldatud Eurobaromeetri uuest, soolist võrdõiguslikkust käsitlevast uuringust ilmnes, et 62% eurooplastest usub, et mitmes ühiskonnaelu valdkonnas esineb endiselt soolist ebavõrdsust. Uuringust ilmneb ka, et eurooplaste kaks tähtsamat prioriteeti meetmeteks selles valdkonnas on võitlemine naistevastase vägivallaga ning meeste ja naiste palgaerinevuse kaotamine (nende küsimuste kiiret lahendamist peab oluliseks vastavalt 92% ja 82% vastanutest). Lisaks usub 61%, et ELi tasandi otsused mängivad tähtsat rolli võitluses soolise ebavõrdsusega.

Hartale järgneb komisjoni poolt 2010. aasta keskel vastuvõetav uus soolise võrdõiguslikkuse strateegia. Strateegiaga luuakse kooskõlastatud raamistik meetmeteks kõigis ELi poliitikavaldkondades.

15 aasta eest eelnes algatusele ÜRO neljandal naiste konverentsil kokkulepitud Pekingi tegevusplatvorm. Algatus järgneb president Barroso poolt 5. septembril 2009 Euroopa Parlamendile peetud kõnes võetud kohustusele koostada naiste harta.

Lisateave

Vt ka IP/10/236 ja MEMO/10/65

Pressimaterjalid naiste harta ning meeste ja naiste palgaerinevuse kohta

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=708&furtherNews=yes


Side Bar