Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 237

V Bruselu dne 5. března 2010

Evropská komise posiluje svůj závazek dosáhnout rovnosti žen a mužů

Evropská komise před Mezinárodním dnem žen posílila a prohloubila svůj závazek dosáhnout rovnosti žen a mužů, a to prostřednictvím charty žen. Toto politické prohlášení stanoví pět klíčových oblastí, ve kterých je třeba jednat, a zavazuje Komisi, že bude v příštích pěti letech začleňovat genderovou otázku do všech svých politik a zároveň bude přijímat konkrétní opatření na podporu rovnosti žen a mužů (viz také IP/10/236 a MEMO/10/65 ).

„Tato charta je závazkem Komise, že se bude zasazovat o to, aby se rovnost žen a mužů stala v EU realitou. Mezi ženami a muži stále přetrvává v mnoha ohledech nerovnost, což má vážné dopady na hospodářskou a sociální soudržnost, udržitelný růst, konkurenceschopnost a stárnutí obyvatelstva Evropy. Proto je důležité genderovou dimenzi výrazně začlenit do budoucí strategie EU 2020 , kterou bude Komise v příštích pěti letech rozvíjet. Zejména v době krize musíme začít začleňovat genderovou dimenzi do všech našich politik tak, aby to bylo ku prospěchu ženám i mužům,“ uvedl předseda Komise José Manuel Barroso.

Charta obsahuje soubor závazků vycházejících z dohodnutých zásad rovnosti žen a mužů. Jejím cílem je podpořit:

  • rovnost na trhu práce a stejnou ekonomickou nezávislost pro ženy a muže, zejména pomocí strategie EU 2020,

  • stejnou odměnu za stejnou nebo rovnocennou práci pomocí spolupráce s členskými státy s cílem značně snížit rozdíly v odměňování žen a mužů v průběhu příštích pěti let,

  • rovnost žen a mužů v rozhodování pomocí podpůrných opatření EU,

  • důstojnost, integritu a konec genderovému násilí pomocí uceleného politického rámce,

  • rovnost žen a mužů mimo EU zdůrazňováním této oblasti ve vnějších vztazích a vztazích s mezinárodními organizacemi.

Charta je především reakcí na žádost Evropského parlamentu posílit opatření na boj proti násilí. „Jsem mimořádně hrdá na to, že mi byl svěřen úkol vytvořit ucelený a účinný rámec opatření pro boj s genderovým násilím. Genderové násilí je porušením základních práv, zejména lidské důstojnosti, práva na život a práva na nedotknutelnost lidské osobnosti. Budu dbát na to, aby se součástí strategie stala rázná opatření, jejichž cílem je zamezit mrzačení ženských pohlavních orgánů,“ uvedla Viviane Reding, komisařka pro spravedlnost, základní práva a občanství a místopředsedkyně Evropské komise.

Podle nového průzkumu Eurobarometru o rovnosti žen a mužů, který byl zveřejněn rovněž dnes, se 62 % Evropanů domnívá, že v mnoha oblastech společnosti nerovnost žen a mužů stále přetrvává. Na základě průzkumu bylo také zjištěno, že za dvě největší priority v této oblasti Evropané považují řešení problému násilí páchaného na ženách a odstranění rozdílů v platech žen a mužů (92 % resp. 82 % respondentů se domnívá, že tyto otázky by měly bezodkladně řešeny). Navíc se 61 % Evropanů domnívá, že rozhodnutí na úrovni EU hrají v boji proti nerovnosti žen a mužů důležitou roli.

Na chartu naváže nová strategie pro rovnost žen a mužů, kterou má Komise přijmout v polovině roku 2010. Tato strategie se stane koordinovaným rámcem pro opatření ve všech politických oblastech EU.

Tato iniciativa přichází patnáct let po Pekingské akční platformě, která byla dojednána na 4. světové konferenci OSN o ženách, a navazuje na závazek předsedy Komise José Manuela Barrosa vytvořit chartu žen, který učinil před Evropským parlamentem ve svém projevu dne 5. září 2009.

Další informace

Viz také IP/10/236 a MEMO/10/65

Informace pro tisk o chartě žen a rozdílech v platech žen a mužů

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=708&furtherNews=yes


Side Bar