Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 236

Bryssel den 5 mars 2010

Europeiska kommissionens mål för att minska löneklyftan mellan kvinnor och män

Europeiska kommissionen kommer att införa en rad åtgärder för att minska löneklyftan mellan kvinnor och män avsevärt under de kommande fem åren. Den genomsnittliga löneklyftan mellan kvinnor och män i EU är för närvarande 18 %. För att minska den tänker kommissionen öka medvetenheten hos arbetsgivare, främja projekt som ökar jämställdhet och stödja utvecklingen av verktyg för att mäta skillnaderna. Man kommer eventuellt också att införa ny lagstiftning. Kommissionen kommer att rådfråga arbetsmarknadens parter på EU-nivå och analysera effekten av ett antal alternativ: Skärpa sanktioner, tillhandahålla insyn i lönefrågorna och regelbundet rapportera om löneklyftan. En Eurobarometerundersökning som publiceras i dagarna visar att fler än 80 % av EU:s medborgare stödjer ett snabbt agerande i frågan.

Jag är djupt oroad över att löneklyftan mellan kvinnor och män knappt har minskat de senaste 15 åren och att den i vissa länder till och med ökat,” sade Viviane Reding, viceordförande i kommissionen och kommissionär för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap. ” I dessa kristider är löneklyftan mellan kvinnor och män en kostnad som Europa inte har råd med. Vi måste med alla till buds stående medel minska denna klyfta. Fram till slutet av den sittande kommissionens mandatperiod kommer vi, gemensamt med medlemsstaterna, att försöka minska löneklyftan mellan kvinnor och män avsevärt i EU.”

Löneklyftan, skillnaden mellan kvinnors och mäns genomsnittliga bruttotimlön i ekonomin överlag, ligger nu på 18 % i EU och variationen är stor mellan länder och sektorer. Löneskillnaderna visar också på bristande jämställdhet på arbetsmarknaden som i första hand drabbar kvinnorna. För att minska löneklyftan och för att komma åt orsakerna måste man angripa problemet på flera plan.

Under andra halvåret 2010 kommer kommissionen att presentera en ny strategi för jämställdhet 2010–2015. Att ta itu med löneklyftan mellan män och kvinnor är en av de viktigaste prioriteringarna. Kommissionen kommer att med alla till buds stående medel, både lagstiftning och andra åtgärder, minska löneklyftan.

Kommissionen kommer att göra en detaljerad undersökning av vilken ekonomisk och social effekt vissa alternativ kan få. Detta kommer man främst att göra gemensamt med arbetsmarknadens parter på EU-nivå.

  • Att rapportera om löneklyftan mellan kvinnor och män och att se till att det råder öppenhet i lönefrågor både i företag och på individnivå , eller kollektivt genom information och samråd med anställda.

  • Att återinföra skyldigheten att garantera könsneutrala arbetsbeskrivningar och löneskalor .

  • Att förbättra bestämmelserna om sanktioner när det sker ett brott mot rätten till lika lön och se till att sanktionerna är avskräckande och proportionella (t.ex. skärpta sanktioner vid upprepade överträdelser).

Kommissionen kommer också att

  • öka medvetenheten bland anställda, arbetsgivare och allmänheten om löneklyftan mellan män och kvinnor och om möjliga lösningar,

  • stödja initiativ som främjar jämställdhet på arbetsplatsen genom jämställdhetsmärkning, stadgor och priser. I Frankrike inrättades t.ex. en jämställdhetsmärkning på arbetsplatsen “Labiel égalité professionnelle” 2004. Utmärkelsen kan tilldelas företag för en treårsperiod om de följer ett särskilt förfarande och visar sitt engagemang för jämställdhet på en rad områden, inklusive schemaläggning, karriärutveckling och befordran av kvinnor inom det egna företaget,

  • stödja utvecklandet av verktyg som kan hjälpa arbetsgivare att analysera löneklyftor mellan kvinnor och män inom företaget. Tyskland har t.ex. utvecklat program för att räkna ut löneskillnaderna. Detta instrument kan hjälpa arbetsgivare att bli medvetna om situationen och vidta åtgärder för att tackla löneklyftan mellan män och kvinnor

  • förbättra tillgång och kvalitet vad gäller statistik över löneklyftan mellan kvinnor och män .

Det ingår även i EU 2020‑strategin för ekonomi och sysselsättning för den kommande tioårsperioden att ta itu med bristande jämställdhet på arbetsmarknaden (se IP/10/225 ). Enligt en studie som utfördes under det svenska EU‑ordförandeskapet 2009 skulle avskaffandet av löneklyftorna mellan män och kvinnor i EU leda till en möjlig ökning av BNP på mellan 15 % och 45 %.

Slutligen undersöker kommissionen initiativ som främjar jämställdhet på arbetsplatsen. Resultaten från denna undersökning kommer att presenteras den 5 maj.

Bakgrund

Enligt en Eurobarometerundersökning om jämställdhet anser Europas medborgare att ett avskaffande av löneklyftorna mellan kvinnor och män har högsta prioritet vid sidan om kampen mot våld mot kvinnor. 82 % av européerna anser att drastiska åtgärder krävs för att tackla problemet med löneklyftan. 62 % av de tillfrågade anser att det finns en utbredd brist på jämställdhet i deras hemländer. 66 % sade också att situationen har blivit bättre de senaste tio åren.

Det är tack vare EU:s och nationell lagstiftning om lika lön som fallen av direkt diskriminering, där kvinnor och män utfört samma arbete men fått olika löner, har minskat. Löneklyftan mellan kvinnor och män går längre än så. Löneskillnaderna är ett tecken på diskriminering och bristande jämställdhet på arbetsmarknaden, som i praktiken främst drabbar kvinnorna.

Löneklyftans inverkan på lönen under hela arbetslivet innebär att kvinnor också får lägre pension. Detta får till följd att kvinnor är mer utsatta än män för ihållande och mycket svår fattigdom. 22 % av kvinnorna över 65 år riskerar att bli fattiga, medan motsvarande andel för män är 16 %.

Åtgärder för att uppmärksamma problemet är avgörande för att informera arbetsgivare, anställda och övriga berörda parter om att löneklyftan fortfarande existerar och hur vi ska minska den. Därför inleder kommissionen andra fasen av en informationskampanj i hela EU med projekt i alla 27 medlemsstater. Ett nytt verktyg för uträkning av löneklyftan mellan kvinnor och män kommer att finnas online så att arbetsgivare och anställda kan göra sig en bild av löneklyftan.

Se också MEMO/10/65

Mer information

Pressmaterial om löneklyftan mellan män och kvinnor

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=596&furtherNews=yes

ANNEX

How big is the pay gap in different Member States?

Measured as the "relative difference in average gross hourly earnings between women and men," the gender pay gap is estimated to be 18% in the EU as a whole (see graph below).

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Areas for prioritisation in the field of gender equalitySPECIAL EUROBAROMETER 326 : "GENDER EQUALITY IN THE EU IN 2009

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

Urgency in addressing the pay gap

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Measures to address the gender pay gap
Side Bar