Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/236

Bruselj, 5. marca 2010

Evropska komisija želi znatno zmanjšati razliko v plačilu med spoloma

Evropska komisija namerava izvesti vrsto ukrepov, s katerimi naj bi znatno zmanjšali razliko v plačilu med moškimi in ženskami v naslednjih petih letih. Povprečna razlika v plačilu med spoloma v Evropski uniji namreč trenutno znaša 18 %. Za zmanjšanje tega razkoraka namerava Komisija ozaveščati delodajalce, spodbujati pobude za uveljavljanje enakosti spolov in podpirati razvoj orodij za merjenje razlike v plačilu med spoloma, lahko pa se sprejmejo tudi novi pravni akti. Komisija se namerava posvetovati z evropskimi socialnimi partnerji in preučiti, kakšen učinek bi imele različne možnosti, kot so strožje sankcije, zagotavljanje preglednosti plačil in redno poročanje o razliki v plačilu med spoloma. Danes objavljena raziskava Eurobarometra kaže, da več kot 80 % Evropejcev podpira nujen odziv na to vprašanje.

„Globoko sem zaskrbljena, da se je razlika v plačilu med spoloma v zadnjih 15 letih komajda zmanjšala, v nekaterih državah pa se celo povečuje,“ je izjavila podpredsednica Viviane Reding, evropska komisarka za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo. „V teh kriznih časih je razlika v plačilu med spoloma strošek, ki si ga Evropa ne more privoščiti. Uporabiti moramo vsa sredstva, ki so nam na razpolago, da to razliko odpravimo. Skupaj z državami članicami si bomo prizadevali, da bi do konca mandata te Komisije znatno zmanjšali razliko v plačilu med spoloma v EU.“

Razlika v plačilu med spoloma – tj. razlika med povprečno bruto urno postavko žensk in moških v celotnem gospodarstvu – trenutno znaša 18 % za celo Unijo, pri čemer so med državami in sektorji velike razlike. Odraža obstoječe neenakosti na trgu dela, ki v praksi v glavnem prizadenejo ženske. Za razliko v plačilu med spoloma obstaja več vzrokov, zato je treba za zmanjšanje te razlike ukrepati na več ravneh.

V drugi polovici leta 2010 bo Komisija predložila novo evropsko strategijo za enakost spolov, ki bo zajemala obdobje 2010–2015. Odpravljanje razlike v plačilu med spoloma bo ena glavnih prednostnih nalog te strategije. Komisija bo za zmanjšanje razlike v plačilu med spoloma uporabila vse razpoložljive instrumente, tako zakonodajne kot nezakonodajne.

Komisija bo skupaj z evropskimi socialnimi partnerji natančno preučila gospodarski in socialni učinek nekaterih možnosti, ki zajemajo zlasti:

  • poročanje o razliki v plačilu med spoloma in zagotavljanje preglednosti plačil na ravni podjetij in posameznikov ali združeno na podlagi informacij delavcev in posvetovanj z njimi,

  • krepitev obveznosti, da se pri opredelitvi delovnih mest in plačilnih lestvicah ne razlikuje med spoloma,

  • izboljševanje določb o sankcijah v primeru kršitve pravice do enakega plačila, tj. zagotavljanje odvračilnih in sorazmernih sankcij (npr. višjih v primeru ponovne kršitve).

Komisija bo tudi:

  • ozaveščala zaposlene, delodajalce in javnost o vzrokih za razliko v plačilu med spoloma in mogočih rešitvah,

  • spodbujala pobude za uveljavljanje enakosti spolov na delovnem mestu z oznakami, listinami in nagradami za enakost spolov. V Franciji je bila na primer leta 2004 uvedena oznaka „Label égalité professionnelle“. Podjetja jo lahko dobijo za tri leta, če v posebnem postopku dokažejo, da so zavezana enakosti spolov na več področjih, med drugim pri sestavljanju urnikov, poklicnem razvoju in notranjem napredovanju žensk na ključnih položajih,

  • podpirala razvoj orodij, ki bi pomagala delodajalcem preučiti razlike v plačilu med spoloma v njihovih podjetjih. Nemčija je na primer razvila programsko opremo za izračun razlik v plačah. Ta instrument delodajalcem omogoča, da se seznanijo s položajem v svojem podjetju in ustrezno ukrepajo, da bi odpravili razliko v plačilu med spoloma,

  • izboljševala zagotavljanje in kakovost statističnih podatkov o razliki v plačilu med spoloma .

Prav tako je reševanje vprašanja neenakosti med spoloma na trgu dela eden ključnih elementov strategije Evropa 2020, tj. evropske strategije za gospodarstvo in zaposlovanje za naslednje desetletje (glej  IP/10/225 ). V skladu s študijo, opravljeno pod švedskim predsedstvom Unije leta 2009, bi se lahko z odpravo razlik med spoloma pri zaposlovanju v državah članicah EU bruto domači proizvod povečal za 15–45 %.

Poleg tega Komisija izvaja študijo o pobudah za uveljavljanje enakosti spolov na delovnem mestu. Rezultati študije bodo objavljeni 5. maja.

Ozadje

Raziskava Eurobarometra o enakosti spolov kaže, da je za Evropejce poleg spopadanja z nasiljem nad ženskami odprava razlike v plačilu med spoloma pri reševanju vprašanja neenakosti med ženskami in moškimi na vrhu prednostnih nalog. 82 % Evropejcev namreč meni, da je glede vprašanja razlike v plačilu med spoloma potreben nujen odziv. Po drugi strani je 62 % vprašanih mnenja, da je v njihovi državi neenakost med spoloma zelo pogost pojav, 66 % pa jih je dejalo, da se je položaj v zadnjem desetletju izboljšal.

Po zaslugi evropske in nacionalne zakonodaje o enakem plačilu je število primerov neposredne diskriminacije – razlik v plačilu med moškimi in ženskami, ki opravljajo popolnoma enako delo – upadlo. Vendar je razlika v plačilu veliko več kot to: odraža diskriminacijo in neenakost na celotnem trgu dela, ki v praksi v glavnem prizadeneta ženske.

Zaradi učinka razlike v plačilu med spoloma na zaslužek v celotni življenjski dobi imajo ženske tudi nižje pokojnine. Posledično so ženske bolj izpostavljene trajni in skrajni revščini kot moški: na meji revščine živi 22 % žensk, starih 65 let in več, v primerjavi s 16 % moških.

Ozaveščanje je bistveno za seznanjanje delodajalcev, zaposlenih in zainteresiranih strani s tem, zakaj razlika v plačilu med spoloma še vedno obstaja in kako jo lahko zmanjšamo. Komisija zato začenja drugo fazo vseevropske obveščevalne kampanje z decentraliziranimi ukrepi v vseh 27 državah članicah EU. Novo spletno računalo za izračun razlike v plačilu med spoloma bo zaposlenim in delodajalcem omogočilo, da si lažje predstavljajo razliko v plačilu med spoloma.

Glej tudi MEMO/10/65

Dodatne informacije:

Gradivo o razliki v plačilu med spoloma za novinarje

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=708&furtherNews=yes

ANNEX

How big is the pay gap in different Member States?

Measured as the "relative difference in average gross hourly earnings between women and men," the gender pay gap is estimated to be 18% in the EU as a whole (see graph below).

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Areas for prioritisation in the field of gender equalitySPECIAL EUROBAROMETER 326 : "GENDER EQUALITY IN THE EU IN 2009

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

Urgency in addressing the pay gap

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Measures to address the gender pay gap
Side Bar