Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/236

V Bruseli 5. marca 2010

Európska komisia plánuje výrazne znížiť rozdiel v odmeňovaní žien a mužov

Európska komisia má v pláne zaviesť sériu opatrení zameraných na výrazné zníženie rozdielu v odmeňovaní žien a mužov, ktoré by sa malo dosiahnuť v najbližších piatich rokoch. Priemerný rozdiel v odmeňovaní žien a mužov v Európskej únii predstavuje v súčasnosti 18 %. Komisia chce znížiť tento rozdiel zvýšením povedomia zamestnávateľov, podporovaním iniciatív, ktorých cieľom bude presadzovať rodovú rovnosť, a podporovaním rozvíjania nástrojov na meranie rozdielu v odmeňovaní žien a mužov. Nevylučuje ani zavedenie nových právnych opatrení. Komisia má v úmysle konzultovať túto otázku s európskymi sociálnymi partnermi a analyzovať vplyv jednotlivých možností: prísnejšie sankcie, zabezpečenie transparentnosti pri odmeňovaní a pravidelné predkladanie správ o rozdiele v odmeňovaní. Prieskum Eurobarometra, ktorý bol dnes zverejnený, ukazuje, že viac ako 80 % Európanov podporuje bezodkladné prijatie opatrení na vyriešenie tejto otázky.

Veľmi ma znepokojuje, že rozdiel v odmeňovaní žien a mužov sa za posledných 15 rokov len veľmi málo znížil a v niektorých krajinách sa dokonca zvýšil,“ uviedla podpredsedníčka Viviane Redingová, komisárka Európskej únie pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo. „ V časoch krízy je rozdiel v odmeňovaní žien a mužov cenou, ktorú si Európa nemôže dovoliť zaplatiť. Musíme využiť všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii, aby sme tento rozdiel odstránili. Spolu s členskými štátmi sa budeme snažiť, aby sa rozdiel v odmeňovaní žien a mužov v Európskej únii do konca mandátu súčasnej Komisie výrazne znížil.“

Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov – priemerný rozdiel v hrubej hodinovej mzde medzi ženami a mužmi vo všetkých hospodárskych odvetviach – predstavuje v súčasnosti v Európskej únii 18 %. Medzi jednotlivými krajinami a odvetviami pritom existujú výrazné odlišnosti. Je odzrkadlením pretrvávajúcej nerovnosti na trhu práce, ktorá v praxi postihuje najmä ženy. Zníženie tohto rozdielu si vzhľadom na jeho rozličné príčiny vyžaduje, aby sa prijali opatrenia na viacerých úrovniach.

V druhej polovici roku 2010 predloží Komisia novú stratégiu Európskej únie o rodovej rovnosti na roky 2010 – 2015. Riešenie problému rozdielu v odmeňovaní žien a mužov bude jednou z hlavných priorít. Komisia využije na zníženie tohto rozdielu všetky dostupné nástroje, a to tak legislatívne, ako aj nelegislatívne.

Spolu s európskymi sociálnymi partnermi bude Komisia podrobne analyzovať ekonomický a sociálny vplyv určitých možností, najmä:

  • podávanie správ o rozdiele v odmeňovaní žien a mužov a zabezpečenie transparentnosti pri odmeňovaní na úrovni podnikov a jednotlivcov alebo spoločne prostredníctvom informovania zamestnancov a konzultácií s nimi,

  • posilnenie povinnosti zabezpečiť klasifikáciu pracovných miest a platové tabuľky, v ktorých sa nebude robiť rozdiel medzi pohlaviami ,

  • zlepšenie predpisov o sankciách za porušenie práva na rovnakú odmenu, zabezpečenie, že sankcie budú odrádzajúce a primerané (napríklad vyššie sankcie v prípade opakovaného porušenia).

Komisia bude takisto:

  • zvyšovať povedomie zamestnancov, zamestnávateľov a verejnosti o príčinách rozdielu v odmeňovaní a o možných riešeniach,

  • podporovať i niciatívy, ktorých cieľom je presadzovať rodovú rovnosť na pracovisku, a to prostredníctvom zavádzania označení, chárt a cien. V roku 2004 bolo napríklad vo Francúzsku zavedené označenie „Label égalité professionnelle“. Spoločnosti môžu toto označenie získať na tri roky v prípade, že dodržiavajú osobitný postup a preukážu, že rešpektujú rodovú rovnosť v jednotlivých oblastiach, vrátane časového harmonogramu, profesionálneho rozvoja a interného kariérneho postupu žien na kľúčových pozíciách,

  • podporovať rozvoj nástrojov, ktoré majú zamestnávateľom pomôcť pri analýze rozdielu v odmeňovaní žien a mužov v ich podnikoch. V Nemecku bol napríklad vyvinutý softvér, ktorý počíta platový rozdiel. Zamestnávatelia vedia pomocou tohto nástroja zistiť presnú situáciu v ich podniku a prijať opatrenia na riešenie problému rozdielu v odmeňovaní žien a mužov,

  • zlepšiť poskytovanie a kvalitu štatistických údajov o rozdiele v odmeňovaní .

Riešenie rodovej nerovnosti na trhu práce je takisto základným prvkom stratégie Európskej únie v oblasti hospodárstva a zamestnanosti – Európa 2020 na budúce desaťročie (pozri IP/10/225 ). Podľa štúdie, ktorú realizovalo švédske predsedníctvo Európskej únie v roku 2009, by mohlo odstránenie rodových rozdielov v oblasti zamestnanosti v členských štátoch EÚ predstavovať až 15 % – 45 % zvýšenie HDP.

Komisia takisto realizuje štúdiu zameranú na iniciatívy, ktoré podporujú rodovú rovnosť na pracovisku. Výsledky tejto štúdie budú prezentované 5. mája.

Kontext

Prieskum Eurobarometra o rodovej rovnosti ukazuje, že pokiaľ ide o riešenie problému rodovej nerovnosti, pre Európanov má otázka rozdielu v odmeňovaní žien a mužov, podobne ako otázka odstránenia násilia voči ženám, prioritný význam. 82 % Európanov je presvedčených, že problém rozdielu v odmeňovaní žien a mužov by sa mal neodkladne riešiť. 62 % opýtaných považuje rodovú nerovnosť vo svojej krajine za široko rozšírenú a 66 % uviedlo, že situácia sa za posledné desaťročie zlepšila.

Vďaka Európskej únii a vnútroštátnym právnym predpisom o rovnakom odmeňovaní sa počet prípadov priamej diskriminácie – rozdiely v odmeňovaní medzi ženami a mužmi, ktorí vykonávajú tú istú prácu – znížil. Rozdiel v odmeňovaní má však ďaleko väčší rozsah: je odzrkadlením pretrvávajúcej diskriminácie a nerovnosti na trhu práce ako celku, ktorá v praxi postihuje najmä ženy.

Dosah rozdielu v odmeňovaní žien a mužov na výšku celoživotného z árobku spôsobuje, že ženy budú majú takisto nižšie dôchodky. Znamená to, že ženy sú častejšie postihnuté pretrvávajúcou a extrémnou chudobou ako muži: 22 % žien vo veku 65 rokov a viac hrozí chudoba, v porovnaní so 16 % mužov.

Činnosti zamerané na zvyšovanie povedomia majú veľký význam pri informovaní zamestnávateľov, zamestnancov a zainteresovaných strán o tom, prečo ešte stále existuje rozdiel v odmeňovaní žien a mužov a akým spôsobom je možné ho znížiť. Komisia preto začala druhú fázu informačnej kampane v rámci celej Európskej únie, ktorá zahŕňa decentralizované činnosti v 27 členských štátoch Európskej únie. Nová elektronická kalkulačka na výpočet rozdielu v odmeňovaní žien a mužov umožní zamestnancom a zamestnávateľom získať obraz o tomto rozdiele.

Pozri takisto MEMO/10/65

Ďalšie informácie

Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov – informácie pre tlač

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=708&furtherNews=yes

ANNEX

How big is the pay gap in different Member States?

Measured as the "relative difference in average gross hourly earnings between women and men," the gender pay gap is estimated to be 18% in the EU as a whole (see graph below).

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Areas for prioritisation in the field of gender equalitySPECIAL EUROBAROMETER 326 : "GENDER EQUALITY IN THE EU IN 2009

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

Urgency in addressing the pay gap

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Measures to address the gender pay gap
Side Bar