Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 236

Bruksela, dnia 5 marca 2010 r.

Komisja Europejska dąży do radykalnego zmniejszenia różnicy w płacach kobiet i mężczyzn

W ciągu najbliższych pięciu lat Komisja Europejska planuje zastosować szereg środków w celu radykalnego zmniejszenia różnicy w płacach kobiet i mężczyzn. Średnio różnica ta wynosi w UE 18%. W celu jej redukcji Komisja zamierza zmienić podejście pracodawców, pobudzać inicjatywy mające na celu promowanie równości płci oraz wspierać opracowywanie narzędzi mierzenia różnicy w płacach kobiet i mężczyzn. Równocześnie nie jest wykluczone tworzenie nowych środków prawnych. Komisja zamierza przeprowadzić konsultacje z europejskimi partnerami społecznymi oraz analizę wpływu różnych opcji działania: zwiększenia sankcji, zapewnienia przejrzystości płac lub regularnych sprawozdań w zakresie różnicy płac. Opublikowane dziś badanie Eurobarometru wskazuje, że ponad 80% Europejczyków popiera podjęcie pilnych działań w tym zakresie.

„Jestem poruszona faktem, że w ciągu ostatnich 15 lat różnica w płacach kobiet i mężczyzn niemal nie zmniejszyła się, a w niektórych krajach nawet wzrosła,” powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa. „W okresie kryzysu Europa nie może pozwolić sobie na koszty różnicy w płacach kobiet i mężczyzn i musimy użyć wszystkich dostępnych narzędzi, aby ją usunąć. Wraz z państwami członkowskimi będziemy starać się, aby do końca kadencji Komisji osiągnąć znaczną redukcję różnicy w płacach kobiet i mężczyzn w UE.”

Różnica w płacach kobiet i mężczyzn – średnia różnica w zarobkach brutto na godzinę we wszystkich działach gospodarki – wynosi obecnie w UE 18%, przy czym różni się ona znacząco zależnie od kraju i sektora. Odzwierciedla ona utrzymującą się nierówność na rynku pracy, która w praktyce dotyka głównie kobiet. Jej zmniejszenie wymaga działań na wielu poziomach w celu zwalczenia jej różnorodnych przyczyn.

W drugiej połowie 2010 r. Komisja przedstawi nową strategię UE na rzecz równości płci na lata 2010-2015. Likwidacja różnicy w płacach kobiet i mężczyzn będzie jednym z jej głównych priorytetów. W tym celu Komisja zastosuje wszystkie dostępne narzędzia, zarówno prawne jak i pozaprawne.

We współpracy z europejskimi partnerami społecznymi Komisja przeprowadzi szczegółową analizę gospodarczych i społecznych skutków niektórych możliwych działań, a w szczególności:

  • przedstawiania sprawozdań w zakresie różnicy płac kobiet i mężczyzn i gwarantowania przejrzystości płac na poziomie przedsiębiorstw i indywidualnym, lub też grupowym, poprzez informowanie i konsultacje z pracownikami,

  • wzmacniania obowiązku zapewniania neutralnych w odniesieniu do płci systemów klasyfikacji stanowisk oraz skali płac ;

  • udoskonalania przepisów w zakresie sankcji w przypadku łamania prawa do równej płacy, tak aby miały one funkcję prewencyjną i były proporcjonalne (np. sankcje byłyby ostrzejsze w przypadku wielokrotnego łamania prawa).

Komisja zamierza również:

  • zwiększać świadomość pracowników, pracodawców i całego społeczeństwa w zakresie przyczyn różnicy w płacach i potencjalnych rozwiązań problemu;

  • wspierać inicjatywy w zakresie promowania równości płci w miejscu pracy poprzez znaki lub karty równości oraz nagrody. We Francji ustanowiono na przykład w 2004 r. „znak równości zawodowej”. Przedsiębiorstwa mogą go uzyskać na okres trzech lat, jeżeli przeprowadzą odpowiednią procedurę i wykażą swoje zaangażowanie na rzecz równości płci w różnych obszarach, np. harmonogramach, programach rozwoju zawodowego i wewnętrznego awansu kobiet na kluczowe stanowiska;

  • wspierać opracowywanie narzędzi pomagających pracodawcom w analizie różnic w płacach kobiet i mężczyzn w ich przedsiębiorstwach. W Niemczech opracowano na przykład program informatyczny obliczający różnicę poziomu płac. Narzędzie to pomaga pracodawcom w uzyskaniu obrazu sytuacji i podjęciu środków w celu zlikwidowania różnicy w płacach kobiet i mężczyzn;

  • poprawić dostępność i jakość statystyk w zakresie różnicy w płacach .

Walka ze związanymi z płcią nierównościami na rynku pracy jest także kluczowym elementem unijnej strategii gospodarczej i zatrudnienia na najbliższe dziesięć lat Europa 2020 (zob. IP/10/225 ). Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych w 2009 r. przez szwedzką prezydencję, likwidacja wynikających z płci różnic w zakresie zatrudnienia w państwach członkowskich UE może zaowocować 15%-45% wzrostem PKB.

Komisja prowadzi ponadto analizę inicjatyw w zakresie promowania równości płci w miejscu pracy. Jej wyniki zaprezentowane zostaną w dniu 5 maja.

Kontekst

Badanie Eurobarometru w zakresie równości płci wykazało, że w opinii Europejczyków likwidacja różnicy w płacach kobiet i mężczyzn jest, obok przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, głównym priorytetem walki z nierównością płci. 82% Europejczyków uważa, że należy podjąć pilne działania w celu zlikwidowania różnicy w płacach kobiet i mężczyzn. Równocześnie 62% ankietowanych sądzi, że nierówność wynikająca z płci jest w ich kraju powszechna. 66% stwierdziło także, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat sytuacja poprawiła się.

Dzięki unijnym i krajowym przepisom w zakresie równości płac zmniejszyła się liczba przypadków bezpośredniej dyskryminacji, tj. różnic w płacach kobiet i mężczyzn wykonujących dokładnie tę samą pracę. Różnice w płacach odzwierciedlają jednak o wiele więcej różnych przejawów trwającej ciągle dyskryminacji i nierówności na rynku pracy, które w praktyce dotykają głównie kobiet.

W perspektywie zarobków na przestrzeni całego życia konsekwencją różnicy płac są także niższe emerytury kobiet. W rezultacie kobiety w większym niż mężczyźni stopniu doświadczają trwałej i głębokiej biedy. W grupie wiekowej powyżej 65 lat zagrożonych ubóstwem jest 22% kobiet, podczas gdy wśród mężczyzn – 16%.

Działania informacyjne są konieczne, aby uświadomić pracodawcom, pracownikom i innym zainteresowanym stronom przyczyny występowania różnicy w płacach kobiet i mężczyzn i sposoby jej zmniejszenia. Komisja rozpoczyna zatem drugi etap obejmującej całą Unię Europejską kampanii informacyjnej, która prowadzona będzie w zdecentralizowany sposób w 27 państwach członkowskich. Nowy dostępny w internecie kalkulator pozwoli pracownikom i pracodawcom uzmysłowić sobie różnicę w płacach kobiet i mężczyzn.

Zob. także MEMO/10/65

Więcej informacji

Pakiet materiałów prasowych na temat różnicy w płacach kobiet i mężczyzn

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=708&furtherNews=yes

ANNEX

How big is the pay gap in different Member States?

Measured as the "relative difference in average gross hourly earnings between women and men," the gender pay gap is estimated to be 18% in the EU as a whole (see graph below).

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Areas for prioritisation in the field of gender equalitySPECIAL EUROBAROMETER 326 : "GENDER EQUALITY IN THE EU IN 2009

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

Urgency in addressing the pay gap

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Measures to address the gender pay gap
Side Bar