Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/236

2010  m. kovo 5 d., Briuselis

Europos Komisija siekia smarkiai sumažinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą

Europos Komisija ketina pritaikyti net kelias priemones, kuriomis siekiama per ateinančius penkerius metus smarkiai sumažinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą. Dabar vyrų ir moterų darbo užmokestis ES vidutiniškai skiriasi 18 proc. Norėdama sumažinti šį skirtumą, Komisija didins darbdavių informuotumą, ragins imtis lyčių lygybės skatinimo iniciatyvų ir rems vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumo įvertinimo priemonių kūrimą. Neatmetama ir naujų teisinių priemonių galimybė. Komisija ketina konsultuotis su Europos socialiniais partneriais ir išnagrinėti, koks poveikis būtų pasirinkus tokias priemones kaip sankcijų sugriežtinimas, užmokesčio skaidrumo užtikrinimas ir reguliarūs pranešimai apie darbo užmokesčio skirtumus. Iš šiandien paskelbtų „Eurobarometro“ apklausos rezultatų matyti, kad daugiau nei 80 proc. europiečių pritaria tam, kad darbo užmokesčio skirtumo mažininimo priemonių reikia imtis nedelsiant.

Komisijos pirmininko pavaduotoja, už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakinga ES Komisijos narė Viviane Reding sakė: „Man itin didelį nerimą kelia tai, kad per 15 metų vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas beveik nesumažėjo, o kai kuriose šalyse jis net didėja. Krizės metu vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumo Europa sau leisti negali. Todėl turime panaudoti visas turimas priemones, kad jį sumažintume . Kartu su valstybėmis narėmis sieksime, kad iki šios Komisijos kadencijos pabaigos vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas ES smarkiai sumažėtų.“

Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas – visos ekonomikos masto moterų ir vyrų darbo bendrojo užmokesčio už valandą vidutinis skirtumas – ES dabar yra 18  proc., nors skirtingose šalyse ir sektoriuose šis rodiklis labai skiriasi. Šis skirtumas rodo, kad darbo rinkoje tebesama nelygybės, kurią dažniausia patiria moterys. Mažinant darbo užmokesčio skirtumą ir siekiant pašalinti daugialypes jo priežastis, veiksmų reikės imtis keliais lygmenimis.

Antrąjį 2010  m. pusmetį Komisija pateiks naują 2010–2015 m. ES lyčių lygybės strategiją. Vienas iš pagrindinių jos prioritetų bus darbo užmokesčio skirtumo mažinimas. Komisija panaudos visas turimas teisėkūros ir kitas priemones, kad sumažintų vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą.

Kartu su Europos socialiniais partneriais Komisija nuodugniai išnagrinės, kokį ekonominį ir socialinį poveikį turėtų tam tikros galimos priemonės, visų pirma:

  • pranešimai apie vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus ir darbo užmokesčio skaidrumo užtikrinimas , lyginant įmones, pavienius darbuotojus arba kolektyvus ir informuojant darbuotojus bei su jais konsultuojantis;

  • didesnė pareiga užtikrinti, kad būtų nustatyta lyčių požiūriu nešališka pareigų klasifikacija ir užmokesčio skalės ;

  • tikslesnės nuostatos dėl sankcijų už teisės į vienodą atlyginimą pažeidimą, užtikrinant, kad sankcijos būtų atgrasomos ir proporcingos (pavyzdžiui, griežtesnių sankcijų taikymas pakartotinio pažeidimo atveju).

Be to, Komi sija:

  • didins darbuotojų, darbdavių ir visuomenės informuotumą apie darbo užmokesčio skirtumo priežastis ir galimus jo mažinimo būdus;

  • ragins imtis lyčių lygybės skatinimo iniciatyvų darbe – teikti lygybės ženklus, raštus ir apdovanojimus už lygybės skatinimą; Pavyzdžiui, Prancūzijoje nuo 2004 m. suteikiamas profesinės lygybės užtikrinimo ženklas ( Label égalité professionnelle ). Įmonei jis gali būti suteiktas trejiems metams, jeigu ji laikosi specialios procedūros ir rodo pasiryžimą užtikrinti lyčių lygybę tokiose srityse kaip tvarkaraščio sudarymas, profesinis tobulėjimas ir įmonės darbuotojų moterų paaukštinimas tarnyboje ir skyrimas į svarbias pareigas;

  • skatins kurti priemones, kuriomis darbdaviai galėtų lengviau analizuoti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus savo įmonėse. Pavyzdžiui, Vokietija sukūrė programinę įrangą, kurią taikant apskaičiuojamas darbo užmokesčio skirtumas. Ši priemonė gali padėti darbdaviams geriau suprasti situaciją ir imtis vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumų mažinimo priemonių;

  • gerins statistinės informacijos apie darbo užmokesčio skirtumą teikimą ir kokybę.

Lyčių nelygybės darbo rinkoje problemos sprendimas yra ir pagrindinis 2020  m. Europos strategijos, ES ekonomikos augimo ir užimtumo strategijos ateinantį dešimtmetį, elementas. (žr. IP/10/225 ). 2009 m. Švedijai pirmininkaujant ES atliktas tyrimas parodė, kad panaikinus lyčių užimtumo skirtumus ES valstybėse narėse BVP galėtų padidėti 15–45 proc.

Be to, Komisija atlieka lyčių lygybės skatinimo iniciatyvų darbe studiją. Jos rezultatai bus pristatyti gegužės 5 d.

Pagrindiniai faktai

Iš lyčių lygybei skirtos „Eurobarometro“ apklausos rezultatų matyti, kad europiečiai mano, kad šalinant moterų ir vyrų nelygybę pirmiausia reikia sumažinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą, taip pat spręsti prievartos prieš moteris problemą. 82 proc. europiečių mano, kad vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumų mažinimo priemonių reikia imtis nedelsiant. 62 proc. respondentų mano, kad lyčių nelygybė jų šalyje įsigalėjusi. 66 proc. taip pat teigė, kad per pastarąjį dešimtmetį situacija pagerėjo.

Dėl ES ir nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių vienodą užmokestį, tiesioginio diskriminavimo atvejų, kai vyrams ir moterims už tą patį darbą mokama nevienodai, sumažėjo. Tačiau darbo užmokesčio skirtumas susijęs su daug didesnėmis problemomis: jis rodo, kad apskritai darbo rinkoje moterys ir toliau dažnai diskriminuojamos ir patiria nelygybę.

Dėl moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumo sumažėja ir moterų viso gyvenimo pajamos, todėl jų pensijos mažesnės. Taigi moterys dažniau už vyrus patiria nuolatinį ir itin didelį skurdą: 22 proc. 65 metų ir vyresnių moterų gresia skurdas, o vyrų – 16 proc.

Informuotumą didinti būtina, kad darbdaviai, darbuotojai ir suinteresuotosios šalys žinotų, kodėl tebesama vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumų ir kaip juos mažinti. Todėl Komisija pradeda antrąjį ES informavimo kampanijos etapą, kuriuo visose 27 ES valstybėse narėse vyks įvairūs renginiai. Naudodamiesi nauja elektronine vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumo skaičiuokle darbuotojai ir darbdaviai galės pamatyti, koks yra realus darbo užmokesčio skirtumas.

Dar žr. MEMO/10/65

Daugiau informacijos

Medžiaga spaudai apie vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=708&furtherNews=yes

ANNEX

How big is the pay gap in different Member States?

Measured as the "relative difference in average gross hourly earnings between women and men," the gender pay gap is estimated to be 18% in the EU as a whole (see graph below).

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Areas for prioritisation in the field of gender equalitySPECIAL EUROBAROMETER 326 : "GENDER EQUALITY IN THE EU IN 2009

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

Urgency in addressing the pay gap

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Measures to address the gender pay gap
Side Bar