Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 10/236

Bryssel 5. maaliskuuta 2010

Euro opan komissio pyrkii pienentämään huomattavasti sukupuolten välistä palkkakuilua

Euroopan komissio aikoo toteuttaa useita toimenpiteitä miesten ja naisten välisen palkkakuilun pienentämiseksi huomattavasti seuraavien viiden vuoden kuluessa. Sukupuolten välinen palkkaero EU:ssa on tällä hetkellä keskimäärin 18 prosenttia. Luvun pienentämiseksi komissio aikoo lisätä työnantajille kohdistuvaa tiedotusta asiasta, kannustaa sukupuolten välistä tasa-arvoisuutta edistäviä aloitteita ja tukea välineiden kehittämistä sukupuolten välisen palkkakuilun mittaamiseksi. Toisaalta voidaan ottaa käyttöön myös uusia lainsäädännöllisiä toimenpiteitä. Komissio aikoo kuulla eurooppalaisia työmarkkinaosapuolia ja analysoida useiden vaihtoehtojen vaikutuksia. Vaihtoehtoja voivat olla seuraamusten tiukentaminen, palkkauksen avoimuus ja säännöllinen raportointi palkkaerojen kehittymisestä. Tänään julkaistu Eurobarometri-tutkimus osoittaa, että yli 80 prosenttia eurooppalaisista tukee nopeita toimia palkkakuilun pienentämiseksi.

Olen syvästi huolestunut siitä, että sukupuolten välinen palkkakuilu ei ole viimeisten 15 vuoden kuluessa pienentynyt juuri lainkaan ja joissain maissa se jopa suurenee , totesi EU:n oikeus-, perusoikeus- ja kansalaisasioista vastaava komissaari, varapuheenjohtaja Viviane Reding. Näinä kriisiaikoina sukupuolten välinen palkkakuilu tulee Euroopalle liian kalliiksi. Meidän on käytettävä kaikkia välineitä palkkakuilun poistamiseksi. Yhdessä jäsenvaltioiden kanssa pyrimme siihen, että sukupuolten väliset palkkaerot pienenisivät EU:ssa huomattavasti nykyisen komission toimikauden loppuun mennessä.

Sukupuolten välinen palkkaero eli miesten ja naisten bruttotuntiansioiden välinen keskimääräinen ero EU:n koko taloudessa on tällä hetkellä 18 prosenttia, mutta eri maiden ja eri alojen palkkaeroissa on huomattavia erovaisuuksia. Tämä on osoitus työmarkkinoiden jatkuvasta epätasa-arvoisuudesta, joka käytännössä kohdistuu lähinnä naisiin. Palkkakuilun pienentämiseksi tarvitaan toimia useilla tasoilla, koska sen syyt ovat myös moninaisia.

Vuoden 2010 toisella puoliskolla komissio esittää uuden naisten ja miesten tasa-arvo a koskevan EU:n strategian vuosiksi 2010–2015. Palkkakuilun pienentäminen tulee olemaan yksi sen painopistealueista. Komissio käyttää kaikkia käytettävissä olevia, sekä lainsäädännöllisiä että muita välineitä, sukupuolten välisten palkkaerojen pienentämiseksi.

Komissio analysoi yksityiskohtaisesti erityisesti seuraavien vaihtoehtojen taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset yhdessä eurooppalaisten työmarkkinao sapuolten kanssa:

  • palkkaerojen raportointi ja avoimuuden varmistaminen yrityksen ja yksittäisten työntekijöiden tasolla tai kollektiivisesti tiedotuksen ja työntekijöiden kuulemisten avulla

  • sukupuol ineutraalien työpaikkailmoitusten ja palkkataulukoiden käytön varmistamista koskevan velvollisuuden vahvistaminen

  • tasa-arvoista palkkausta koskevan oikeuden rikkomisesta määrättäviä seuraamuksia koskevien säännösten parantaminen sen varmistamiseksi, että säännökset ovat varoittavia ja oikeasuhteisia (esimerkiksi toistuvista rikkomuksista määrätään ankarampia seuraamuksia).

Komissio aikoo myös :

  • lisätä työntekijöi lle, työnantajille ja suurelle yleisölle suunnattua tiedotusta palkkakuilun syistä ja mahdollisuuksista sen pienentämiseksi

  • kannustaa aloitteita sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi työpaikalla tasa-arvomerkinnöillä, peruskirjoilla ja palkinnoilla. Ranskassa esimerkiksi perustettiin vuonna 2004 Label égalité professionnelle ” -merkintä . Yritykset saavat sen kolmeksi vuodeksi, jos ne noudattavat erityistä menettelyä ja osoittavat sitoumuksensa sukupuolten väliseen tasa-arvoon eri aloilla kuten suunnittelussa, urakehityksessä ja naisten ylentämisessä tärkeimpiin tehtäviin yrityksen sisällä.

  • tukea sellaisten välineiden kehittämistä, joilla työnantajat voivat analysoida sukupuolten välisiä palkkaeroja yrityksissään. Esimerkiksi Saksassa kehitettiin ohjelmisto palkkaerojen laskemiseksi. Kyseinen väline voi auttaa työnantajia saamaan tietoja tilanteesta ja toteuttamaan toimia palkkaeron pienentämiseksi.

  • parantaa palkkaeroja koskevien tilastojen saatavuutta ja laatua.

Sukupuolten välisen epätasa-arvoisuuden poistaminen työmarkkinoilta on myös yksi EU:n talous- ja työllisyysstrategian , EU 2020 -strategian pääkohdista (ks . IP/10/225 ). Ruotsin EU:n puheenjohtajakaudella vuonna 2009 tehdyn tutkimuksen mukaan sukupuolten välisten palkkaerojen poistaminen EU:n jäsenvaltioiden työmarkkinoilta voisi johtaa bruttokansantuotteen 15–45 prosentin kasvuun.

Komissio tutkii myös sukupuolten välistä tasa-arvoisuutta edistäviä aloitteita työpaikoilla. Tutkimuksen tulokset julkaistaan 5. toukokuuta.

Taustaa

Eurobarometr i-tutkimus sukupuolten välisestä tasa-arvosta osoittaa, että eurooppalaisten mielestä sukupuolten välisen palkkakuilun poistaminen, yhdessä naisiin kohdistuvan väkivallan poistamisen kanssa, on etusijalla miesten ja naisten välisen tasa-arvon edistämisessä. Eurooppalaisista 82 prosenttia on sitä mieltä, että sukupuolten välisiä palkkaeroja on pienennettävä nopeasti. Vastaajista 62 prosenttia katsoo sukupuolten epätasa-arvon olevan maassaan laajalle levinnyttä. Lisäksi 66 prosentin mielestä tilanne on parantunut viime vuosikymmenen aikana.

Samapalkkaisuutta koskevan EU:n ja kansallisen lainsäädännön ansiosta suorat syrjintätapaukset, eli tapaukset, joissa täsmälleen samaa työtä tekeville miehille ja naisille maksetaan eri palkkaa, ovat vähentyneet. Mutta palkkakuilu on osoitus muustakin; se osoittaa käytännössä lähinnä naisiin kohdistuvan syrjinnän ja epätasa-arvon jatkumisen työmarkkinoilla kokonaisuudessaan.

Sukupuolten välisen palkkakuilun vaikutus elinikäisiin ansioihin merkitsee sitä, että naisilla on myös alhaisemmat eläkkeet. Tämän vuoksi naiset kärsivät useammin kuin miehet jatkuvasta ja äärimmäisestä köyhyydestä: 22 prosentilla 65-vuotiaista ja sitä vanhemmista naisista on riski elää köyhyydessä, kun taas miesten kohdalla vastaava luku on 16 prosenttia.

Tiedotustoiminta on tärkeää, jotta työnantajat, työntekijät ja sidosryhmät tulevat tietoisiksi siitä, miksi sukupuolten välinen palkkakuilu on yhä olemassa ja kuinka sitä voidaan pienentää. Komissio käynnistää sen vuoksi EU:n laajuisen tiedotuskampanjan toisen vaiheen, jossa toimet on hajautettu EU:n 27 jäsenvaltioon. Uuden, verkossa olevan sukupuolten välisten palkkaerojen laskurin avulla työntekijät ja työnantajat voivat nähdä palkkakuilun havainnollisesti.

Ks. myös MEMO/10/65

Lisätietoja

Lehdistöpaketti sukupuolten välisestä palkkakuilusta

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=708&furtherNews=yes

ANNEX

How big is the pay gap in different Member States?

Measured as the "relative difference in average gross hourly earnings between women and men," the gender pay gap is estimated to be 18% in the EU as a whole (see graph below).

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Areas for prioritisation in the field of gender equalitySPECIAL EUROBAROMETER 326 : "GENDER EQUALITY IN THE EU IN 2009

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

Urgency in addressing the pay gap

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Measures to address the gender pay gap
Side Bar