Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/236

Brüssel, 5. märts 2010

Euroopa Komisjon on seadnud eesmärgiks vähendada märkimisväärselt meeste ja naiste palgaerinevust

Euroopa Komisjon kavatseb võtta terve rea meetmeid, et märkimisväärselt vähendada meeste ja naiste palgaerinevust järgmise viie aasta jooksul. Praegu on ELis meeste ja naiste keskmine palgaerinevus 18 %. Palgaerinevuse vähendamiseks kavatseb komisjon suurendada tööandjate teadlikkust, propageerida soolist võrdõiguslikkust edendavaid algatusi ja toetada vahendite väljatöötamist palgaerinevuse mõõtmiseks. Teisalt ei välistata ka uusi õiguslikke meetmeid. Komisjon kavatseb nõu pidada Euroopa tööturu osapooltega ja analüüsida selliste valikute mõju nagu sanktsioonide tugevdamine, palkade läbipaistvuse tagamine ning regulaarne aruandlus meeste ja naiste palgaerinevuse kohta. Täna avaldatud Eurobaromeetri uuringu kohaselt toetab üle 80 % eurooplastest kiiret sekkumist, et vähendada palgaerinevust.

„Olen sügavalt mures, et meeste ja naiste palgaerinevus on viimase 15 aasta jooksul vaevu kahanenud ja on mõnes liikmesriigis hoopis suurenenud,” ütles komisjoni asepresident ning õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse volinik Viviane Reding. „ Praeguse majanduskriisi tingimustes on palgaerinevuse näol tegemist Euroopale lubamatu kuluga. Meil tuleb kasutada kõiki võimalikke vahendeid meeste ja naiste palgaerinevuse kaotamiseks. Üritame koos liikmesriikidega praeguse komisjoni koosseisu ametiaja lõpuks meeste ja naiste palgaerinevust märkimisväärselt vähendada.”

Meeste ja naiste palgaerinevus – meeste ja naiste brutotunnitasu keskmine erinevus majanduses tervikuna – on ELis praegu 18 %, mis erineb omakorda märkimisväärselt liikmesriikide ja majandusharude lõikes. See peegeldab jätkuvat ebavõrdsust tööturul, mis tegelikkuses puudutab peamiselt naisi. Palgaerinevuse vähendamiseks tuleb võtta meetmeid eri tasanditel, et tegeleda probleemi mitmete põhjustega.

2010. aasta teises pooles esitab komisjon ELi uue soolise võrdõiguslikkuse strateegia aastateks 2010–2015. Selle prioriteediks on meeste ja naiste palgaerinevuse probleemi lahendamine. Selleks kasutab komisjon kõiki olemasolevaid nii seadusandlikke kui ka muid vahendeid.

Koos Euroopa tööturu osapooltega analüüsib komisjon üksikasjalikult järgmiste valikute majanduslikku ja sotsiaalset mõju:

  • aruandlus meeste ja naiste vahelise palgaerinevuse kohta ja palkade läbipaistvuse tagamine ettevõtte ja üksikisiku tasandil või kollektiivselt teavitamise ja töötajatega konsulteerimise kaudu;

  • kohustus tagada sooliselt neutraalsed kutsealade klassifikatsioonid ja palgaskaalad ;

  • sanktsioone käsitlevate sätete tõhustamine, et tagada nende hoiatav mõju ja proportsionaalsus (nt raskem karistus korduvate rikkumiste korral), kui rikutakse õigust võrdsele palgale.

Lisaks sellele komisjon:

  • suurendab töötajate, tööandjate ja üldsuse teadlikkust palgaerinevuse põhjustest ja võimalikest lahendustest;

  • propageerib soolist võrdõiguslikkust edendavaid algatusi tööl asjakohaste märgiste, eeskirjade ja hüvitiste kaudu. Prantsusmaal on märgise „Label égalité professionnelle“ süsteem olemas juba alates 2004. aastast. Ettevõtted võivad sellise märgise saada kolmeks aastaks, kui nad järgivad konkreetset menetlust ja näitavad üles oma pühendumust soolise võrdõiguslikkuse tagamisel sellistes valdkondades nagu töögraafiku koostamine, karjääri edendamine ja naiste edutamine tähtsatele ametikohtadele;

  • aitab välja töötada vahendeid, mis võimaldavad tööandjatel analüüsida meeste ja naiste vahelist palgaerinevust oma ettevõtetes. Saksamaal on näiteks välja töötatud tarkvara, mis arvutab välja meeste ja naiste vahelise palgaerinevuse. Selline vahend aitab suurendada tööandjate teadlikkust olukorrast ja võimaldab neil võtta meetmeid palgaerinevuse probleemi lahendamiseks;

  • parandada palgaerinevust käsitleva statistika koostamist ja selle kvaliteeti.

Tööturul valitseva meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse probleemi lahendamine on ka Euroopa 2020 (ELi majandus- ja tööhõivestrateegia järgmiseks kümneks aastaks, vt IP/10/225 ) keskne teema. 2009. aastal Rootsi eesistumise ajal tehtud uuringu kohaselt suurendaks soolise ebavõrdsuse kaotamine ELi tööturul SKP-d potentsiaalselt 15 % – 45 %.

Lisaks viib komisjon läbi uuringu soolist võrdõiguslikkust edendavate algatuste kohta tööl. Uuringu tulemusi esitletakse 5. mail.

Taust

Eurobaromeetri uuringust soolise võrdõiguslikkuse kohta nähtub, et eurooplaste arvates peitub meeste ja naiste vahelise ebavõrds use probleemi lahendamise võti lisaks naiste vastu suunatud vägivalla probleemi lahendamisele ka meeste ja naiste vahelise palgaerinevuse kaotamises. 82 % eurooplastest leiab, et palgaerinevuse probleemi lahendamiseks tuleb kiiresti võtta meetmeid. Lisaks leiab 62 % vastanutest, et sooline ebavõrdsus on nende liikmesriikides laialt levinud. 66 % väitis, et viimase kümne aasta jooksul on olukord paranenud.

Tänu ELi ja riiklikele võrdse tasustamise eeskirjadele on vähenenud otsese diskrimineerimise juhtumid – palgaerinevused sama tööd tegevate meeste ja naiste vahel. Kuid palgaerinevus ei piirdu vaid sellega: see peegeldab jätkuvat ning tegelikkuses peamiselt naisi puudutavat diskrimineerimist ja ebavõrdsust tööturul.

Palgaerinevus vähendab naiste eluaegset sissetulekut, mis ühtlasi tähendab ka naiste madalamat pensioni. Seega tabab püsiv ja äärmine vaesus naisi rohkem kui mehi: 65-aastastest ja vanematest naistest on vaesusohus 22%, samas ku i meeste puhul on see näitaja 16%.

Teadlikkust suurendaval tegevusel on tähtis roll tööandjate, töötajate ja sidusrühmade teavitamisel sellest, miks meeste ja naiste palgaerinevus ikka veel esineb ja kuidas me saaksime seda vähendada. Seepärast käivitab komisjon kogu ELi hõlmava teabekampaania teise etapi, mille meetmed on suunatud kõikidele EL 27 liikmesriikidele. Uus meeste ja naiste palgaerinevuse online -kalkulaator võimaldab töötajatel ja tööandjatel palgaerinevust oma silmaga näha.

Vt ka MEMO/10/65

Täiendav teave

Meeste ja naiste palgaerinevuse pressipakett

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=708&furtherNews=yes

ANNEX

How big is the pay gap in different Member States?

Measured as the "relative difference in average gross hourly earnings between women and men," the gender pay gap is estimated to be 18% in the EU as a whole (see graph below).

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Areas for prioritisation in the field of gender equalitySPECIAL EUROBAROMETER 326 : "GENDER EQUALITY IN THE EU IN 2009

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

Urgency in addressing the pay gap

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Measures to address the gender pay gap
Side Bar