Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/236

V Bruselu dne 5. března 2010

Evropská komise má v plánu významně snížit rozdíly v platech žen a mužů

Evropská komise hodlá zavést soubor opatření zaměřených na významné snížení rozdílů v platech mezi muži a ženami v příštích pěti letech. Průměrný rozdíl v platech žen a mužů dosahuje v EU v poslední době 18 %. Komise hodlá zmírnit tento nepoměr zvýšením povědomí mezi zaměstnavateli, podporou iniciativ prosazujících rovnost žen a mužů a podporou vývoje nástrojů k měření rozdílů v platech žen a mužů. Kromě toho nejsou vyloučena ani právní opatření. Komise má v úmyslu konzultovat evropské sociální partnery a analyzovat účinek řady možností: posílení sankcí, zajišťování platové transparentnosti a pravidelného hlášení rozdílů v platech. Dnes zveřejněný průzkum Eurobarometru ukazuje, že více než 80 % Evropanů podporuje aktivity nutné k řešení těchto rozdílů.

„Hluboce mě znepokojuje, že rozdíly v platech žen a mužů se v uplynulých 15 letech téměř nesnížily a v některých zemích se dokonce zvyšují,“ prohlásila místopředsedkyně Evropské komise Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost, základní práva a občanství. „V této krizové době jsou rozdíly v platech žen a mužů nákladem, který si Evropa nemůže dovolit. Musíme využít všech prostředků, které máme k dispozici, abychom tyto rozdíly odstranili. Spolu s členskými státy budeme usilovat o významné snížení rozdílů v platech žen a mužů v EU, a to do konce mandátu této Komise.“

Rozdíly v platech žen a mužů – průměrný rozdíl mezi hrubým hodinovým výdělkem žen a mužů z celkového hospodářského hlediska – dosahuje nyní v EU 18 % a mezi jednotlivými zeměmi a oblastmi existují výrazné odlišnosti. Odráží pokračující nerovnosti na trhu práce, které v praxi postihují především ženy. Ke snížení těchto rozdílů je zapotřebí aktivity na několika úrovních, která vyřeší všechny jejich příčiny.

Komise v druhé půli roku 2010 předloží novou strategii EU pro rovnost žen a mužů na období 2010–2015. Řešení rozdílů v platech žen a mužů bude jednou z hlavních priorit. Komise použije všechny dostupné prostředky, legislativní i nelegislativní, ke snížení těchto rozdílů.

Komise společně s evropskými sociálními partnery provede podrobný rozbor hospodářského a společenského účinku některých možností, zejména:

  • hlášení rozdílů v platech žen a mužů a zajištění platové transparentnosti na úrovni společností a jedinců nebo kolektivně informováním a poradami s pracovníky;

  • zdůraznění povinnosti zajistit pracovní zařazení a platové tabulky neutrální z hlediska pohlaví;

  • zefektivnění ustanovení o sankcích v případě porušení práva na rovné platové podmínky, které jim zajistí odrazující účinek a přiměřenost (například zvýšením sankcí při opakovaném porušování).

Komise rovněž:

  • zvýší povědomí mezi zaměstnanci, zaměstnavateli a veřejností o příčinách rozdílů v platech a případných řešeních;

  • podpoří iniciativy prosazující rovnost žen a mužů na pracovišti označováním, chartami a oceňováním rovnosti. Ve Francii bylo v roce 2004 například zavedeno označení „Label égalité professionnelle“. Společnosti ho mohou získat na tři roky, pokud podstoupí zvláštní proceduru a zaváží se dodržovat rovnost žen a mužů v řadě oblastí včetně časového rozvrhu, rozvoje kariéry a vnitřního povyšování žen na klíčových pozicích;

  • podpoří vývoj nástrojů umožňujících zaměstnavatelům analyzovat rozdíly v platech v jejich společnostech. Německo kupříkladu vyvinulo software, který počítá rozdíl ve mzdách. Tento nástroj může pomoci zaměstnavatelům uvědomit si, jaká je situace, a přijmout opatření odstraňující rozdíly v platech žen a mužů;

  • zlepší poskytování a kvalitu statistických údajů o rozdílech v platech.

Řešení nerovností žen a mužů na pracovním trhu je rovněž klíčovou součástí strategie pro hospodářství a zaměstnanost EU na příští dekádu (viz IP/10/225 ). Podle studie vypracované pod švédským předsednictvím EU v roce 2009 by odstranění nerovností žen a mužů v oblasti zaměstnanosti v členských státech EU mohlo vést až k 15–45% zvýšení HDP.

Konečně, Komise pracuje na studii o iniciativách prosazujících rovnost žen a mužů na pracovišti. Výsledky této studie budou k dispozici dne 5. května.

Souvislosti

Průzkum Eurobarometru o rovnosti žen a mužů ukazuje, že Evropané považují odstranění rozdílů v platech žen a mužů za největší prioritu při řešení nerovnosti žen a mužů, současně s řešením problematiky násilí na ženách. Celkem 82 % Evropanů se domnívá, že by měla být přijata okamžitá opatření vedoucí k vyřešení rozdílů v platech žen a mužů. Krom toho považuje 62 % respondentů nerovnost žen a mužů za široce rozšířenou v jejich zemi a 66 % rovněž odpovědělo, že se situace v posledních deseti letech zlepšila.

Díky právní úpravě EU a vnitrostátním právním úpravám o rovnosti platů ubylo případů přímé diskriminace – rozdílů v platech mužů a žen vykonávajících přesně stejnou práci. Ale nerovnost platů zachází ještě mnohem dále: odráží pokračující diskriminaci a celkovou nerovnost na trhu práce, která v praxi postihuje především ženy.

Rozdíly v platech žen a mužů z hlediska celoživotního výdělku mají za následek, že ženy mají rovněž nižší důchod. V důsledku toho jsou ženy více než muži postiženy trvalou a extrémní chudobou: 22 % žen ve věku od 65 let je ohroženo chudobou ve srovnání se 16 % mužů.

Činnosti vedoucí ke zvýšení povědomí jsou zásadním krokem při informování zaměstnavatelů, zaměstnanců a akcionářů o tom, proč nadále přetrvávají rozdíly v platech žen a mužů a jak je možno je snížit. Komise proto spustila druhou fázi informační kampaně v rámci celé EU, zahrnující decentralizované činnosti ve všech 27 členských státech EU. Nová online kalkulačka rozdílů v platech žen a mužů umožní zaměstnancům a zaměstnavatelům zobrazení těchto rozdílů.

Viz také MEMO/10/65

Další informace

Informace pro tisk o rozdílech v platech žen a mužů

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=708&furtherNews=yes

ANNEX

How big is the pay gap in different Member States?

Measured as the "relative difference in average gross hourly earnings between women and men," the gender pay gap is estimated to be 18% in the EU as a whole (see graph below).

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Areas for prioritisation in the field of gender equalitySPECIAL EUROBAROMETER 326 : "GENDER EQUALITY IN THE EU IN 2009

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

Urgency in addressing the pay gap

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Measures to address the gender pay gap
Side Bar