Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

IP/10/ 234

V Bruseli 4. marca 2010

Štátna pomoc: Komisia schvaľuje dočasnú slovenskú schému pomoci, v rámci ktorej je poľnohospodárom možné poskytnúť príspevok až do výšky 15 000 EUR

Európska komisia dnes schválila slovenskú schému pomoci, ktorej celkový objem dosahuje približne 3,32 mil. EUR, a ktorej cieľom je pomôcť slovenským poľnohospodárom, ktorí sa v dôsledku súčasnej hospodárskej krízy dostali do ťažkostí. Pomoc v rámci tejto schémy je možné poskytnúť do 31. decembra 2010 a bude mať formu priamej platby. Touto schémou sa opäť uplatňuje dočasný rámec Komisie pre opatrenia štátnej pomoci zamerané na zlepšenie prístupu k financovaniu počas súčasnej finančnej a hospodárskej krízy, zmenený a doplnený koncom októbra 2009 s cieľom povoliť členským štátom, aby mohli poľnohospodárskym prvovýrobcom poskytovať pomoc v obmedzenej výške ( IP/09/1993 ).

Prostriedky v rámci schémy môžu čerpať poľnohospodári zo všetkých podsektorov poľnohospodárskej prvovýroby za predpokladu, že v ťažkostiach sa nenachádzali už 1. júla 2008 (t. j. pred začiatkom krízy). Časovo je platnosť schémy obmedzená 31. decembrom 2010 a jej úlohou je doplniť iné krízové opatrenia, ktoré slovenské orgány v súvislosti s uplatňovaním dočasného krízového rámca už prijali (okrem iného opatrenie N 222/2009, zmenené a doplnené opatrením N 711/09 - pozri IP/09/680 ). Pomoc poskytovaná v rámci schémy má formu priamej platby, o pridelení ktorej rozhoduje minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky a ktorú spravuje Pôdohospodárska platobná agentúra.

Nová slovenská schéma spĺňa všetky podmienky dočasného krízového rámca v znení neskorších zmien a doplnení. Slovenské orgány najmä preukázali, že schéma je v súvislosti s nápravou vážneho narušenia hospodárstva potrebná, adekvátna a svojím objemom primeraná. Komisia preto uznala, že schéma sa môže schváliť podľa článku 107 ods. 3 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (predtým článok 87 ods. 3 písm. b) Zmluvy o ES).

Plné znenie rozhodnutia Komisie sa uverejní na webovej stránke GR pre hospodársku súťaž v rámci registra štátnej pomoci (State Aid Register) pod referenčným číslom N 707/09.


Side Bar