Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/231

Bρυξέλλες, 4 Mαρτίου 2010

Οικονομική ανάκαμψη: δεύτερο κονδύλιο ύψους 4 δις ευρώ για να χρηματοδοτηθούν 43 έργα σωληναγωγών και ηλεκτρικών δικτύων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε σήμερα 43 μείζονα ενεργειακά έργα τα οποία θα συμβάλουν σημαντικά στην οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ, ενώ παράλληλα θα αυξήσουν την ασφάλεια του ενεργειακού μας εφοδιασμού με τη δημιουργία διασυνοριακής υποδομής. Με τη σημερινή απόφαση η Επιτροπή χορηγεί 2,3 δις € σε 31 έργα στον τομέα του αερίου και 12 έργα στον τομέα του ηλεκτρισμού. Πρόκειται για τη δεύτερη απόφαση χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την ανάκαμψη της οικονομίας, η οποία ανέρχεται σε ποσό σχεδόν 4 δις ευρώ. Αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο ποσό που έχει ποτέ δαπανηθεί από την ΕΕ για ενεργειακή υποδομή.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής José Manuel Barroso δήλωσε τα εξής: «Βάσει του σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ χρηματοδοτούμε "έξυπνες επενδύσεις" - βραχυπρόθεσμα μέτρα τόνωσης στραμμένα σε μακροχρόνιες επιδιώξεις. Η επένδυση σε καίριας σημασίας υποδομή όχι μόνο θα δώσει ώθηση στην οικονομία και την απασχόληση, αλλά επίσης θα βοηθήσει να διασφαλιστούν θέρμανση και ηλεκτρική ενέργεια στα σπίτια των πολιτών, ακόμη και σε περίπτωση διακοπών εφοδιασμού. Πήραμε το μάθημα από την πρόσφατη κρίση στον τομέα του φυσικού αερίου, η οποία υπήρξε μια από τις αιτίες για τις οποίες αποφασίσαμε να διαθέσουμε υψηλή χρηματοδοτική συνδρομή σε νέα έργα ενεργειακής υποδομής».

Ο αρμόδιος για την ενέργεια ευρωπαίος επίτροπος Günther Oettinger δήλωσε τα εξής: «Ποτέ στο παρελθόν δεν είχε η Επιτροπή συμφωνήσει τόσο υψηλό ποσό για ενεργειακά έργα. Επιλέξαμε καίριας σημασίας έργα τα οποία θα βοηθήσουν στη δημιουργία ενός πιο ενοποιημένου ενεργειακού δικτύου στην Ευρώπη, διασφαλίζοντας ευέλικτες ροές ενέργειας δια μέσου των συνόρων των κρατών μελών. Οι ενεργειακοί και κλιματικοί στόχοι της Ευρώπης απαιτούν μεγάλες και τολμηρές επενδύσεις σε υποδομή, με μακροχρόνιες περιόδους αποπληρωμής. Το πρόβλημα είναι ότι υπό τις σημερινές οικονομικές συνθήκες τέτοια έργα ενέχουν τον κίνδυνο καθυστερήσεων. Σε μια τέτοια στιγμή, η Ευρώπη μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο διατηρώντας το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης αυτών των έργων.

Με τη σημερινή απόφαση της Επιτροπής χορηγούνται 910 εκατομμύρια για 12 έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης και 1.390 εκατομμύρια € για 31 έργα σωληναγωγών φυσικού αερίου. Τα σήμερα επιλεγέντα έργα θα βοηθήσουν στην υλοποίηση μειζόνων επενδυτικών σχεδίων τα οποία διατρέχουν τον κίνδυνο σοβαρών καθυστερήσεων λόγω της επιβράδυνσης της οικονομίας. Με τη συγχρηματοδότηση τμημάτων των εν λόγω έργων σε ποσοστό έως και 50%, η συμβολή της ΕΕ θα ενεργήσει ως μόχλευση για τη συγκέντρωση 22 δις ευρώ επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα. Το ποσό των 2,3 δις ευρώ θα δοθεί σε φορείς ανάπτυξης έργων στο διάστημα των επομένων 18 μηνών.

Tα επιλεγέντα έργα υποδομής στους τομείς τους ηλεκτρικής ενέργειας και του αερίου αντανακλούν τις ενεργειακές προτεραιότητες της ΕΕ. Αυτές περιλαμβάνουν την ανάγκη καλύτερης διασύνδεσης όλων των κρατών μελών της ΕΕ και μείωσης της απομόνωσης των πλέον απομακρυσμένων περιοχών, όπως οι τρεις Βαλτικές χώρες, η Ιρλανδία και η Μάλτα. Επιβεβαιώνουν επίσης την ανάγκη μεγαλύτερης ασφάλειας του εφοδιασμού με αέριο, με τη στήριξη έργων για αντίστροφή ροή σε 9 κράτη μέλη και τα σχέδια Nabucco και Galsi για τη διαφοροποίηση των εισαγωγών φυσικού αερίου.

Οι ανωτέρω επενδύσεις θα βοηθήσουν στην τόνωση της απασχόλησης και θα διασφαλίσουν την επιβίωση πολλών μικρών επιχειρήσεων στους κλάδους των κατασκευών και των υπηρεσιών. Θα καταστήσουν τις προμήθειες ενέργειας πλέον αξιόπιστες για εκατομμύρια κόσμο, ειδικώς σε περίπτωση κρίσεως εφοδιασμού.

Ιστορικό

Τον Μάρτιο 2009, η ΕΕ προέβλεψε 3,98 δις € για την υποβοήθηση της ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Με τα έργα δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα και κατασκευής υπεράκτιων ανεμογεννητριών τα οποία η Επιτροπή συμφώνησε, στις 9 Δεκεμβρίου 2009, να στηρίξει, έχει δεσμευθεί ποσοστό 97% του προϋπολογισμού για ενεργειακά έργα του ευρωπαϊκού προγράμματος ανάκτησης ενέργειας.

Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάρτιο 2010.

Ο πλήρης κατάλογος των έργων επισυνάπτεται στο παρόν ανακοινωθέν Τύπου.

Για περισσότερες πληροφορίες:

IP/09/1896: Η Επιτροπή εγκρίνει ποσό άνω του 1,5 δις ευρώ για 15 έργα δέσμευσης - αποθήκευσης άνθρακα και υπεράκτιων ανεμογεννητριών τα οποία στηρίζουν την οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης

Annex

List of grants to be financed by the 2009 and 2010 budget for the sector of Gas and Electricity infrastructure projects.

1. Gas interconnectors

Project as mentioned in the EEPR Regulation

Applicant Name

Country(ies)

Maximum Union contribution in €

Nabucco

Nabucco Gas Pipeline International GmbH

AT, HU, BG, DE, RO

200,000,000

ITGI – Poseidon

IGI Poseidon S.A

GR, IT

100,000,000

Skanled/Baltic pipe

Energinet.dk

DK

100,000,000

Gaz System S.A

PL

50,000,000

Liquified Natural Gas Terminal at Polish Coast at port of Świnoujście

Polskie LNG sp. z.o.o & Zarzad Morskich Portow Szczecin i Swinoujsce S.A

PL

80,000,000

Slovakia-Hungary Interconnector (Vel'ký Krtiš – Vecsés)

FGSZ Natural gas Transmission Closed company Limited

Eustream a.s

HU

SK

30,000,000

Gas transmission system in Slovenia between the Austrian border to Ljubljana (excluding the section Rogatec-Kidričevo)

Geoplin plinovodi d.o.o

SI

40,000,000

Interconnection Bulgaria-Greece (Stara Zagora –Dimitrovgrad-Komotini)

1) Public Gas Corporation of Greece (DEPA)

2) EDISON S.p.A

3) Bulgarian Energy Holding EAD

GR, IT, BG

45,000,000

Romania-Hungary gas interconnector

FGSZ Natural gas Transmission Closed company Limited

SNTGN TRANSGAZ SA

RO

HU

16,606,788

Expansion of Gas Storage Capacity in the Czech hub

RWE Gas Storage

CZ

35,000,000

Hungary-Croatia interconnection

FGSZ Natural gas Transmission Closed company Limited

HU

20,000,000

Bulgaria-Romania interconnection

1) S.N.T.G.N TRANSGAZ SA

2) BULGARTRANSGAZ EAD

RO, BG

8,929,000

Reinforcement of FR gas network on the Africa-Spain-France axis

GRTgas SA

TIGF SA

FR

175,765,000

GALSI (Gazoduc Algérie-Italie)

Galsi Spa

IT

120,000,000

Gas interconnection Western Axis Larrau Branch

Enagas SA

ES

45,000,000

Germany-Belgium-United Kingdom pipeline

FLUXYS SA

BE

35,000,000

France-Belgium interconnection

FLUXYS SA & GRTgas SA

BE & FR

200,000,000

TOTAL GAS

1,301,300,788

REVERSE FLOW GAS projects

Infrastructure and equipment to permit

reverse flow

in the event of short term supply disruption

REN-GASODOTU S.A

PT10,700,750

SNTGN TRANSGAZ SA

RO

1,560,000

Baumgarten-Oberkappel Gasleitungsges m.b.H (BOG)

AT

1,883,500

OMV Gas GmbH

AT

425,000

OMV Gas GmbH

AT

1,150,000

Trans Austria Gasleitung GmbH

AT

4,800,000

NAFTA a.s

SK

2,936,121

Eustream a.s

SK

664,500

RWE Transgas Net, s.r.o

CZ

3,675,000

FGSZ Natural gas Transmission

HU

8,078,500

Latvijas Gaze & AB Lietuvos Dujos

LV

12,940,000

Gas System S.A

PL

14,405,248

RWE Transgas Net, s.r.o

CZ

2,300,000

RWE Transgas Net & Gaz-System S.A

CZ & PL

14,000,000

Total Reverse Flow

79,518,619

2. Electricity interconnectors

Project as mentioned In the EEPR Regulation

Applicant Name

Country(ies)

Maximum Union contribution in €

Estlink-2

1) Fingrid Oyj

2) Elering OÜ

FIN, ET

100,000,000

Interconnection Sweden-Baltic States, and strengthening of the grid in Baltic States

1) Affârsverket svenska Krafnät

2) Consortium (Public Institution Central Project Management Agency CPMA and AB Lietuvos Energija)

3) Latvenergo AS

SE, LT, LV

131,000,000

Latvenergo AS

LV

44,000,000

Halle/Saale – Schweinfurt

1) Vattenfall Europe Transmission GmbH

2) Transpower stromübertragungs GmbH

DE

100,000,000

Wien-Győr

1) VERBUND-Austria Power Grid

2) MAVIR ZRt

AT, HU

12,989,800

Portugal-Spain interconnection reinforcement

REN - Rede Electrica Nacional S.A

PT

21,126,213

REN - Rede Electrica Nacional S.A

PT

28,873,787

Interconnection France-Spain (Baixas - Sta Llogaia)

1) Red Electrica de España

2) Réseau de Transport d'Electricité

ES, FR

225,000,000

New submarine cable between Sicily – Continental Italy (Sorgente – Rizziconi)

Terna S.p.A

IT

110,000,000

Ireland/Wales intercom-nector (Meath-Deeside)

Eirgrid

IRL

110,000,000

Electricity interconnection Malta-Italy

1) Enemalta Corporation

2) Terna Spa - Rete Elettrica Nazionale

MT, IT

20,000,000

TOTAL Electricity

902,989,800

3. Small islands projects

Project as mentioned In the EEPR Regulation

Applicant Name

Country(ies)

Maximum Union contribution in €

Small isolated island initiatives

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

CY

10,000,000

Enemalta Corporation

MT

5,000,000

TOTAL

15,000,000


Side Bar